Giá mua bán giao dịch nhà đất quận 4

1.Tổng quan giá nhà đất quận 4

Giá giao dịch nhà đất quận 4 bình quân khoản 60 triệu đồng m2 giao động từ 47 đến 150 triệu đồng. Các tuyến đường Hoàng Diệu, KHÁNH HỘI, NGUYỄN TẤT THÀNH… gần trung tâm quận 1 giá chạm ngưỡng 100 triệu đồng m2

2. Giá giao dịch nhà đất các tuyến đường quận 4

2.1 Giá đất đường ĐƯỜNG DÂN SINH từ 58.52 Triệu đến 69.3 triệu Đồng /m2
2.2 Giá đất đường HAI BÊN CẦU CALMETTE
2.3 Giá đất đường ĐƯỜNG 10C từ 75.62 Triệu đến 89.55 triệu Đồng /m2
2.4 Giá đất đường ĐƯỜNG 20 THƯỚC từ 47.88 Triệu đến 56.7 triệu Đồng /m2
2.5 Giá đất đường ĐƯỜNG DÂN SINH từ 47.12 Triệu đến 55.8 triệu Đồng /m2
2.6 Giá đất đường ĐƯỜNG PHƯỜNG 1 từ 37.24 Triệu đến 44.1 triệu Đồng /m2
2.7 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1 từ 68.02 Triệu đến 80.55 triệu Đồng /m2
2.8 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2 từ 62.7 Triệu đến 74.25 triệu Đồng /m2
2.9 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3 từ 62.7 Triệu đến 74.25 triệu Đồng /m2
2.10 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4 từ 62.7 Triệu đến 74.25 triệu Đồng /m2
2.11 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5 từ 62.7 Triệu đến 74.25 triệu Đồng /m2
2.12 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.13 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 7 từ 62.7 Triệu đến 74.25 triệu Đồng /m2
2.14 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.15 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 9 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.16 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.17 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10A từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.18 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10B từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.19 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 11 từ 68.4 Triệu đến 81 triệu Đồng /m2
2.20 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.21 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12A từ 66.12 Triệu đến 78.3 triệu Đồng /m2
2.22 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 13 từ 62.7 Triệu đến 74.25 triệu Đồng /m2
2.23 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 15 từ 62.7 Triệu đến 74.25 triệu Đồng /m2
2.24 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 16 từ 68.4 Triệu đến 81 triệu Đồng /m2
2.25 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 17 từ 62.7 Triệu đến 74.25 triệu Đồng /m2
2.26 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 18 từ 62.7 Triệu đến 74.25 triệu Đồng /m2
2.27 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 19 từ 62.7 Triệu đến 74.25 triệu Đồng /m2
2.28 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 20 từ 60.42 Triệu đến 71.55 triệu Đồng /m2
2.29 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 21 từ 62.7 Triệu đến 74.25 triệu Đồng /m2
2.30 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 22 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.31 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 23 từ 62.7 Triệu đến 74.25 triệu Đồng /m2
2.32 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 24 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.33 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 25 từ 62.7 Triệu đến 74.25 triệu Đồng /m2
2.34 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 28 từ 71.06 Triệu đến 84.15 triệu Đồng /m2
2.35 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 29 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.36 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 30 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.37 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 31 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.38 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 32 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.39 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 32A từ 33.06 Triệu đến 39.15 triệu Đồng /m2
2.40 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 33 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.41 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 34 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.42 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 35 từ 33.06 Triệu đến 39.15 triệu Đồng /m2
2.43 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 36 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.44 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 37 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.45 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 38 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.46 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 39 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.47 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 40 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.48 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 42 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.49 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 43 từ 62.7 Triệu đến 74.25 triệu Đồng /m2
2.50 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 44 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.51 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 45 từ 74.1 Triệu đến 87.75 triệu Đồng /m2
2.52 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 46 từ 51.68 Triệu đến 61.2 triệu Đồng /m2
2.53 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 47 từ 62.7 Triệu đến 74.25 triệu Đồng /m2
2.54 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 48 từ 102.6 Triệu đến 121.5 triệu Đồng /m2
2.55 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 49 từ 65.36 Triệu đến 77.4 triệu Đồng /m2
2.56 Giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 50 từ 34.96 Triệu đến 41.4 triệu Đồng /m2
2.57 Giá đất đường HOÀNG DIỆU từ 91.2 Triệu đến 108 triệu Đồng /m2
2.58 Giá đất đường KHÁNH HỘI từ 119.7 Triệu đến 141.75 triệu Đồng /m2
2.59 Giá đất đường từ 111.72 Triệu đến 132.3 triệu Đồng /m2
2.60 Giá đất đường từ 66.12 Triệu đến 78.3 triệu Đồng /m2
2.61 Giá đất đường LÊ QUỐC HƯNG từ 90.82 Triệu đến 107.55 triệu Đồng /m2
2.62 Giá đất đường từ 125.4 Triệu đến 148.5 triệu Đồng /m2
2.63 Giá đất đường LÊ THẠCH từ 125.4 Triệu đến 148.5 triệu Đồng /m2
2.64 Giá đất đường LÊ VĂN LINH từ 125.4 Triệu đến 148.5 triệu Đồng /m2
2.65 Giá đất đường từ 76.76 Triệu đến 90.9 triệu Đồng /m2
2.66 Giá đất đường LÊ VĂN LINH NỐI DÀI từ 119.7 Triệu đến 141.75 triệu Đồng /m2
2.67 Giá đất đường NGÔ VĂN SỞ từ 96.9 Triệu đến 114.75 triệu Đồng /m2
2.68 Giá đất đường NGUYỄN HỮU HÀO từ 64.98 Triệu đến 76.95 triệu Đồng /m2
2.69 Giá đất đường NGUYỄN KHOÁI từ 62.32 Triệu đến 73.8 triệu Đồng /m2
2.70 Giá đất đường NGUYỄN TẤT THÀNH từ 131.1 Triệu đến 155.25 triệu Đồng /m2
2.71 Giá đất đường từ 108.3 Triệu đến 128.25 triệu Đồng /m2
2.72 Giá đất đường từ 78.28 Triệu đến 92.7 triệu Đồng /m2
2.73 Giá đất đường NGUYỄN THẦN HIẾN từ 57 Triệu đến 67.5 triệu Đồng /m2
2.74 Giá đất đường NGUYỄN TRƯỜNG TỘ từ 103.36 Triệu đến 122.4 triệu Đồng /m2
2.75 Giá đất đường TÂN VĨNH từ 93.48 Triệu đến 110.7 triệu Đồng /m2
2.76 Giá đất đường TÔN ĐẢN từ 68.02 Triệu đến 80.55 triệu Đồng /m2
2.77 Giá đất đường TÔN THẤT THUYẾT từ 48.64 Triệu đến 57.6 triệu Đồng /m2
2.78 Giá đất đường TRƯƠNG ĐÌNH HỢI từ 63.84 Triệu đến 75.6 triệu Đồng /m2
2.79 Giá đất đường VĨNH HỘI từ 91.2 Triệu đến 108 triệu Đồng /m2
2.80 Giá đất đường VĨNH KHÁNH từ 68.4 Triệu đến 81 triệu Đồng /m2
2.81 Giá đất đường XÓM CHIẾU từ 70.68 Triệu đến 83.7 triệu Đồng /m2
2.82 Giá đất đường MAI LỢI TRINH từ 66.12 Triệu đến 78.3 triệu Đồng /m2

