bảng giá đất Thành Phố Thủ Đức – khu vực quận Thủ Đức

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN THỦ ĐỨC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBUD ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
1 (ĐƯỜNG SỐ 5)

BÀ GIANG

QUỐC LỘ 1K RANH TỈNH

BÌNH DƯƠNG

3.700
2 BÌNH CHIỂU TỈNH LỘ 43 RANH QUẬN ĐOÀN 4 3.700
3 BỒI HOÀN (ĐƯỜNG SỐ 14) LINH TRUNG QUỐC LỘ 1 3.700
4 CÂY KEO TÔ NGỌC VÂN CUỐI ĐƯỜNG 3.700
5 CHƯƠNG DƯƠNG VÕ VĂN NGÂN KHA VẠN CÂN 4.800
6 ĐẶNG THỊ RÀNH DƯƠNG VĂN CAM TÔ NGỌC VÂN 6.600
7 ĐẶNG VĂN BI VÕ VĂN NGÂN NGUYỄN VĂN BÁ 7.000
8 ĐÀO TRINH NHẤT ( ĐƯỜNG SỐ 11. PHƯỜNG LINH TÂY) KHA VẠN CÂN RANH TỈNH

BÌNH DƯƠNG

4.400
9 ĐOÀN CÔNG HỚN NGÃ BA HỒ VĂN TƯ VÕ VĂN NGÂN 8.400
10 ĐƯỜNG SỐ 19.

PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH

KHA VẠN CÂN CUỐI ĐƯỜNG 4.800
11 ĐƯỜNG SỐ 27.

PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH

PHẠM VĂN ĐỒNG CUỐI ĐƯỜNG 4.800
12 ĐƯỜNG SỐ 38.

PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH

HIỆP BÌNH CUỐI ĐƯỜNG 4.200
13 ĐƯỜNG SỐ 17.

PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC

QUỐC LỘ 13 CUỐI ĐƯỜNG 4.400
14 ĐƯỜNG SỐ 6.

PHƯỜNG LINH CHIỂU

HOÀNG DIỆU 2 VÕ VĂN NGÂN 6.600
15 ĐƯỜNG SỐ 16,

PHƯỜNG LINH CHIỂU

HOÀNG DIỆU 2 KHA VẠN CÂN 3.700
16 ĐƯỜNG SỐ 17,

PHƯỜNG LINH CHIỂU

HOÀNG DIỆU 2 CUỐI ĐƯỜNG 5.200
17 ĐƯỜNG 24,

PHƯỜNG LINH ĐÔNG

LINH ĐÔNG CUỐI ĐƯỜNG 3.700
18 ĐƯỜNG SỐ 35.

PHƯỜNG LINH ĐÔNG

TÔ NGỌC VÂN CUỐI ĐƯỜNG 4.800
19 ĐƯỜNG SỐ 36 (BẾN ĐÒ),

PHƯỜNG LINH ĐÔNG

KHA VẠN CÂN CUỐI ĐƯỜNG 4.200
20 ĐƯỜNG SỐ 4 (LINH TÂY), PHƯỜNG LINH TÂY NGÃ BA

NGUYỄN VĂN LỊCH

CUỐI ĐƯỜNG 3.700
21 ĐƯỜNG SỐ 9,

PHƯỜNG LINH TÂY

KHA VẠN CÂN CUỐI ĐƯỜNG 5.200
22 ĐƯỜNG SỐ 12,

PHƯỜNG LINH TÂY

KHA VẠN CÂN CUỐI ĐƯỜNG 5.200
23 ĐƯỜNG SỐ 2 (PHƯỜNG LINH TRUNG) QUỐC LỘ 1 PHẠM VĂN ĐỒNG 4.200
24 ĐƯỜNG SỐ 3- PHƯỜNG LINH TRUNG PHẠM VĂN ĐỒNG ĐƯỜNG SỐ 1 4.000
25 ĐƯỜNG SỐ 4- PHƯỜNG LINH TRUNG PHẠM VĂN ĐỒNG ĐƯỜNG SỐ 1 4.400
26 ĐƯỜNG SỐ 6.

PHƯỜNG LINH TRUNG

HOÀNG DIỆU 2 ĐƯỜNG SỐ 7 4.400
27 ĐƯỜNG SỐ 7.

PHƯỜNG LINH TRUNG

HOÀNG DIỆU 2 CUỐI ĐƯỜNG 4.400
28 ĐƯỜNG SỐ 8.

PHƯỜNG LINH TRUNG

HOÀNG DIỆU 2 CUỐI ĐƯỜNG 4.300
29 ĐƯỜNG SỐ 9.

PHƯỜNG LINH TRUNG

ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜNG SỐ 7 4.400
30 ĐƯỜNG SỐ 16.

PHƯỜNG LINH TRUNG

LÊ VĂN CHÍ ĐƯỜNG SỐ 17 3.700
31 ĐƯỜNG SỐ 17.

PHƯỜNG LINH TRUNG

QUỐC LỘ 1 XA LỘ HÀ NỘI 4.300
32 ĐƯỜNG SỐ 18.

PHƯỜNG LINH TRUNG

QUỐC LỘ 1 XA LỘ HÀ NỘI 4.300
33 ĐLỜNG SỐ 1 VÀ ĐƯỜNG SỐ 3 (ĐƯỜNG CHỮ U).

PHƯỜNG LINH XUÂN

QUỐC LỘ 1K CUỐI ĐƯỜNG 3.700
34 ĐƯỜNG SỐ 4.

PHƯỜNG LINH XUÂN

QUỐC LỘ 1K CUỐI ĐƯỜNG 3.700
35 ĐƯỜNG SỐ 6.

PHƯỜNG LINH XUÂN

QUỐC LỘ 1K ĐƯỜNG SỐ 8 (HIỆP XUÂN) 3.700
36 ĐƯỜNG SỐ 7.

PHƯỜNG LINH XUÂN

QUỐC LỘ 1K ĐƯỜNG SỐ 11 (TRUÔNG TRE) 3.100
37 ĐƯỜNG SỐ 8.

(ĐƯỜNG XUÂN HIỆP).

PHƯỜNG LINH XUÂN

QUỐC LỘ 1K CUỐI ĐƯỜNG 3.700
38 ĐƯỜNG SỐ 9,

PHƯỜNG LINH XUÂN

QUỐC LỘ 1K ĐƯỜNG SỐ 11 3.700
39 ĐƯỜNG SỐ 10.

PHƯỜNG LINH XUÂN

ĐƯỜNG SỐ 8 HẺM 42 ĐƯỜNG 10 3.700
40 ĐƯỜNG SỐ 13.

PHƯỜNG LINH XUÂN

ĐƯỜNG SỐ 5 (BÀ GIANG) CUỐI ĐƯỜNG 3.100
41 ĐƯỜNG SỐ 7,

PHƯỜNG TAM BÌNH

TRỌN ĐƯỜNG   3.700
42 ĐƯỜNG SỐ 93

PHƯỜNG TAM BÌNH

TRỌN ĐƯỜNG   3.700
43 ĐƯỜNG SỐ 10.

PHƯỜNG TAM BÌNH

ĐƯỜNG SỐ 11 CHÙA QUAN THÁNH

ĐẾ QUÂN

3.800
44 ĐƯỜNG SỐ 12.

PHƯỜNG TAM BÌNH

TRỌN ĐƯỜNG   3.700
45 ĐƯỜNG SỐ 4,

PHƯỜNG TAM PHÚ

TÔ NGỌC VÂN RANH

TỈNH BÌNH DƯƠNG

3.700
46 ĐƯỜNG SỐ 6,

PHƯỜNG TAM PHÚ

TÔ NGỌC VÂN CUỐI ĐƯỜNG 3.700
47 ĐƯỜNG BÌNH PHÚ.

PHƯỜNG TAM PHÚ

TRỌN ĐƯỜNG   3.700
48 ĐƯỜNG SỐ 3,

PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ

NGUYỄN VĂN BÁ (XA LỘ HÀ NỘI) CUỐI ĐƯỜNG 3.800
49 ĐƯỜNG SỐ 4.

PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ

ĐẶNG VĂN BI CUỐI ĐƯỜNG 3.700
50 ĐƯỜNG SỐ 8

PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ

HỒ VĂN TƯ ĐẶNG VĂN BI 3.800
51 ĐƯỜNG SỐ 9

PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ

HỒ VĂN TƯ ĐẶNG VĂN BI 3.800
52 ĐƯỜNG SỐ 11.

PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ

HỒ VĂN TƯ CẦU PHỐ NHÀ TRÀ 4.400
CẦU PHỐ NHÀ TRÀ ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ 3.700
53 ĐƯỜNG SỐ 12.

PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ

ĐƯỜNG SỐ 2 CUỐI ĐƯỜNG 3.700
54 ĐƯỜNG SỐ 11.

(TRUÔNG TRE)

NGÃ BA

ĐƯỜNG BÀ GIANG

RANH TỈNH

BÌNH DƯƠNG

3.700
55 DÂN CHỦ

PHƯỜNG BÌNH THỌ

VÕ VĂN NGÂN ĐẶNG VĂN BI 8.000
56 DƯƠNG VĂN CAM KHA VẠN CÂN PHẠM VĂN ĐỒNG 5.400
57 GÒ DƯA

(HƯƠNG LỘ 25

PHƯỜNG TAM BÌNH)

QUỐC LỘ 1 CHÂN CẦU VƯỢT

GÒ DƯA

4.400
CHÂN CẦU VƯỢT

GÒ DƯA

QUỐC LỘ 1

(CHÂN CẦU VƯỢT BÌNH PHƯỚC)

3.700
58 HIỆP BÌNH KHA VẠN CÂN QUỐC LỘ 13 6.200
59 HỒ VĂN TƯ NGÀ BA

KHA VẠN CÂN

ĐƯỜNG SỐ 10 7.400
ĐƯỜNG SỐ 10 CUỐI ĐƯỜNG 7.100
60 HOÀNG DIỆU 2 KHA VẠN CÂN LÊ VĂN CHÍ 8.000
61 KHA VẠN CÂN NGÃ NĂM

CHỢ THỦ ĐỨC

CẦU NGANG 17.300
CẦU NGANG PHẠM VĂN ĐỒNG 6.800
CẦU GÒ DƯA ĐẾN

CẦU BÌNH LỢI

BÊN CÓ ĐƯỜNG SẮT 4.000
ĐƯỜNG SỐ 20

(P.HIỆP BÌNH CHÁNH) ĐẾN CẦU BÌNH LỢI

BÊN KHÔNG CÓ

ĐƯỜNG SẮT

6.200
NGÃ NĂM CHỢ

THỦ ĐỨC

PHẠM VĂN ĐỒNG 7.400
62 LAM SƠN TÔ NGỌC VÂN LÊ VĂN NINH 6.100
63 LÊ THỊ HOA,

PHƯỜNG BÌNH CHIỂU

TỈNH LỘ 43 QUỐC LỘ 1 3.700
64 LÊ VĂN CHÍ VÕ VĂN NGÂN QUỐC LỘ 1 4.600
65 LÊ VĂN NINH NGÃ 5 THỦ ĐỨC DƯƠNG VĂN CAM 19.500
66 LINH ĐÔNG PHẠM VĂN ĐỒNG TÔ NGỌC VÂN 4.200
67 LINH TRUNG KHA VẠN CÂN XA LỘ HÀ NỘI 4.800
68 LÝ TẾ XUYÊN LINH ĐÔNG CUỐI ĐƯỜNG 3.700
69 NGÔ CHÍ QUỐC TỈNH LỘ 43 CUỐI ĐƯỜNG 3.700
70 NGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ, TRƯỜNG THỌ) VÕ VĂN NGÂN CẦU RẠCH CHIẾC 7.900
71 NGUYỄN VĂN LỊCH TÔ NGỌC VÂN KHA VẠN CÂN 3.700
72 PHÚ CHÂU QUỐC LỘ 1 TÔ NGỌC VÂN 3.700
73 QUỐC LỘ 13 CŨ QUỐC LỘ 13 MỚI QUỐC LỘ 1 5.200
QUỐC LỘ 1 CUỐI ĐƯỜNG 4.400
74 QUỐC LỘ 13 MỚI CẦU BÌNH TRIỆU CẦU ÔNG DẦU 6.300
CẦU ÔNG DẦU NGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC 6.300
NGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC CẦU VĨNH BÌNH 5.900
75 QUỐC LỘ 1 CẦU BÌNH PHƯỚC NGÃ TƯ LINH XUÂN 4.500
NGÃ TƯ LINH XUÂN NÚT GIAO THÔNG

THỦ ĐỨC (TRẠM 2)

5.500
NÚT GIAO THÔNG

THỦ ĐỨC (TRẠM 2)

RANH TỈNH

BÌNH DƯƠNG

3.900
76 QUỐC LỘ 1K (KHA VẠN CÂN CŨ NGÃ TƯ LINH XUÂN SUỐI NHUM (RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG) 4.800
77 TAM BÌNH TÔ NGỌC VÂN HIỆP BÌNH 3.700
78 TAM HÀ TÔ NGỌC VÂN PHÚ CHÂU 5.500
79 TAM CHÂU

(TAM PHÚ-TAM BÌNH)

PHÚ CHÂU CUỐI ĐƯỜNG 4.200
80 THỐNG NHẤT (PHƯỜNG BÌNH THỌ) VÕ VĂN NGÂN ĐẶNG VĂN BI 8.000
81 TỈNH LỘ 43 NGÃ 4 GÒ DƯA RANH TỈNH

BÌNH DƯƠNG

4.000
82 TÔ NGỌC VÂN KHA VẠN CÂN PHẠM VĂN ĐỒNG 8.000
PHẠM VĂN ĐỒNG CẦU TRẮNG 2 6.600
CẦU TRẮNG 2 QUỐC LỘ 1 4.500
83 TÔ VĨNH DIỆN VÕ VĂN NGÂN HOÀNG DIỆU 2 7.000
84 TRẦN VĂN NỮA (NGÔ QUYỀN) NGUYỄN VĂN LỊCH TÔ NGỌC VÂN 4.000
85 TRƯƠNG VĂN NGƯ LÊ VĂN NINH ĐẶNG THỊ RÀNH 6.200
86 TRƯỜNG THỌ (ĐƯỜNG SỐ 2) XA LỘ HÀ NỘI CẦU SẮT 4.800
CẦU SẮT KHA VẠN CÂN 4.000
87 VÕ VĂN NGÂN KHA VẠN CÂN NGÃ TƯ THỦ ĐỨC 17.600
88 XA LỘ HÀ NỘI (QUỐC LỘ 52) NGÃ TƯ THU ĐỨC NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2) 4.400
89 CÁC ĐƯỜNG NHÁNH LÊN CẦU VƯỢT GÒ DƯA, PHƯỜNG TAM BÌNH     3.220
90 PHẠM VĂN ĐỒNG CẦU BÌNH LỢI CẦU GÒ DƯA 12.600
CẦU GÒ DƯA QUỐC LỘ 1 10.500
91 ĐƯỜNG SỐ 7, LINH CHIỂU HOÀNG DIỆU 2 CUỐI ĐƯỜNG 4.600
92 ĐƯỜNG SỐ 22, LINH ĐÔNG LÝ TẾ XUYÊN ĐƯỜNG SỐ 30 4.500
93 ĐƯỜNG SỐ 25, LINH ĐÔNG TÔ NGỌC VÂN ĐƯỜNG SỐ 8 4.500
94 ĐƯỜNG SỐ 30, LINH ĐÔNG ĐƯỜNG SẮT CUỐI ĐƯỜNG 4.500
95 ĐƯỜNG SỐ 5,

