Bảng giá nhà đất Thành Phố Thủ Đức – Khu vực quận 2

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND
ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
1 TRẦN NÃO XA LỘ HÀ NỘI LƯƠNG ĐỊNH CỦA 22.000
LƯƠNG ĐỊNH CỦA CUỐI ĐƯỜNG 13.200
2 LƯƠNG ĐỊNH CỦA NGÃ TƯ TRẦN NÃO – LƯƠNG ĐỊNH CỦA MAI CHÍ THỌ

(NÚT GIAO THÔNG AN PHÚ)

13.200
3 ĐƯỜNG SỐ 1,

PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO CUỐI ĐƯỜNG 7.800
4 ĐƯỜNG SỐ 2,

PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO CUỐI ĐƯỜNG 7.800
5 ĐƯỜNG SỐ 3,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 2,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 5,

PHƯỜNG BÌNH AN

7.800
6 ĐƯỜNG SỐ 4,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 3,

PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG 5.800
7 ĐƯỜNG SỐ 5,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 3,

PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG 5.800
8 ĐƯỜNG SỐ 6,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 3,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 8,

PHƯỜNG BÌNH AN

5.800
9 ĐƯỜNG SỐ 7,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 3,

PHƯỜNG Bình an

ĐƯỜNG SỐ 8,

PHƯỜNG BÌNH AN

5.800
10 ĐƯỜNG SỐ 8,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 3,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 9,

PHƯỜNG BÌNH AN

5.800
11 ĐƯỜNG SỐ 9,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 8,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 13,

PHƯỜNG BÌNH AN

5.800
12 ĐƯỜNG SỐ 10,

PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO ĐƯỜNG SỐ 8,

PHƯỜNG BÌNH AN

7.800
13 ĐƯỜNG SỐ 11,

PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO CUỐI ĐƯỜNG 7.800
14 ĐƯỜNG SỐ 12,

PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO CUỐI ĐƯỜNG 7.800
15 ĐƯỜNG SỐ 13,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 12,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 9,

PHƯỜNG BÌNH AN

7.800
16 ĐƯỜNG SỐ 14, 15,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 12,

PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG 7.800
17 ĐƯỜNG SỐ 16,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 14,

PHƯỜNG BÌNH AN

KHU DÂN CƯ HIM LAM 7.800
18 ĐƯỜNG SỐ 17, 18,

PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO LƯƠNG ĐỊNH CỦA 7.700
19 ĐƯỜNG SỐ 19,

PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO ĐƯỜNG 20 7.800
20 ĐƯỜNG SỐ 19B,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 19,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 20,

PHƯỜNG BÌNH AN

7.800
21 ĐƯỜNG SỐ 20,

PHƯỜNG BÌNH AN

TRỌN ĐƯỜNG 8.600
22 ĐƯỜNG SỐ 21,

PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO ĐƯỜNG SỐ 20,

PHƯỜNG BÌNH AN

8.600
23 ĐƯỜNG SỐ 22,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 21,

PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG 7.800
24 ĐƯỜNG SỐ 23,

PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO CUỐI ĐƯỜNG 8.600
25 ĐƯỜNG SỐ 24,

PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO ĐƯỜNG 25 7.800
26 ĐƯỜNG SỐ 25,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 29,

PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG 7.800
27 ĐƯỜNG SỐ 26, 28

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 25,

PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG 7.800
28 ĐƯỜNG SỐ 27,

PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO ĐƯỜNG SỐ 25,

PHƯỜNG BÌNH AN

7.800
29 ĐƯỜNG SỐ 29,

PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO CUỐI ĐƯỜNG 7.800
30 ĐƯỜNG SỐ 30,

PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO KHU DÂN CƯ DỰ ÁN

CÔNG TY PHÚ NHUẬN

7.800
31 ĐƯỜNG SỐ 30B,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 30,

PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG 7.800
32 ĐƯỜNG SỐ 31,

PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO CUỐI ĐƯỜNG 7.800
33 ĐƯỜNG SỐ 32,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 31,

PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG 7.800
34 ĐƯỜNG SỐ 33,

PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO KHU DÂN CƯ DỰ ÁN

HÀ QUANG

7.800
35 ĐƯỜNG SỐ 34,

PHƯỜNG BÌNH AN

TRẦN NÃO ĐƯỜNG SỐ 39,

PHƯỜNG BÌNH AN

7.800
ĐƯỜNG SỐ 39,

PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG 7.800
36 ĐƯỜNG SỐ 35,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 34,

PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG 7.800
37 ĐƯỜNG SỐ 36,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 41,

PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG 7.800
38 ĐƯỜNG SỐ 37,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 38,

PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG 7.800
39 ĐƯỜNG SỐ 38,

PHƯỜNG BÌNH AN

TRỌN ĐƯỜNG 7.800
40 ĐƯỜNG SỐ 39,

PHƯỜNG BÌNH AN

TRỌN ĐƯỜNG 7.800
41 ĐƯỜNG SỐ 40,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 37,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 39,

PHƯỜNG BÌNH AN

7.800
42 ĐƯỜNG SỐ 41,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 38,

PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG 7.800
43 ĐƯỜNG SỐ 45,

PHƯỜNG BÌNH AN

LƯƠNG ĐỊNH CỦA ĐƯỜNG SỐ 47,

PHƯỜNG BÌNH AN

7.800
44 ĐƯỜNG SỐ 46,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG SỐ 45,

PHƯỜNG BÌNH AN

CUỐI ĐƯỜNG 7.800
45 ĐƯỜNG SỐ 47,

PHƯỜNG BÌNH AN

ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TÂY (DỰ ÁN 131) CUỐI ĐƯỜNG 7.800
46 ĐẶNG HỮU PHỔ,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

THẢO ĐIỀN,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 39,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

7.800
47 ĐỖ QUANG,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

XUÂN THỦY CUỐI ĐƯỜNG 7.800
48 ĐƯỜNG 4,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

THẢO ĐIỀN,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG 6.600
49 ĐƯỜNG 6,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

TRỌN ĐƯỜNG 6.600
50 ĐƯỜNG 8,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

LÊ THƯỚC CUỐI ĐƯỜNG 6.600
51 ĐƯỜNG 9,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

LÊ THƯỚC CUỐI ĐƯỜNG 8.400
52 ĐƯỜNG 10,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

VÕ TRƯỜNG TOẢN CUỐI ĐƯỜNG 10.500
53 ĐƯỜNG 11,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

VÕ TRƯỜNG TOẢN CUỐI ĐƯỜNG 7.800
54 ĐƯỜNG 12,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

VÕ TRƯỜNG TOẢN CUỐI ĐƯỜNG 7.800
55 ĐƯỜNG 16,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

TRỌN ĐƯỜNG 7.800
56 ĐƯỜNG 39,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

XUÂN THỦY CUỐI ĐƯỜNG 7.800
57 ĐƯỜNG 40,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

NGUYỄN VĂN HƯỞNG CUỐI ĐƯỜNG 6.600
58 ĐƯỜNG 41,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

QUỐC HƯƠNG NGUYỄN BÁ HUÂN 7.800
59 ĐƯỜNG 42,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 41,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 48,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

6.600
60 ĐƯỜNG 43,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

TRỌN ĐƯỜNG 6.600
61 ĐƯỜNG 44,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 41,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG 6.600
62 ĐƯỜNG 46,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

QUỐC HƯƠNG CUỐI ĐƯỜNG 7.800
63 ĐƯỜNG 47,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 59,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 66,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

6.600
64 ĐƯỜNG 48, 59

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

TRỌN ĐƯỜNG 7.800
65 ĐƯỜNG 49B,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

XUÂN THỦY CUỐI ĐƯỜNG 7.800
66 ĐƯỜNG 50,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

XUÂN THUỶ LÊ VĂN MIẾN 7.400
67 ĐƯỜNG 54,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 49B,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG 6.600
68 ĐƯỜNG 55,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 41 CUỐI ĐƯỜNG 6.600
69 ĐƯỜNG 56,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

TRỌN ĐƯỜNG 6.600
70 ĐƯỜNG 57,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 44 CUỐI ĐƯỜNG 6.600
71 ĐƯỜNG 58,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 55 CUỐI ĐƯỜNG 6.600
72 ĐƯỜNG 60,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 59,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 61,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

6.600
73 ĐƯỜNG 61,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 47,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG 6.600
74 ĐƯỜNG 62,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 61,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG 6.600
75 ĐƯỜNG 63,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 64,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG 6.600
76 ĐƯỜNG 64,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 66,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG 6.600
77 ĐƯỜNG 65,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

QUỐC HƯƠNG CUỐI ĐƯỜNG 7.500
78 ĐƯỜNG 66,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

QUỐC HƯƠNG ĐƯỜNG 47,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

6.600
79 ĐƯỜNG SỐ 1,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

THẢO ĐIỀN,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG 7.800
80 ĐƯỜNG 2,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

THẢO ĐIỀN,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG 6.600
81 ĐƯỜNG SỐ 4,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

NGUYỄN Ư DĨ CUỐI ĐƯỜNG 7.800
82 ĐƯỜNG SỐ 5, KP 1,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

NGUYỄN Ư DĨ CUỐI ĐƯỜNG 8.100
83 ĐƯỜNG 5,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