3. Từ khoá giá nhà đất quận 4

#giadatquan4
#nhadatquan4
#muabannhadatquan4
#nhadatkhachhoi
giá nhà đất quận 4
giá nhà đất quận 4 hiện nay
bảng giá nhà đất quận 4
giá nhà đất ở quận 4
giá nhà đất phường 3 quận 4
Bảng giá đất Quận 4 năm 2020
Nhà bán Quận 4 dưới 2 tỷ
Bán nhà Quận 4 dưới 1 tỷ
Bán nhà Quận 4 dưới 3 tỷ
Giá đất Quận 4
Bán nhà Quận 4 dưới 5 tỷ
Nhà Quận 4 giá 600 triệu
Mua bán nhà Quận 4 Hôm nay

Viết một bình luận

Giá đất Kontum giadat Kontum bảng giá đất Hà tỉnh giaá đất 2021 hà giang giá đất 2019-2024 quảng trị gianhadat điện biên khung giá đất Hậu giang giá đất 2019 hà giang giá đất ubnd tỉnh Quảng trị giá đất ubnd tp hà giang tra cứu giá đất bình phước tham khảo giá đất Hồ chí minh giá đất 2020 quảng trị banggiadat cao bằng thongtindatdai bình phước giá đất nền cao bằng giá đất ở bình phước giá đất thổ cư bình phước giá đất ở đô thị quảng trị giá đất ở nông thôn cao bằng giá đất thổ cư quảng trị giất đất nền phân lô Hồ chí minh giá dất tính thuế quảng trị Giá đất quảng trị giadat hà giang bảng giá đất đà nẵng giaá đất 2022 đà nẵng giá đất 2019-2025 bình phước gianhadat quảng trị khung giá đất quảng trị giá đất 2020 bình phước giá đất ubnd tỉnh nam định giá đất ubnd tp quảng trị tra cứu giá đất quảng trị tham khảo giá đất cao bằng giá đất 2021 cao bằng banggiadat quảng trị thongtindatdai bắc cạn giá đất nền hà nam giá đất ở phú thọ giá đất thổ cư vĩnh phúc giá đất ở đô thị thành phố điện biên phủ giá đất ở nông thôn hà giang giá đất thổ cư quảng trị giất đất nền phân lô tam kỳ giá dất tính thuế hà giang Giá đất đồng tháp giadat hà giang bảng giá đất bình phước giaá đất 2023 dak lak giá đất 2019-2026 kon tum gianhadat điện biên khung giá đất quảng ngãi giá đất 2021 tuyên quang giá đất ubnd tỉnh lai châu giá đất ubnd tp quảng trị tra cứu giá đất bắc giang tham khảo giá đất hà nam giá đất 2022 trà vinh banggiadat hà giang thongtindatdai bình phước giá đất nền hải dương giá đất ở đà nẵng giá đất thổ cư bình phước mua bán nhà đất hà nội | mua bán nhà đất Bình Dương