HIỆP BÌNH CHÁNH

QUỐC LỘ 13 MỚI CUỐI ĐƯỜNG 6.600
96 ĐƯỜNG SỐ 3 QUỐC LỘ 13 CUỐI ĐƯỜNG 4.000
97 ĐƯỜNG SỐ 7 QUỐC LỘ 13 CUỐI ĐƯỜNG 4.000
98 ĐƯỜNG SỐ 4 QUỐC LỘ 13 CUỐI ĐƯỜNG 4.000
99 ĐƯỜNG SỐ 12 QUỐC LỘ 13 CUỐI ĐƯỜNG 4.000
100 ĐƯỜNG SỐ 14 QUỐC LỘ 13 CUỐI ĐƯỜNG 4.000
101 ĐƯỜNG SỐ 17 PHẠM VĂN ĐỒNG CUỐI ĐƯỜNG 4.800
102 ĐƯỜNG SỐ 18 PHẠM VĂN ĐỒNG CUỐI ĐƯỜNG 4.800
103 ĐƯỜNG SỐ 20 PHẠM VĂN ĐỒNG CUỐI ĐƯỜNG 4.800
104 ĐƯỜNG SỐ 21 PHẠM VĂN ĐỒNG CUỐI ĐƯỜNG 4.800
105 ĐƯỜNG SỐ 23 PHẠM VĂN ĐỒNG CUỐI ĐƯỜNG 4.800
106 ĐƯỜNG SỐ 24 PHẠM VĂN ĐỒNG CUỐI ĐƯỜNG 4.800
107 ĐƯỜNG SỐ 26 PHẠM VĂN ĐỒNG CUỐI ĐƯỜNG 4.800
108 ĐƯỜNG SỐ 49 KHA VẠN CÂN (CÓ ĐƯỜNG SẮT) CUỐI ĐƯỜNG 3.000
109 ĐƯỜNG 13 HIỆP BÌNH CUỐI ĐƯỜNG 4.000
110 ĐƯỜNG SỐ 36 HIỆP BÌNH CUỐI ĐƯỜNG 4.000
111 ĐƯỜNG SỐ 40 HIỆP BÌNH CUỐI ĐƯỜNG 4.000
112 ĐƯỜNG SỐ 12 CẦU RẠCH MÔN NGÃ BA

ĐƯỜNG SỐ 26

6.000
113 ĐƯỜNG SỐ 10 (KHU PHỐ 4. 5) TỪ CÔNG VIÊN CHUNG CƯ OPAL RIVERSIDE CUỐI ĐƯỜNG

(GIÁP RANH NHÀ HÀNG BÊN SÔNG)

6.000
114 ĐƯỜNG SỐ 3 TỪ NHÀ SỐ 1

ĐƯỜNG SỐ 3

ĐẾN ĐẦU ĐƯỜNG 16 6.000
115 ĐƯỜNG SỐ 13 ĐẦU ĐƯỜNG SỐ 16 GIÁP RANH

ĐƯỜNG SỐ 10

6.000
116 ĐƯỜNG SỐ 5- LC ĐƯỜNG HOÀNG DIỆU 2 ĐƯỜNG SỐ 6 5.000
117 ĐƯỜNG SỐ 26. LĐ LINH ĐÔNG ĐƯỜNG SỐ 22 3.700
118 ĐƯỜNG SỐ 6. LĐ ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 35 3.200
119 ĐƯỜNG SỐ 8.LĐ ĐƯỜNG SỐ 25 CUỐI ĐƯỜNG 3.200
120 Ụ GHE BÌNH PHÚ VÀNH ĐAI 2 2.400
121 ĐƯỜNG SỐ 2- TP TÔ NGỌC VÂN CUỐI ĐƯỜNG 2.100
122 ĐƯỜNG SỐ 3- TP TAM I-IÀ HẺM 80 ĐƯỜNG 4 3.000
123 ĐƯỜNG SỐ 5- TP TC) NGỌC VÂN CUỐI ĐƯỜNG 2.100
124 ĐƯỜNG SỐ 7- TP TÔ NGỌC VÂN TAM CHÂU 2.100
125 ĐƯỜNG SỐ 8- TP TÔ NGỌC VÂN NHÀ SỐ 34 ĐƯỜNG 8 2.100
126 ĐƯỜNG SỐ 9- TP TRỌN ĐƯỜNG   3.000
127 LÝ TẾ XUYÊN (NỐI DÀI) CÂY KEO TAM BÌNH 3.700
128 NGUYỄN THỊ NHUNG QUỐC LỘ 13 MỚI ĐƯỜNG VEN SÔNG 5.000
129 ĐINH THỊ THI QUỐC LỘ 13 MỚI ĐƯỜNG VEN SÔNG 5.000
130 ĐƯỜNG SỐ 1. KP.5 QUỐC LỘ 13 MỚI CUỐI TUYẾN 4.000
131 ĐƯỜNG SỐ 2. KP.6 QUỐC LỘ 13 MỚI CUỐI TUYẾN 4.000
132 ĐƯỜNG SỐ 3, KP.5 QUỐC LỘ 13 MỚI CUỐI TUYẾN 4.000
133 ĐƯỜNG SỐ 4, KP.6 QUỐC LỘ 13 MỚI CUỐI TUYẾN 4.000
134 ĐƯỜNG SỐ 6, KP.6 QUỐC LỘ 13 MỚI CUỐI TUYẾN 4.000
135 ĐƯỜNG SỐ 7, KP.5 QUỐC LỘ 13 MỚI CUỐI TUYẾN 4.000
136 ĐƯỜNG SỐ 8, KP.4 QUỐC LỘ 13 MỚI CUỐI TUYẾN 4.000
137 ĐƯỜNG SỐ 5. KP.5 ĐƯỜNG SỐ 7, KP.5 CUỐI TUYẾN 4.000
138 ĐƯỜNG SỐ 10, KP.2 QUỐC LỘ 13 MỚI CUỐI TUYẾN 4.000
139 ĐƯỜNG SỐ 11.KP.3 QUỐC LỘ 13 CŨ CUỐI TUYẾN 4.000
140 ĐƯỜNG SỐ 12, KP.2 QUỐC LỘ 13 MỚI CUỐI TUYẾN 4.000
141 ĐƯỜNG SỐ 15, KP.3 QUỐC LỘ 13 MỚI CUỐI TUYẾN 3.800
142 ĐƯỜNG SỐ 21. KP.l QUỐC LỘ 13 MỚI CUỐI TUYẾN 3.800
143 ĐƯỜNG 3,

KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH, KP.4

ĐƯỜNG 20.

KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP.4

CUỐI TUYẾN 4.000
144 ĐƯỜNG 14,

KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH, KP.4

HẺM 606. QL.13, KP.4 CUỐI TUYẾN 4.000
145 ĐƯỜNG 1,

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5

ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHUNG. KP.5 ĐƯỜNG 4.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5

4.000
146 ĐƯỜNG 2,

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5

ĐƯỜNG 1.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5

ĐƯỜNG 8.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5

4.000
147 ĐƯỜNG 5.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5

ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHUNG. KP.5 ĐƯỜNG 15.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5

4.000
148 ĐƯỜNG 7.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5

ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHUNG. KP.6 ĐƯỜNG 15.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5

4.000
149 ĐƯỜNG 9.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5

ĐƯỜNG 6.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5

ĐƯỜNG 8.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5

4.000
150 ĐƯỜNG 10.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5

ĐƯỜNG 5.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5

ĐƯỜNG 15.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5

4.000
151 ĐƯỜNG 12.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1,

KP.5

ĐƯỜNG 5.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5

ĐƯỜNG 10.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5

4.000
152 ĐƯỜNG 13.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1.

KP.5

ĐƯỜNG 5.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5

ĐƯỜNG 10.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5

4.000
153 ĐƯỜNG 14.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5

ĐƯỜNG 5.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5

ĐƯỜNG 10.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5

4.000
154 ĐƯỜNG 15.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1, KP.5

ĐƯỜNG 5.

KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP.5

ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHUNG. KP.5 4.000
155 ĐƯỜNG SỐ 6.

KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP.6

ĐƯỜNG SỐ 3.

KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP.6

CUỐI TUYẾN 4.000
156 ĐƯỜNG SỐ 16,

KHU NHÀ ĐÔNG NAM

NGUYỄN THỊ NHUNG CUỐI TUYẾN 4.000
157 ĐƯỜNG SỐ 18,

KHU NHÀ ĐÔNG NAM

ĐƯỜNG SỐ 7,

KHU NHÀ ĐÔNG NAM

CUỐI TUYẾN 4.000
158 ĐƯỜNG SỐ 20.