TRỌN ĐƯỜNG 8.400
84 LÊ THƯỚC,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

XA LỘ HÀ NỘI ĐƯỜNG 12,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

8.400
85 LÊ VĂN MIẾN,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

QUỐC HƯƠNG THẢO ĐIỀN,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

7.800
86 NGÔ QUANG HUY,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

QUỐC HƯƠNG THẢO ĐIỀN,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

8.400
87 NGUYỄN BÁ HUÂN,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

XUÂN THỦY CUỐI ĐƯỜNG 8.400
88 NGUYỄN BÁ LÂN,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

XUÂN THỦY XA LỘ HÀ NỘI 8.400
89 NGUYỄN CỪ,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

XUÂN THUỶ CUỐI ĐƯỜNG 8.400
90 NGUYỄN ĐĂNG GIAI,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

THẢO ĐIỀN,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG 8.400
91 NGUYỄN DUY HIỆU,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

THẢO ĐIỀN CUỐI ĐƯỜNG 8.400
92 NGUYỄN Ư DĨ,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

TRẦN NGỌC DIỆN CUỐI ĐƯỜNG 8.400
93 NGUYỄN VĂN HƯỞNG,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

ĐƯỜNG 4,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

CUỐI ĐƯỜNG 9.200
94 QUỐC HƯƠNG,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

XA LỘ HÀ NỘI ĐƯỜNG 47,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

9.200
95 THẢO ĐIỀN,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

XA LỘ HÀ NỘI ĐƯỜNG 4,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

14.600
96 TỐNG HỮU ĐỊNH,

PHƯỜNG THẢO điền

QUỐC HƯƠNG THẢO ĐIỀN,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

8.400
97 TRẦN NGỌC DIỆN,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

THẢO ĐIỀN,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG 9.200
98 TRÚC ĐƯỜNG,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

THẢO ĐIỀN,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG 10.200
99 VÕ TRƯỜNG TOẢN XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 9.600
100 XA LỘ HÀ NỘI CHÂN CẦU SÀI GÒN CẦU RẠCH CHIẾC 14.400
101 XUÂN THỦY,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

THẢO ĐIỀN QUỐC HƯƠNG 11.000
QUỐC HƯƠNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG 9.600
102 ĐƯỜNG CHÍNH (ĐOẠN 1, DỰ ÁN FIDICO),

LỘ GIỚI 12M- 17M,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

THẢO ĐIỀN,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

CUỐI ĐƯỜNG 7.400
103 ĐƯỜNG NHÁNH CỤT (DỰ ÁN FIDICO),

LỘ GIỚI 7M-12M,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

TRỌN ĐƯỜNG 6.800
104 AN PHÚ,

PHƯỜNG AN PHÚ

XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 9.200
105 ĐẶNG TIẾN ĐÔNG,

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐOÀN HỮU TRƯNG CUỐI ĐƯỜNG 6.600
106 ĐỖ XUÂN HỢP,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG

ĐÔNG – AN PHÚ

NGUYỄN DUY TRINH CẦU NAM LÝ 6.000
107 ĐOÀN HỮU TRƯNG,

PHƯỜNG AN PHÚ

TRỌN ĐƯỜNG 7.800
108 ĐƯỜNG 51-AP TRỌN ĐƯỜNG 7.000
109 ĐƯỜNG 52-AP TRỌN ĐƯỜNG 7.000
110 ĐƯỜNG 53-AP ĐƯỜNG 51-AP ĐƯỜNG 59-AP 7.000
111 ĐƯỜNG 54-AP THÂN VĂN NHIẾP ĐƯỜNG 53-AP 7.000
112 ĐƯỜNG 55-AP THÂN VĂN NHIẾP ĐƯỜNG 59-AP 7.000
113 ĐƯỜNG 63-AP ĐƯỜNG 57-AP ĐƯỜNG 51-AP 7.000
114 ĐƯỜNG 57-AP ĐƯỜNG 51-AP CUỐI ĐƯỜNG 7.000
115 ĐƯỜNG 58-AP ĐƯỜNG 51-AP THÂN VĂN NHIẾP 7.000
116 ĐƯỜNG 59-AP ĐƯỜNG 51-AP THÂN VĂN NHIẾP 7.000
117 ĐƯỜNG 60-AP ĐƯỜNG 51-AP THÂN VĂN NHIẾP 7.000
118 ĐƯỜNG 61-AP ĐƯỜNG 51-AP ĐƯỜNG 53-AP 7.000
119 ĐƯỜNG 62-AP ĐƯỜNG 53-AP ĐƯỜNG 54-AP 7.000
120 ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ LƯƠNG ĐỊNH CỦA CUỐI ĐƯỜNG 6.600
121 ĐƯỜNG 1, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