KHU NHÀ ĐÔNG NAM

ĐƯỜNG 33.

KHU NHÀ ĐÔNG NAM

CUỐI TUYẾN 4.000
159 ĐƯỜNG SỐ 22,

KHU NHÀ ĐÔNG NAM

NGUYỄN THỊ NHUNG CUỐI TUYẾN 4.000
160 ĐƯỜNG SỐ 24.

KHU NHÀ ĐÔNG NAM

ĐƯỜNG 18.

KHU NHÀ ĐÔNG NAM

CUỐI TUYẾN 4.000
161 ĐƯỜNG SỐ 29,

KHU NHÀ ĐÔNG NAM

ĐƯỜNG 15.

KHU NHÀ VẠN PHÚC

CUỐI TUYẾN 4.000
162 ĐƯỜNG SỐ33,

KHU NHÀ ĐÔNG NAM

ĐƯỜNG 18.

KHU NHÀ ĐÔNG NAM

CUỐI TUYẾN 4.000
163 ĐƯỜNG SỐ 34,

KHU NHÀ ĐÔNG NAM

NGUYỄN THỊ NHUNG ĐINH THỊ THI 4.000
164 ĐƯỜNG SỐ 36.

KHU NHÀ ĐÔNG NAM

ĐƯỜNG 34.

KHU NHÀ ĐÔNG NAM

CUỐI TUYẾN 4.000
165 ĐƯỜNG SỐ 37,

KHU NHÀ ĐÔNG NAM

ĐƯỜNG 32.

KHU NHÀ ĐÔNG NAM

CUỐI TUYẾN 4.000
166 ĐƯỜNG SỐ 50,

KHU NHÀ ĐÔNG NAM

ĐƯỜNG 53.

KHU NHÀ ĐÔNG NAM

CUỐI TUYẾN 4.000
167 ĐƯỜNG SỐ 52,

KHU NHÀ ĐÔNG NAM

ĐƯỜNG 53.

KHU NHÀ ĐÔNG NAM

CUỐI TUYẾN 4.000
168 HẺM 1231 TỈNH LỘ 43 (ĐƯỜNG NAM KHU CHẾ XUẤT) TỈNH LỘ 43 NGÔ CHÍ QUỐC 3.700
169 HẺM 1099 TỈNH LỘ 43.

HẺM 108 NGÔ CHÍ QUỐC (ĐƯỜNG NHÁNH PHỤ BA BÒ)

TỈNH LỘ 43 NGÔ CHÍ QUỐC 3.700
170 ĐƯỜNG SỐ 6 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC) CẦU BÌNH ĐỨC ĐẾN ĐƯỜNG SỐ 1 4.000
171 ĐƯỜNG SỐ 11 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC) ĐƯỜNG SỐ 2 CUỐI ĐƯỜNG 4.000
172 ĐƯỜNG SỐ 15 KHU PHỐ 5 ĐƯỜNG SỐ 4 CUỐI ĐƯỜNG 3.000
173 ĐƯỜNG SỐ 9 KHU PHỐ 4 QUỐC LỘ 1 CUỐI ĐƯỜNG 4.000
174 ĐƯỜNG SỐ 2 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC) ĐƯỜNG SỐ 23 CUỐI ĐƯỜNG 4.000
175 ĐƯỜNG SỐ 4

KHU PHỐ 4. 5. 6

GIÁP RANH

TỈNH BÌNH DƯƠNG

ĐƯỜNG SỐ 3 3.000
176 ĐƯỜNG SỐ 13

KHU PHỐ 3. 4. 5

QUỐC LỘ 1 LÊ THỊ HOA 3.000
177 ĐƯỜNG SỐ 19 ĐƯỜNG SỐ 4 CUỐI ĐƯỜNG 3.000
178 ĐƯỜNG SỐ 4

KHU PHỐ 2

(KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC)

ĐƯỜNG SỐ 15 CUỐI ĐƯỜNG 3.000
179 ĐƯỜNG SỐ 1 NGÃ 3 ĐƯỜNG SỐ 11 VÀ ĐƯỜNG SỐ 2 CUỐI ĐƯỜNG 3.200
180 ĐƯỜNG SỐ 6 NGÃ 3 ĐẶNG VĂN BI KHO VẬN 4.400
181 ĐƯỜNG SỐ 10 NGÀ 3 HỔ VĂN TƯ ĐƯỜNG SỐ 9 2.700
182 ĐƯỜNG SỐ 1 NGÃ 4 RMK CUỐI ĐƯỜNG 4.200
183 ĐƯỜNG SỐ 1

KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH

    2.300
184 DI CING SỐ 2

KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH

    2.300
185 ĐƯỜNG SỐ 3

KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH

    2.300
186 ĐƯỜNG SỐ 4

KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH

    2.300
187 ĐƯỜNG SỐ 5

KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH

    2.300
188 ĐƯỜNG SỐ 6

KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH

    2.300
189 ĐƯỜNG SỐ 1

KHU DÂN CƯ HIM LAM

    3.200
190 ĐƯỜNG SỐ 2

KHU DÂN CƯ HIM LAM

    3.200
191 ĐƯỜNG SỐ 3

KHU DÂN CƯ HIM LAM

    3.200
192 NGUYỄN BÁ LUẬT VÕ VĂN NGÂN ĐƯỜNG SỐ 4 8.000
193 ĐƯỜNG SỐ 4 DÂN CHỦ ĐƯỜNG SỐ 9 4.500
194 ĐƯỜNG SỐ 6 DÂN CHỦ ĐƯỜNG SỐ 9 5.000
195 ĐƯỜNG SỐ 8 NGUYỄN BÁ LUẬT ĐƯỜNG SỐ 9 4.500
196 ĐƯỜNG SỐ 9 ĐẶNG VĂN BI ĐƯỜNG SỐ 8 5.000
197 ĐƯỜNG SỐ 11 ĐƯỜNG SỐ 9 VÕ VĂN NGÂN 7.000
198 ĐƯỜNG SỐ 13 VÕ VĂN NGÂN HẺM 20 7.000
HẺM 20 ĐẶNG VĂN BI 5.500
199 BÁC ÁI VÕ VĂN NGÂN ĐẶNG VĂN BI 6.200
200 CÔNG LY CHU MẠNH TRINH ĐẶNG VĂN BI 6.200
201 ĐOÀN KẾT VÕ VĂN NGÂN KHỔNG TỬ 6.200
202 ĐỘC LẬP EINSTEIN LÊ QUÝ ĐÔN 6.200
203 ĐỒNG TIẾN HỒNG ĐỨC CUỐI ĐƯỜNG 6.200
204 HÒA BÌNH KHỔNG TỬ ĐẶNG VĂN BI 6.200
205 HỮU NGHỊ VÕ VĂN NGÂN HÀN THUYÊN 6.200
206 NGUYỄN KHUYẾN ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT 6.200
207 CHU MẠNH TRINH DÂN CHỦ THỐNG NHẤT 6.200
208 LƯƠNG KHẢI SIÊU DÂN CHỦ ĐOÀN KẾT 6.200
209 HÀN THUYÊN ĐOÀN KẾT NGUYỄN VĂN BÁ 6.200
210 KHỔNG TỬ DÂN CHỦ NGUYỄN VĂN BÁ 6.200
211 EINSTEIN DÂN CHỦ NGUYỄN VĂN BÁ 6.200
212 HỒNG ĐỨC DÂN CHỦ NGUYỄN VĂN BÁ 6.200
213 LÊ QUÝ ĐÔN BÁC ÁI NGUYỄN VĂN BÁ 6.200
214 PHAN HUY ÍCH THỐNG NHẤT NGUYỄN VĂN BÁ 6.200
215 TAGORE THỐNG NI1ẤT NGUYỄN VĂN BÁ 6.200
216 NGUYỄN CÔNG TRỨ THỐNG NHẤT NGUYỄN VĂN BÁ 6.200
217 NGUYỄN BỈNH KHIÊM THỐNG NHẤT NGUYỄN VĂN BÁ 6.200
218 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ THỐNG NHẤT NGUYỄN VĂN BÁ 6.200
219 CHU YĂN AN THỐNG NHẤT NGUYỄN VĂN BÁ 6.200
220 ALEXANDREDE RHOLIE THỐNG NHẤT NGUYỄN VĂN BÁ 6.200
221 PASTEUR THỐNG NHẤT NGUYỄN VĂN BÁ 6.200
222 ĐƯỜNG SỐ 5. LINH TÂY ĐƯỜNG SỐ 4 PHẠM VĂN ĐỒNG 3.000
223 ĐƯỜNG SỐ 6 . LINH TÂY PHẠM VĂN ĐỒNG ĐƯỜNG SỐ 9 3.500
224 ĐƯỜNG SỐ 8. LINH TÂY KHA VẠN CÂN ĐƯỜNG SỐ 9 3.500
225 ĐƯỜNG SỐ 1 -TB QUỐC LỘ 1 PHÚ CHÂU 3.700
226 ĐƯỜNG SỐ 2 -TB TRỌN ĐƯỜNG   3.700
227 ĐƯỜNG SỐ 3 -TB TRỌN ĐƯỜNG   3.700
228 ĐƯỜNG SỐ 4-TB TRỌN ĐƯỜNG   3.700
229 ĐƯỜNG SỐ 11 -TB ĐƯỜNG SỐ 10 NHÀ SỐ 128 4.000
230 CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU

CHỢ TAM BÌNH

TRỌN ĐƯỜNG   4.300
231 CÁC TUYẾN ĐƯỜNG

KHU DÂN CƯ SAVICO

PHƯỜNG TAM BÌNH

TRỌN ĐƯỜNG   3.700
232 CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU

DÂN CƯ TAM BÌNH

TRỌN ĐƯỜNG   4.300
233 CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU

DÂN CƯ CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM THỦ ĐỨC

TRỌN ĐƯỜNG   3.700
234 CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ TỔ 2, HẺM SỐ 10. ĐƯỜNG 7. KHU PHỐ 2 TRỌN ĐƯỜNG   3.500
235 ĐƯỜNG SỐ 1 -LTR PHẠM VĂN ĐỒNG ĐƯỜNG SỐ 4 4.200
236 ĐƯỜNG SỐ 5-LTR HOÀNG DIỆU 2 CUỐI ĐƯỜNG 4.200
237 ĐƯỜNG SỐ 10-LTR ĐƯỜNG SỐ 8 LINH TRUNG 4.200
238 ĐƯỜNG SỐ 11-LTR LÊ VĂN CHÍ LINH TRUNG 4.200
239 ĐƯỜNG SỐ 12-LTR ĐƯỜNG SỐ 13 QUỐC LỘ 1 4.000
240 ĐƯỜNG SỐ 13-LTR ĐƯỜNG SỐ 14 ĐƯỜNG SỐ 1 4.000
241 ĐƯỜNG SỐ 15-LTR ĐƯỜNG SỐ 14 ĐƯỜNG SỐ 12 4.000
242 ĐƯỜNG SỐ 2 – LX (VÀNH ĐAI ĐHQG) QUỐC LỘ 1A CUỐI ĐƯỜNG 3.700
243 ĐƯỜNG SỐ 15- LX (NGUYỄN TRI PHƯƠNG – PHƯỜNG AN BÌNH. DĨ AN. BÌNH DƯƠNG) ĐƯỜNG SỐ 15 RANH TỈNH

BÌNH DƯƠNG

3.700
244 ĐƯỜNG SỐ 2-LX.

KHU TĐC 6.8HA

ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG DỌC SUỐI NHUM 3.700
245 ĐƯỜNG SỐ 4- LX.

KHU TĐC 6,8 HA

ĐƯỜNG

DỌC SUỐI NHUM

CUỐI ĐƯỜNG 3.700
246 ĐƯỜNG SỐ 5- LX.

KHU TĐC 6,8 HA

ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜNG

DỌC SUỐI NHUM

3.700
chung cư giá rẻ, bán chung cư quận 12, chung cư gò vấp, căn hộ phú mỹ hưng quận 7, can hộ landmax 81, chung cư nguyễn hữu cảnh\, chung cư phường tân phong, chung cư bình hưng, chung cư quận 8, bán chung cư có sổ đỏ, chung cư cao cấp quận 1, chung cư tp thủ đức, chung cư thủ thiêm, chungcu7, thanh lý chung cư , chung cư ma, Mua chung cư TPHCM, Chung cư là gì, Bán chung cư cư TPHCM, Khu chung cư là gì, Bán căn hộ chung cư đã hoàn thiện TPHCM, Bảng giá chung cư TPHCM, Thuê chung cư giá rẻ TPHCM, Mua chung cư 2 phòng ngủ TPHCM, chung cư bình dương, chugn cư an xương, chung cư mới xây, chung cư tân hưng thuận, chung cư đại học bách khoa, chung cư dịch vụ, căn hộ studio, cho thuê căn hộ có nội thất, căn hộ chung cư chính chủ, chung cư mở bán 2021, căn hộ khởi công 2021, giá chung cư, mua chung cư có lời không, mua chung cư quận 12-7-9-bình tân bao nhiêu tiền, #muachungcutphcm, #chungculagi, #banchungcucutphcm, #khuchungculagi, #bancanhochungcudahoanthientphcm, #banggiachungcutphcm, #thuechungcugiaretphcm, #muachungcu2phongngutphcm, #chungcubinhduong, #chugncuanxuong, #chungcumoixay, #chungcutanhungthuan, #chungcudaihocbachkhoa, chung cư tầng 13, chung cư tầng nào đắt nhất, chung cư tầng trệt, chung cư hồ ngọc hà, chung cư tầng nào đẹp nhất, chung cư tầng áp mái, chung cư tầng bao nhiêu không có muỗi, chung cư tầng thấp, chung cư tầng 4, chung cư tầng cao, chung cư tầng cao nhất, tower quận, quận 12, dự án, chung cư view sân bay, căn hộ, chung cư đen vâu, chung cưchung cư toky tower, chung cư quận 7, chung cư belleza, chung cư sunrise riverside, chung cư đức khải, chung cư đức khải quận 7, chung cư jamona, chung cư hoàng anh gia lai 3, chung cư phú mỹ, 8x chung cư, chung cư phú hoàng anh, chung cư kiểu nhật, chung cư kiểu đơn nguyên, chung cư kiểu hành lang, chung cư kiểu thông tầng, chung cư kiểu mẫu, phim chung cư xung xuong, chung cư kiểu khách sạn, chung cư mini kiểu nhật, chung cư thuận kiểu, căn hộ chung cư kiểu nhật, chung cư hà kiểu, Căn hộ CTL TOWER Quận 12, Căn hộ The ParkLand, Moscow Tower Tham Lương, Căn Hộ Prosper Plaza, Căn Hộ Prosper Plaza, chung cư vui vẽ, ERE Chung Cư First Home Thạnh Lộc, Tín Phong 12 View, Cát Tường Kim Tâm Hải , Chung cư Thái An 3, Chung cư Hoa Phượng, Ga Metro số 2, Chung Cư Tecco Green Nest, Hưng Ngân garden, Chung Cư Prosper Plaza, chung cư sala, chung cư sala đại quang minh, chung cư sala giá bao nhiêu, phim chng cu tầng 13, chung cư view hồ bơi, chung cư sala cho thuê, chung cư sala bao nhiêu tiền, chung cư sadora sala, bán căn hộ chung cư sala quận 2, Có nên mua chung cư tầng 14, Nhà chung cư có kiêng tầng 12A không, Tại sao chung cư không có tầng 14, Tầng 13 có kiêng không, Vì sao không nên ở chung cư, Có nên mua nhà, số 13, Tại sao chung cư không có tầng 4, Chung cư 12A, Địa chỉ chung cư Phú Mỹ Hưng Quận 7, Bán chung cư Quận 7, Chung cư Phường Phú Mỹ, Quận 7, Bán căn hộ Panorama Phú Mỹ Hưng, chung cư phú mỹ, quận 7, Giá thuê chung cư Phú Mỹ Hưng, Dự án chung cư Quận 7, Dự an Chung cư Phú Mỹ, Nhà chung cư có kiêng tầng 12A không, Có nên mua chung cư tầng 14, Tại sao chung cư không có tầng 14, Tầng 13 có kiêng không, Vì sao không nên ở chung cư, Có nên mua nhà, số 13, Tại sao chung cư không có tầng 4, Chung cư 12A, chung cư ngọc trinh, chung cu hồ quang hiều, Chung cư 727 hiện nay, Thuận Kiều Plaza, Chung cư 727 bị đập, Thuận Kiều Plaza bị ếm bùa, Câu chuyện về chung cư 727, Chung cư 727 2020, Truyền ma chung cư 727, Bên trong căn hộ Thuận Kiều Plaza, #chungcubinhduong, #chugncuanxuong, #chungcumoixay, #chungcutanhungthuan, #chungcudaihocbachkhoa, chung cu tập thể, Chung cư vip, chung cư cán bộ, chung cư nà ở xã hội, chung cư dát vàng, chung cư có hồ bơi, chung cư trung tâm thương mại, chung cuư nội thất, #chungcu allengines co #chungcu bbs whu edu c #chungcu giving umd ed #chungcu google co n #chungcu hcpalmbeaches clubs harvard ed #chungcu koha oac uncor ed #chungcu ladyboysurprises co #chungcu libcat cofc edu:455 #chungcu uca ed #chungcu library sust ed #chungcu library sust ed #chungcu ttf sdsu ed #chungcu qyzx edu sh c #chungcu lynx lib usm ed #chungcu nccu ed #chungcu newsinfo iu ed #chungcu pandora nla gov a #chungcu pandora nla gov a #chungcu php ccps tp edu t #chungcu proxy lib miamioh ed #chungcu rd a #chungcu sally sandiego edu:455 #chungcu sculib scu edu:455 #chungcu translate itsc cuhk edu h #chungcu translate itsc cuhk edu h #chungcu cs odu ed #chungcu www2 apwa ne #chungcu ttf sdsu ed #chungcu uca ed #chungcu wagnercolorado co #chungcu web stanford ed #chungcu web2 nihs tp edu t #chungcu webfeeds brookings ed #chungcu onlinemanuals txdot go wireless fcc go #chungcu advancing colostate ed #chungcu afm-invest co #chungcu afm-invest co #chungcu blps tyc edu t #chungcu capella ed #chungcu ezproxy lib usf ed #chungcu ezproxy samford ed #chungcu educanet2 c #chungcu galter northwestern ed google m #chungcu login ezproxy canberra edu a #chungcu novacat nova edu:455 #chungcu roch ed #chungcu splash hume vic gov a #chungcu sfb606 kit ed #chungcu slc ed #chungcu tc faa go #chungcu tc faa go #chungcu www ronald-o-perelman ne #chungcu www1 rmit edu a #chungcu apps southernct ed #chungcu ashdown mit ed #chungcu forum education-sa co #chungcu login umt ed #chungcu my siumed ed #chungcu opac library strathmore ed #chungcu proxy campbell ed #chungcu rekruter d #chungcu sd40 senate ca go #chungcu thepoint umb ed #chungcu webservices lib uconn ed #chungcu cs odu ed #chungcu fletc go #chungcu jobzone ny go #chungcu planning dot go #chungcu planning dot go #chungcu qatar vcu ed #chungcu smccd ed #chungcu transtats bts gov #chungcu transtats bts gov #chungcu weather go #chungcu whistleblower go #chungcu wmtips co
Ai mua bán nhà đất liên hệ liền tay với chúng tôi để giúp bạn tính giá mua bán nhà đất mới nhất - giá bất động sản còn tăng không? #gianhadat #banggiamuabannhadat #giamuaban #muabannhadat #phomuabannhadat #banggianhadat #giamuabannhadatdep gia bat dong san, giá bđs tphcm, giá chung cư m one quận 7, gia đat, gia đất, giá đất ba đình, gia dat binh chanh, giá đất bình chánh 2021, giá đất bình chánh hiện nay, gia dat binh tan, giá đất các quận, giá đất cần giuộc 2021, gia dat cu chi, giá đất củ chi hiện nay, giá đất củ chi năm 2021, giá đất dĩ an bình dương, giá đất dĩ an hiện nay, giá đất đức hòa, giá đất hà nội hiện nay, giá đất hoàn kiếm, giá đất huyện bình chánh, giá đất huyện củ chi, giá đất huyện nhà bè, giá đất khâm thiên, gia dat nha be, giá đất nhà be 2021, giá đất nông nghiệp bình chánh, giá đất nông nghiệp củ chi, giá đất ở quận 1, giá đất ở quận 9, giá đất ở tân uyên bình dương, giá đất ở thành phố hồ chí minh, giá đất phường phú hữu quận 9, giá đất phường thạnh lộc quận 12, gia dat quan 10, giá đất quận 12 năm 2021, giá đất quận 12 thành phố hồ chí minh, giá đất quận 3 năm 2021, giá đất quận 8 2021, gia dat quan 9, giá đất quận 9 mới nhất, giá đất quận ba đình, giá đất quận đống đa, giá đất quận tây hồ hà nội, giá đất sài gòn, giá đất tại đà nẵng, giá đất tại thủ đức, giá đất tại tphcm, giá đất tân uyên bình dương, giá đất thành phố, gia dat tphcm, giá đất trung bình các quận, gia nha, giá nhà đất bình thạnh, giá nhà đất hcm, giá nhà đất hôm nay, giá nhà đất ở hóc môn, giá nhà đất ở quận 6, giá nhà đất ở việt nam, giá nhà đất quận 10, giá nhà đất quận 11, giá nhà đất quận 5, giá nhà đất quận 6, giá nhà đất quận 8, giá nhà đất quận đống đa, giá nhà đất quận hoàn kiếm hà nội, giá nhà đất quận hoàng mai, giá nhà đất quận phú nhuận, giá nhà đất quận thủ đức, gia nha dat sai gon, giá nhà đất sài gòn, giá nhà đất thành phố hồ chí minh, giá nhà đất tp hcm, giá nhà đất tphcm 2021, giá nhà mogi, giá nhà ở quận 3, giá nhà ở sài gòn, giá nhà ở tphcm, giá nhà quận 11, giá nhà quận 12, giá nhà quận 2, gia nha quan 8, giá nhà quận 8, giá nhà quận bình tân, giá nhà quận bình thạnh, gia nha quan