XA LỘ HÀ NỘI ĐƯỜNG 8 9.200
122 ĐƯỜNG 2 (KHU NHÀ Ở 280

LƯƠNG ĐỊNH CỦA), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ

LƯƠNG ĐỊNH CỦA CUỐI ĐƯỜNG 9.200
123 ĐƯỜNG 2, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 6.600
124 ĐƯỜNG 3, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG 2, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐẶNG TIẾN ĐÔNG 8.800
125 ĐƯỜNG 4, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG 3, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG 8 6.600
126 ĐƯỜNG 5, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG 4, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

AN PHÚ 7.000
127 ĐƯỜNG 7, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG 1, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐOÀN HỮU TRƯNG 6.600
128 ĐƯỜNG 8, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

AN PHÚ ĐOÀN HỮU TRƯNG 8.800
129 ĐƯỜNG 9, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐOÀN HỮU TRƯNG CUỐI ĐƯỜNG 6.300
130 ĐƯỜNG 10, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐOÀN HỮU TRƯNG CUỐI ĐƯỜNG 7.800
131 ĐƯỜNG 11, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐOÀN HỮU TRƯNG CUỐI ĐƯỜNG 6.600
132 ĐƯỜNG 12, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 6.600
133 ĐƯỜNG 13, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

AN PHÚ GIANG VĂN MINH 5.200
134 ĐƯỜNG 14, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG 13, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

CUỐI ĐƯỜNG 6.600
135 ĐƯỜNG 15, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

AN PHÚ CUỐI ĐƯỜNG 8.000
136 ĐƯỜNG 16, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

AN PHÚ CUỐI ĐƯỜNG 8.000
137 ĐƯỜNG 17, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 7.500
138 ĐƯỜNG 18, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

VÕ TRƯỜNG TOẢN ĐƯỜNG 20, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

10.500
139 ĐƯỜNG 19, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

VÕ TRƯỜNG TOẢN ĐƯỜNG 20, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

9.200
140 ĐƯỜNG 20, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG 18 ĐƯỜNG 19, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

9.200
141 ĐƯỜNG 21, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

GIANG VĂN MINH CUỐI ĐƯỜNG 8.000
142 ĐƯỜNG 22, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG 21, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

CUỐI ĐƯỜNG 8.000
143 ĐƯỜNG 23, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG 2, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

CUỐI ĐƯỜNG 8.000
144 ĐƯỜNG 24, KP5,

PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 10.200
145 ĐƯỜNG 25, KP5,

PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

ĐƯỜNG BẮC NAM II, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) CUỐI ĐƯỜNG 9.900
146 ĐƯỜNG 26, KP5,

PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

ĐƯỜNG 29, KP5,

PHƯỜNG AN PHÚ,

(QH 87HA)

CUỐI ĐƯỜNG 9.900
147 ĐƯỜNG 27, KP5,

PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

ĐƯỜNG 26, KP5,

PHƯỜNG AN PHÚ,

(QH 87HA)

CUỐI ĐƯỜNG 9.900
148 ĐƯỜNG 28, KP5,

PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

ĐƯỜNG 27, KP5,

PHƯỜNG AN PHÚ,

(QH 87HA)

CUỐI ĐƯỜNG 9.900
149 ĐƯỜNG 29, KP5,

PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

ĐƯỜNG BẮC NAM II, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) CUỐI ĐƯỜNG 9.900
150 ĐƯỜNG SỐ 1

(KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

THÂN VĂN NHIẾP CUỐI ĐƯỜNG 8.000
151 THÂN VĂN NHIẾP NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 8.000
152 ĐƯỜNG SỐ 2

(KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG SỐ1

(KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

CUỐI ĐƯỜNG 8.000
153 ĐƯỜNG SỐ 3

(KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 1

(KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 2

(KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

8.000
154 ĐƯỜNG SỐ 4

(KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 2

(KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 3

(KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

8.000
155 ĐƯỜNG SỐ 5

(KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 2

(KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

THÂN VĂN NHIẾP 8.000
156 ĐƯỜNG SỐ 6

(KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 2

(KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 3

(KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

8.000
157 ĐƯỜNG SỐ 7

(KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 1

(KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

CUỐI ĐƯỜNG 8.000
158 ĐƯỜNG BẮC NAM II, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 9.600
159 ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY I, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) MAI CHÍ THỌ CUỐI ĐƯỜNG 9.600
160 ĐƯỜNG SỐ 1,