go vap, giá nhà quận phú nhuận, giá nhà quận tân bình, giá nhà quận tân phú, giá nhà trung bình ở hà nội, giá nhà trung bình ở tphcm, giá thị trường nhà đất tp hcm, giá thuê căn hộ chung cư, giá thuê chung cư mini ở bình dương gianhadat - bảo mua bán nhà đất allengines co gianhadat - bảo mua bán nhà đất bbs whu edu c gianhadat - bảo mua bán nhà đất giving umd ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất google co n gianhadat - bảo mua bán nhà đất hcpalmbeaches clubs harvard ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất koha oac uncor ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất ladyboysurprises co gianhadat - bảo mua bán nhà đất libcat cofc edu:455 gianhadat - bảo mua bán nhà đất uca ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất library sust ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất library sust ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất ttf sdsu ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất qyzx edu sh c gianhadat - bảo mua bán nhà đất lynx lib usm ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất nccu ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất newsinfo iu ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất pandora nla gov a gianhadat - bảo mua bán nhà đất pandora nla gov a gianhadat - bảo mua bán nhà đất php ccps tp edu t gianhadat - bảo mua bán nhà đất proxy lib miamioh ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất rd a gianhadat - bảo mua bán nhà đất sally sandiego edu:455 gianhadat - bảo mua bán nhà đất sculib scu edu:455 gianhadat - bảo mua bán nhà đất translate itsc cuhk edu h gianhadat - bảo mua bán nhà đất translate itsc cuhk edu h gianhadat - bảo mua bán nhà đất cs odu ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất www2 apwa ne gianhadat - bảo mua bán nhà đất ttf sdsu ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất uca ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất wagnercolorado co gianhadat - bảo mua bán nhà đất web stanford ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất web2 nihs tp edu t gianhadat - bảo mua bán nhà đất webfeeds brookings ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất onlinemanuals txdot go wireless fcc go gianhadat - bảo mua bán nhà đất advancing colostate ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất afm-invest co gianhadat - bảo mua bán nhà đất afm-invest co gianhadat - bảo mua bán nhà đất blps tyc edu t gianhadat - bảo mua bán nhà đất capella ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất ezproxy lib usf ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất ezproxy samford ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất educanet2 c gianhadat - bảo mua bán nhà đất galter northwestern ed google m gianhadat - bảo mua bán nhà đất login ezproxy canberra edu a gianhadat - bảo mua bán nhà đất novacat nova edu:455 gianhadat - bảo mua bán nhà đất roch ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất splash hume vic gov a gianhadat - bảo mua bán nhà đất sfb606 kit ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất slc ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất tc faa go gianhadat - bảo mua bán nhà đất tc faa go gianhadat - bảo mua bán nhà đất www ronald-o-perelman ne gianhadat - bảo mua bán nhà đất www1 rmit edu a gianhadat - bảo mua bán nhà đất apps southernct ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất ashdown mit ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất forum education-sa co gianhadat - bảo mua bán nhà đất login umt ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất my siumed ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất opac library strathmore ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất proxy campbell ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất rekruter d gianhadat - bảo mua bán nhà đất sd40 senate ca go gianhadat - bảo mua bán nhà đất thepoint umb ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất webservices lib uconn ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất cs odu ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất fletc go gianhadat - bảo mua bán nhà đất jobzone ny go gianhadat - bảo mua bán nhà đất planning dot go gianhadat - bảo mua bán nhà đất planning dot go gianhadat - bảo mua bán nhà đất qatar vcu ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất smccd ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất transtats bts gov gianhadat - bảo mua bán nhà đất transtats bts gov gianhadat - bảo mua bán nhà đất weather go gianhadat - bảo mua bán nhà đất whistleblower go gianhadat - bảo mua bán nhà đất wmtips co định giá nhà đất môi giới nhà đất tính giá gia bán nhà giaá bán đất nhà quận 1 giá bao nhiêu giá đất tphcm bao nhiêu 1m2 giá 1 m2 đất báo giá bán nhà gia chung cư bao nhiêu m2 giá nhà phố liền kề giá đất ở đô thị giá đất ở nông thôn định giá nhà đất cách tính giá bán nhà định giá nhà đất hợp lý Bình Chánh Chuyên gia nhà đất Củ Chi Giá nhà đất quận 1 Giá nhà đất quận 10 Giá nhà đất quận 11 Giá nhà đất quận 12 Giá nhà đất quận 2 Giá nhà đất quận 3 Giá nhà đất quận 4 Giá nhà đất quận 5 Giá nhà đất quận 6 Giá nhà đất quận 7 Giá nhà đất quận 8 Giá nhà đất quận 9 Giá nhà đất tp Thủ Đức Hóc Môn Nhà Bè Quận Bình Tân Quận Bình Thạnh Quận Gò Vấp Quận Phú Nhuận Quận Tân Bình Quận Tân Phú cho thuê nhà nguyên căn lê minh xuân giá dưới 3tr chung cư bình thạnh giá rẻ chung cư cho thuê giá rẻ chung cư mini giá rẻ tphcm chung cư quận 7 cho thuê giá rẻ chung cư quận 8 giá rẻ đất củ chi xuống giá đất quận 9 giảm giá định giá nhà đất mogi định giá nhà đất online giá bất dộng sản giá bđs tphcm giá cả nhà đất giá đât giá đất bình chánh hiện nay giá đất cần giuộc 2021 giá đất dĩ an bình dương 2021 giá đất đức hoà long an giá đất đức hòa long an giá đất đường đồng khởi giá đất hiện tại giá đất huyện bình chánh giá đất lái thiêu giá đất nhà be 2021 giá đất nhà bè 2021 giá đất nông nghiệp củ chi giá đất ở bình chánh giá đất phú nhuận giá đất q12 giá đất q7 giá đất quận 10 năm 2020 giá đất quận 3 năm 2020 giá đất quận 7 năm 2021 giá đất quận 8 2021 giá đất quận 9 hiện nay giá đất quận đống đa giá đất quận phú nhuận giá đất quận phú nhuận 2021 giá đất quy nhơn 2021 giá đất sài gòn giá đất sg giá đất tại gò vấp giá đất tại quy nhơn giá đất tại tỉnh lộ 52, huyện đất đỏ, brvt giá đất tân uyên bình dương giá đất thành phố hồ chí minh giá đất tp thủ đức giá đất tràng cát giá đất trung bình giá đất trung bình các quận giá đất trung bình ở hà nội giá đất trung tâm quận 1 giá nhà đất 2021 giá nhà đất hồ chí minh giá nhà đất huyện bình chánh giá nhà đất huyện hóc môn giá nhà đất ở hóc môn giá nhà đất ở việt nam giá nhà đất phường thạnh lộc quận 12 giá nhà đất q3 giá nhà đất quận 11 giá nhà đất quận 2 giá nhà đất quận bình tân giá nhà đất quận bình thạnh giá nhà đất quận hoàn kiếm hà nội giá nhà đất quận phú nhuận giá nhà đất quận thủ đức giá nhà đất quy nhơn giá nhà đất sài gòn giá nhà đất tân bình giá nhà đất thành phố hồ chí minh giá nhà đất tp hcm giá nhà đất xã vĩnh lộc a mới nhất giá nhà ở giá nhà ở gò vấp giá nhà ở quận 1 giá nhà ở sài gòn giá nhà ở thành phố hồ chí minh giá nhà ở việt nam giá nhà quận 10 giá nhà quận 3 giá nhà quận 4 giá nhà quận 9 giá nhà quận bình thạnh giá nhà quận gò vấp giá nhà quận tân bình giá nhà quận tân phú giá nhà tân bình giá nhà thủ đức giá nhà tphcm giá nhà trung bình ở hà nội giá nhà việt nam giá penhouse giá thị trường nhà đất tp hcm giá thuê 1 căn chung cư giá thuê chung cư bình thạnh giá thuê chung cư mini tphcm giá thuê chung cư quận 2 giá thuê phòng trọ ở sài gòn nhà đất giá rẻ bán đất nhà bè giá rẻ bảng giá đất bình chánh 2020 bảng giá đất hóc môn bảng giá đất mỹ tho 2021 bảng giá đất phụng châu bảng giá đất quận 1 năm 2020 bảng giá đất quận 10 bảng giá đất quận 11 năm 2020 bảng giá đất quận 12 bảng giá đất quận 2 bảng giá đất quận 7 năm 2021 bảng giá đất quận gò vấp bảng