PHƯỜNG AN PHÚ

(DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

TRỌN ĐƯỜNG 19.500
161 ĐƯỜNG SỐ 2,

PHƯỜNG AN PHÚ

(DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

TRỌN ĐƯỜNG 19.500
162 ĐƯỜNG SỐ 3,

PHƯỜNG AN PHÚ

(DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

TRỌN ĐƯỜNG 19.500
163 ĐƯỜNG SỐ 4

(DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

TRỌN ĐƯỜNG 19.500
164 ĐƯỜNG SỐ 5,

PHƯỜNG AN PHÚ

(DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

TRỌN ĐƯỜNG 19.500
165 ĐƯỜNG SỐ 6,

PHƯỜNG AN PHÚ

(DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

ĐƯỜNG GIANG VĂN MINH CUỐI ĐƯỜNG 21.000
166 ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

TRỌN ĐƯỜNG 8.000
167 ĐƯỜNG SỐ 2 (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

ĐƯỜNG C (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

ĐƯỜNG E (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

8.000
168 ĐƯỜNG SỐ 3 (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

ĐƯỜNG SỐ 9 (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

ĐƯỜNG A (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

8.000
169 ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

ĐƯỜNG C (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

8.000
170 ĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

ĐƯỜNG E (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

ĐƯỜNG F (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

8.000
171 ĐƯỜNG SỐ 6 (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1,

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG G (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

8.000
172 ĐƯỜNG SỐ 7 (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1,

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

8.000
173 ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1,

PHƯỜNG AN PHÚ

CUỐI ĐƯỜNG 8.000
174 ĐƯỜNG SỐ 9 (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

TRỌN ĐƯỜNG 8.000
175 ĐƯỜNG E (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

8.000
176 ĐƯỜNG F (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

8.000
177 ĐƯỜNG G (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17,3HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

8.400
178 ĐƯỜNG 6, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐẶNG TIẾN ĐÔNG ĐƯỜNG 8, KP4,

PHƯỜNG AN PHÚ

8.000
179 GIANG VĂN MINH,

PHƯỜNG AN PHÚ

XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 9.200
180 ĐỒNG VĂN CỐNG MAI CHÍ THỌ CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 2 6.800
CẦU GIÔNG ÔNG TỐ 2 ĐƯỜNG VÀNH ĐAI

PHÍA ĐÔNG

8.400
181 NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯỜNG DẪN CAO TỐC

TPHCM – LONG THÀNH – DẦU GIÂY

CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 1 8.000
CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 1 VÕ CHÍ CÔNG 9.800
VÕ CHÍ CÔNG PHÀ CÁT LÁI 7.500
182 ĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

TRẦN NÃO MAI CHÍ THỌ 15.000
183 NGUYỄN HOÀNG XA LỘ HÀ NỘI LƯƠNG ĐỊNH CỦA 14.000
184 NGUYỄN QUÝ ĐỨC ĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

CUỐI ĐƯỜNG 14.400
185 VŨ TÔNG PHAN NGUYỄN HOÀNG CUỐI ĐƯỜNG 13.500
186 TRẦN LỰU VŨ TÔNG PHAN CUỐI ĐƯỜNG 13.500
187 ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

TRẦN LỰU LƯƠNG ĐỊNH CỦA 12.400
188 ĐƯỜNG SỐ 4A (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

TRẦN LỰU CUỐI ĐƯỜNG 12.200
189 ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

TRẦN NÃO NGUYỄN QUÝ CẢNH 12.400
190 THÁI THUẬN NGUYỄN QUÝ CẢNH CUỐI ĐƯỜNG 12.600
191 ĐƯỜNG 7 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

THÁI THUẬN 13.500
192 ĐƯỜNG 7C (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 7 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

13.500
193 NGUYỄN QUÝ CẢNH ĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

VŨ TÔNG PHAN 13.500
194 ĐƯỜNG 8A (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG SỐ 7C (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

13.500
195 ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

NGUYỄN QUÝ ĐỨC THÁI THUẬN 12.600
196 ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – BÌNH AN

VŨ TÔNG PHAN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TÂY (DỰ ÁN 131) 12.600
197 ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – BÌNH AN

ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ – BÌNH AN

LƯƠNG ĐỊNH CỦA 12.600
198 ĐƯỜNG 12 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

TRẦN LỰU ĐƯỜNG 37 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

12.000
199 ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

VŨ TÔNG PHAN 13.500
200 ĐƯỜNG 15 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

NGUYỄN HOÀNG ĐƯỜNG 23 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

12.200
201 DƯƠNG VĂN AN NGUYỄN HOÀNG ĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

13.500
202 ĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

THÁI THUẬN ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

13.500
203 ĐƯỜNG 18 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG 20 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

13.500
204 ĐƯỜNG 18A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ THÁI THUẬN ĐƯỜNG 18 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

13.500
205 ĐƯỜNG 19 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

THÁI THUẬN ĐƯỜNG 22 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

13.500
206 ĐƯỜNG SỐ 20 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

DƯƠNG VĂN AN 13.500
207 ĐƯỜNG SỐ 22 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ VŨ TÔNG PHAN ĐƯỜNG 16 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

13.500
208 ĐƯỜNG SỐ 23 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ DƯƠNG VĂN AN ĐƯỜNG 19 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

12.200
209 ĐƯỜNG SỐ 24 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ VŨ TÔNG PHAN ĐỖ PHÁP THUẬN 12.400
210 ĐƯỜNG SỐ 25 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ VŨ TÔNG PHAN ĐỖ PHÁP THUẬN 12.400
211 ĐƯỜNG SỐ 28 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ ĐỖ PHÁP THUẬN ĐƯỜNG 31C (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

12.400
212 ĐƯỜNG SỐ 29 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 12.400
213 CAO ĐỨC LÂN LƯƠNG ĐỊNH CỦA NGUYỄN HOÀNG 13.500
214 ĐỖ PHÁP THUẬN CAO ĐỨC LÂN ĐƯỜNG 32 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

13.500
215 BÙI TÁ HÁN TRỌN ĐƯỜNG 13.500
216 ĐƯỜNG SỐ 31A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ BÙI TÁ HÁN CUỐI ĐƯỜNG 11.900
217 ĐƯỜNG SỐ 31B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ BÙI TÁ HÁN CUỐI ĐƯỜNG 13.500
218 ĐƯỜNG SỐ 31C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ BÙI TÁ HÁN ĐƯỜNG 28 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

13.500
219 ĐƯỜNG SỐ 31D (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ BÙI TÁ HÁN ĐƯỜNG 28 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

13.500
220 ĐƯỜNG SỐ 31E (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ BÙI TÁ HÁN ĐƯỜNG 28 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

13.500
221 ĐƯỜNG SỐ31F (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ BÙI TÁ HÁN ĐƯỜNG 28 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

13.500
222 ĐƯỜNG SỐ 32 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ CAO ĐỨC LÂN TRẦN LỰU 12.000
223 ĐƯỜNG SỐ 33 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 12.000
224 ĐƯỜNG SỐ 34 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG 4A (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

CUỐI ĐƯỜNG 12.000
225 ĐƯỜNG SỐ 35 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG 37 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

LƯƠNG ĐỊNH CỦA 12.000
226 ĐƯỜNG SỐ 36 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ BÙI TÁ HÁN ĐƯỜNG 35 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

12.000
227 ĐƯỜNG SỐ 37 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ TRẦN LỰU CAO ĐỨC LÂN 12.400
228 ĐƯỜNG 3,5,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG đông

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 42,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

4.400
229 ĐƯỜNG 6,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 17,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

5.200
ĐƯỜNG 17,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

NGUYỄN VĂN GIÁP 5.200
230 ĐƯỜNG 7,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 9,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

5.200
ĐƯỜNG 9,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 17,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

4.800
231 ĐƯỜNG 8,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 9,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 17,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

4.400
232 ĐƯỜNG 9,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 8,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG đông

CUỐI ĐƯỜNG 4.800
233 ĐƯỜNG 10, 11,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 8,

PHƯỜNG Bình TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 18,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

4.800
234 ĐƯỜNG 12,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG đông

ĐƯỜNG 8,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

GIÁO XỨ MỸ HÒA 4.800
235 ĐƯỜNG 13,15,16

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 8,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 18,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

4.800
236 ĐƯỜNG 14,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

GIÁO XỨ MỸ HÒA ĐƯỜNG 8,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

4.800
237 ĐƯỜNG 18,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 10,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG đông

ĐƯỜNG 17,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

4.400
238 ĐƯỜNG 19,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 9,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 11,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

5.100
239 ĐƯỜNG 20,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 24,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

4.800
240 ĐƯỜNG 21,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 23,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

5.100
ĐƯỜNG 23,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 37,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

4.400
241 ĐƯỜNG 22,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 21,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 28,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

3.700
242 ĐƯỜNG 23,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 21,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 31,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

4.500
243 ĐƯỜNG 24,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 9,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 23,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

3.900
244 ĐƯỜNG 25,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 24,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

CUỐI ĐƯỜNG 4.200
245 ĐƯỜNG 26,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 27,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 25,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

3.700
246 ĐƯỜNG 27,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 24,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

CUỐI ĐƯỜNG 4.400
247 ĐƯỜNG 28,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 21,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 24,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

4.500
248 ĐƯỜNG 29,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 21,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 24,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

4.200
249 ĐƯỜNG 30,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 31,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

4.800
250 ĐƯỜNG 31,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 23,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

CUỐI ĐƯỜNG 4.200
251 ĐƯỜNG 32,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 31,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