giá đất quận hoàng mai năm 2020 bảng giá đất quận tân bình bảng giá đất tân phú 2020 bảng giá đất thị xã gò công bảng giá đất thị xã phổ yên bảng giá đất thủ đức bảng giá đất tp hcm 2021 biểu đồ giá bất động sản biểu đó giá đất qua các năm giá đất nền xây dựng tự do Bảng giá nhà đất "bảo mua bán nhà đất" - đăng tin mua bán nhà đất báo giá bất động sản tphcm nhanh chóng - thành phố thủ đức hồ chí minh Giá đất Quận 1 báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 3 báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 5 báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 10 báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận Phú Nhuận báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận Bình Thạnh báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 11 báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 4 báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 6 báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận Tân Bình báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận Gò Vấp báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 7 báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 8 báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận Tân Phú báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 2 báo mua bán nhà đất, Giá đất TP Thủ Đức báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận Bình Tân báo mua bán nhà đất, Giá đất Huyện Bình Chánh báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 12 báo mua bán nhà đất, Giá đất Huyện Nhà Bè báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 9 báo mua bán nhà đất, Giá đất Huyện Hóc Môn báo mua bán nhà đất, Giá đất Huyện Củ Chi báo mua bán nhà đất, Giá đất Huyện Cần Giờ báo mua bán nhà đất, Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận Phú Nhuận, Quận Bình Thạnh, Quận 11, Quận 4, Quận 6, Quận Tân Bình, Quận Gò Vấp, Quận 7, Quận 8, Quận Tân Phú, Quận 2, TP Thủ Đức, Quận Bình Tân, Huyện Bình Chánh, Quận 12, Huyện Nhà Bè, Quận 9, Huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi, bảng giá đất, giá đất 2020, khung giá đất, giá đất nông nghiệp, giá đất năm 2020, bang gia dat, khung giá, giá đất thổ cư, bảng giá đất nông nghiệp, giá đất quy định của nhà nước, giá đất ruộng hiện nay, vung dat thoi tien su bang gia, gia dat tho cu, gia dat nong nghiep, giadat, bảng giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giá nhà đất 2020, đắt giá, bang dat, giá đất đắt nhất việt nam, tinh đat, gia dat hien nay, thanh pho nao giau nhat viet nam, giá nhà đất, ia dun, 64 tỉnh thành phố, tinh dat minh phuong, nguoi giau nhat ha tinh, 10 tinh giau nhat viet nam, tinh đất, số tỉnh thành của việt nam, tinh nao giau nhat viet nam, bán đất nam định giá rẻ, thành phố nào đông dân nhất việt nam, nguoi nhen va nu hoang bang gia moi nhat, bang gia 2 ssi.com.vn, giá làm sổ đỏ, mua ban nha cap 4 gia re an giang, pha dat, nha dat thanh hoa moi nhat, tinh thanh, mua ban nha dat thanh hoa moi nhat, bang gia 2 ssi com vn, nhà đất thành phố, các thành phố lớn của nga, mua bai tinh dat, mua tinh dat, tỉnh nào đông dân nhất việt nam, các tỉnh thành trung quốc, nha dat ha noi moi nhat, gia su dat thanh, tinh giau nhat viet nam, nhà thành phố, nhaà thanh, gia nha dat hien nay, thanh ph, các tỉnh thành của trung quốc, pho tinh, thanh pho muoi mua hoa, thành phố đông dân nhất việt nam, giá thanh cua, nha dat hoi an moi nhat, bang gia thuoc, nhà đất thọ quang sơn trà đà nẵng, mot tinh nam thuoc mien trung viet nam, 10 thành phố lớn nhất trung quốc, nhà thanh, pho nha dat, gia dat, giá đất, bảng giá đất, gia dat, giá đất, bang gia dat, tra cuu gia dat, bảng giá đất, bang gia dat, sím, bảng giá, tra cuu gia dat, bảng giá, giadat, đất, bảng giá, bảng giá, mộc thôn, đất, dđất, bang ba ng, dđất, dan ba gia, bang giá, bang ba ng, bang ban g, gia cuu, baảng, dat ca, tra giá, dan ba gia, bang giá, bang ban g, baảng giá, gia cuu, baảng, dat ca, tra giá, tra cứu vị trí cont, bảng, bảng giá nước, bangb ang, bảng gia, banggia truc tuyen, icon báo giá, bảng, bảng tra, bảng giá nước, bangb ang, bảng gia, banggia truc tuyen, icon báo giá, bảng tra, bang gia, bang gia, k là gì, hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất là gì, hệ số sử dụng đất là gì, số gia là gì, hệ số đào đất, dat là gì, hệ số là gì, quy định về hệ số sử dụng đất, cách tính giá đất, phương pháp hệ số bất định, công thức tính hệ số sử dụng đất, đất cấp 1 2 3 4 là gì, hệ số sử dụng đất quy định ở đâu, giá điều chỉnh là gì, hệ số k, hệ số đồng thời là gì, cách tính hệ số sử dụng đất, dieu chinh, he so su dung dat la gi, hệ số k của đất, hệ số sử dụng đất tối đa, hệ số sử dụng đất tính thế nào, công thức tính giá đất, hệ số đồng thời, tiêu chuẩn hệ số sử dụng đất, k la gi, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, công thức tính hệ số góc, hệ số xác định, công thức tính k, cach tinh he so su dung dat, tinh chỉnh là gì, hệ số góc k là gì, hệ số nền k của đất, cách tính hệ số sử dụng đất trong quy hoạch, hệ số cao nhất là gì, so k, he so k, cách tính vị trí đất, hệ số điều chỉnh giá đất tphcm, giá đất là gì, phuong phap he so bat dinh, hệ số điều chỉnh giá đất tphcm 2019, điều chỉnh giá, tinh he, định giá đất là gì, mua bán nhà đất, mua ban nha dat, mua bán nhà đất hà nội, hợp đồng mua bán nhà đất, mua bán nhà đất hải phòng, mua bán nhà đất vũng tàu, mua bán nhà đất tphcm, mua bán nhà đất đà nẵng, mua bán nhà đất hà nội chính chủ, click49 mua bán nhà đất, mua bán nhà đất quy nhơn, thủ tục mua bán nhà đất, mua bán nhà đất tphcm giá rẻ, mua bán nhà đất hải dương, mua bán nhà đất thanh hóa, báo mua bán nhà đất, mua bán nhà đất quận 12, mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ, mua bán nhà đất cần thơ, mua ban nha dat rach gia, mua bán nhà đất nha trang, các trang web mua bán nhà đất uy tín, mua ban nha dat cho tot, mua bán nhà đất nam định, mua bán nhà đất cà mau, mua ban nha dat hoi an, thủ tục mua bán nhà đất 2017, mua ban nha dat ben tre, mua bán nhà đất ninh thuận, mua ban nha dat bac lieu, mua ban nha dat vung tau, mua bán nhà đất huế, mua ban nha dat tra vinh, bảo hành tủ lạnh toshiba mua bán nhà đất nền ba đình, mua bán nhà đất biên hòa, mua bán nhà đất thái bình, hội mua bán nhà đất hà nội, mua bán nhà đất long an, mua bán nhà đất an giang, mua bán nhà đất bmt, mẫu hợp đồng mua bán nhà đất, mua ban nha dat ninh thuan, rao vặt mua bán nhà đất, bảo hành máy giặt electrolux mua bán nhà đất nền trung cư thanh xuân, mua bán nhà đất trà vinh, mua ban nha dat q7, mua ban nha dat tp hcm, mua ban nha dat tam ky, thủ tục mua bán nhà đất có sổ hồng, mua bán nhà đất lạng sơn, mua bán nhà đất tiền giang, mua bán nhà đất lào cai, mua ban nha dat bien hoa dong nai, mua ban nha dat o thi xa tay ninh, mua bán nhà đất bảo lộc, mua ban nha dat an giang, mua bán nhà đất bình dương, mua ban nha dat thai nguyen, mua ban nha dat cu chi, hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, hop dong dat coc mua ban nha, bao mua ban nha dat, mua ban nha dat gia lai 24h, mua bán nhà đất buôn ma thuột, mua ban nha dat quan phu nhuan, mua bán nhà đất ninh bình, mua ban nha dat hue, mua ban nha dat phu yen, mua ban nha dat binh phuoc, bảo hành tủ lạnh hitachi mua bán nhà đất nền cầu giấy, mua ban nha dat bac giang, mua bán nhà đất tại hải phòng, mua ban nha dat khanh hoa, mua bán nhà đất quận 8, mua ban nha dat quang ngai, mua bán nhà đất kiến an hải phòng, mua ban nha dat soc trang, mua bán nhà đất tại đà nẵng, mua ban nha dat thai binh, mua bán nhà đất thái nguyên, mua bán nhà đất quảng ninh, mua ban nha dat long an, mua bán ký gửi nhà đất, hop dong mua ban nha dat, mua ban nha dat q6, mua ban nha dat kien giang, mua bán nhà đất meeyland, mua bán nhà đất đà lạt, mua bán nhà đất tại hà nội, hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất viết tay, mua bán nhà đất quảng ngãi, mua ban nha dat tuy hoa, mua bán nhà đất quận 9, mua ban nha dat quan 6