4.500
252 ĐƯỜNG 33,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

NGUYỄN DUY TRINH DỰ ÁN CÔNG TY THỦ THIÊM 4.500
KHU DÂN CƯ HIỆN HỮU ĐƯỜNG 51,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

5.100
253 ĐƯỜNG 34,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

NGUYỄN DUY TRINH CUỐI ĐƯỜNG 4.200
254 ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG ĐƯỜNG 13,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 17,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

4.500
255 ĐƯỜNG 37,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 21,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

CUỐI ĐƯỜNG 4.800
256 ĐƯỜNG 38,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

LÊ VĂN THỊNH NGUYỄN TRUNG NGUYỆT 4.800
257 ĐƯỜNG 39,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

NGUYỄN DUY TRINH NGUYỄN TRUNG NGUYỆT 4.800
258 ĐƯỜNG 40,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

NGUYỄN VĂN GIÁP NGUYỄN ĐÔN TIẾT 3.700
259 ĐƯỜNG 41,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

NGUYỄN TRUNG NGUYỆT ĐƯỜNG 42,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

4.200
260 ĐƯỜNG 42,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

LÊ VĂN THỊNH ĐƯỜNG 6,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

4.800
261 ĐƯỜNG 43,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 24,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

CUỐI ĐƯỜNG 4.800
262 ĐƯỜNG 44,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 24,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

CUỐI ĐƯỜNG 4.800
263 ĐƯỜNG 46,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 48,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

CUỐI ĐƯỜNG 4.800
264 ĐƯỜNG 47,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 50,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

5.400
265 ĐƯỜNG 48,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 46,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

CUỐI ĐƯỜNG 4.500
266 ĐƯỜNG 49,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 52,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

6.000
267 ĐƯỜNG 50,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 46,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 49,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

5.100
268 ĐƯỜNG 53,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 54,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 33,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

5.400
269 ĐƯỜNG 54,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 51,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

CUỐI ĐƯỜNG 5.400
270 ĐƯỜNG 56,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 63,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐỖ XUÂN HỢP 5.100
271 ĐƯỜNG 60,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 56,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 59,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

5.100
272 ĐƯỜNG 61,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 56,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 53,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

5.100
273 ĐƯỜNG 62,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 51,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 56,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

5.100
274 ĐƯỜNG 63,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 51,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

5.100
275 ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN CÔNG TY THÁI DƯƠNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG NGUYỄN DUY TRINH CUỐI ĐƯỜNG 5.100
276 ĐƯỜNG SỐ 1

(DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), P. BÌNH TRƯNG ĐÔNG, P. BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN DUY TRINH CUỐI ĐƯỜNG 6.600
277 ĐƯỜNG SỐ 5

(DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG SỐ 8

(DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

6.200
278 ĐƯỜNG SỐ 6

(DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG SƠ 1

(DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG SỐ 5

(DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

6.200
279 ĐƯỜNG SỐ 8

(DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG SỐ 1

(DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

CUỐI ĐƯỜNG 6.200
280 NGUYỄN TRUNG NGUYỆT, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 42,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

5.400
ĐƯỜNG BÌNH TRUNG HẺM 112, ĐƯỜNG 42 4.200
281 NGUYỄN VĂN GIÁP,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

HẺM 112, ĐƯỜNG 42 ĐƯỜNG 6,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

4.800
ĐƯỜNG 6,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

CUỐI ĐƯỜNG 4.200
282 ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG – CÁT LÁI

LÊ VĂN THỊNH NGUYỄN VĂN GIÁP 3.700
283 ĐƯỜNG 1,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 38,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

4.400
284 LÊ HỮU KIỀU NGUYỄN THỊ ĐỊNH BÁT NÀN 6.000
285 ĐƯỜNG 3,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 38,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

4.000
286 ĐƯỜNG 53-BTT LÊ HỮU KIỀU BÁT NÀN 5.200
287 BÁT NÀN ĐỒNG VĂN CỐNG CUỐI ĐƯỜNG 4.000
288 ĐƯỜNG 5,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 6,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

4.400
289 ĐƯỜNG 6,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN THỊ ĐỊNH NGUYỄN TƯ NGHIÊM 4.400
290 NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO ĐƯỜNG 47-BTT ĐƯỜNG 53-BTT 5.200
291 ĐƯỜNG 47-BTT LÊ HỮU KIỀU BÁT NÀN 5.200
292 ĐƯỜNG 48-BTT LÊ HỮU KIÊU BÁT NÀN 5.200
293 ĐƯỜNG 49-BTT LÊ HỮU KIỀU BÁT NÀN 5.200
294 ĐƯỜNG 50-BTT LÊ HỮU KIỀU NGUYỄN ĐẶNG ĐẠO 5.200
295 ĐƯỜNG 51-BTT LÊ HỮU KIỀU NGUYỄN ĐẶNG ĐẠO 5.200
296 ĐƯỜNG 52-BTT LÊ HỮU KIỀU BÁT NÀN 5.200
297 ĐƯỜNG 8,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

TRỌN ĐƯỜNG 5.200
298 ĐƯỜNG 13,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG 14,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG 39,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

4.400
299 ĐƯỜNG 10,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG BÌNH TRUNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY – CÁT LÁI) ĐƯỜNG 39,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

4.400
ĐƯỜNG 39,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG 30,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

4.400
300 ĐƯỜNG 14,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 33,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

4.400
301 ĐƯỜNG 11,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG 39,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG 42,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

3.700
302 ĐƯỜNG 15,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 38,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

3.700
303 ĐƯỜNG 17,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN DUY TRINH SÔNG GIỒNG ÔNG TỐ 3.700
304 ĐƯỜNG 18,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG 3,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG 28,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

3.700
305 ĐƯỜNG 19,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 38,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

3.700
306 ĐƯỜNG 21,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG 22,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG 38,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

3.700
307 ĐƯỜNG 22, KHU PHỐ 1,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 21,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

3.700
308 ĐƯỜNG 22, KHU PHỐ 4,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN DUY TRINH CUỐI ĐƯỜNG 3.700
309 ĐƯỜNG 23,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN DUY TRINH CUỐI ĐƯỜNG 4.000
310 ĐƯỜNG 24,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯỜNG 5,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

3.700
311 ĐƯỜNG 28,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 38,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

3.700
312 ĐƯỜNG 29,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN THỊ ĐỊNH LÊ HỮU KIỀU 3.700
313 ĐƯỜNG 30,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY – CÁT LÁI) NGUYỄN TƯ NGHIÊM 3.700
314 ĐƯỜNG 31,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN TUYỂN ĐƯỜNG 13,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

3.700
315 ĐƯỜNG 32,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI – PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 4.400
316 ĐƯỜNG 33,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG 13,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

LÊ VĂN THỊNH 3.700
317 ĐƯỜNG 34,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG 24,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG 5,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

3.700
318 ĐƯỜNG 35,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN TUYỂN NGUYỄN DUY TRINH 4.000
319 ĐƯỜNG 36,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 3.700
320 ĐƯỜNG 37,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG 13,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG 35,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

3.700
321 ĐƯỜNG 38,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG 1,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG 19,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

3.700
322 ĐƯỜNG 39,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG 10,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

LÊ VĂN THỊNH 4.400
323 ĐƯỜNG BÌNH TRUNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY – CÁT LÁI) NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯỜNG 10,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

4.400
324 ĐƯỜNG SỐ 7,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG SỐ 27,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

CUỐI ĐƯỜNG 3.700
325 ĐƯỜNG SỐ 9,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG BÌNH TRUNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY – CÁT LÁI) CUỐI ĐƯỜNG 3.700
326 ĐƯỜNG SỐ 25,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 3.700
327 ĐƯỜNG SỐ 26,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 4.000
328 ĐƯỜNG SỐ 27,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

TRỌN ĐƯỜNG 3.700
329 ĐƯỜNG SỐ 41,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN DUY TRINH CUỐI ĐƯỜNG 3.700
330 ĐƯỜNG SỐ 42,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG SỐ 11,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

CUỐI ĐƯỜNG 3.700
331 LÊ VĂN THỊNH NGUYỄN DUY TRINH NGUYỄN THỊ ĐỊNH 5.800
332 NGUYỄN DUY TRINH CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 1 CẦU XÂY DỰNG 6.600
333 NGUYỄN TƯ NGHIÊM,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

NGUYỄN DUY TRINH NGUYỄN TUYỂN 5.800
334 NGUYỄN TUYỂN,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

TRỌN ĐƯỜNG 5.800
335 ĐƯỜNG 2,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

NGUYỄN THỊ ĐỊNH TRỊNH KHẮC LẬP 6.600
336 ĐƯỜNG 3,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯỜNG 6,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

6.600
337 ĐƯỜNG 4,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

TRỌN ĐƯỜNG 5.200
338 ĐƯỜNG 5,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢl

NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯỜNG 3,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

4.400
339 ĐƯỜNG 6,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

ĐƯỜNG 3,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

ĐƯỜNG 4,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

6.000
340 ĐƯỜNG 7,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

ĐỒNG VĂN CỐNG THÍCH MẬT THỂ 5.400
341 ĐƯỜNG 16,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯỜNG 18,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

6.000
342 ĐƯỜNG 18,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐỒNG VĂN CỐNG 5.400
343 ĐƯỜNG 19,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯỜNG 18,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

4.400
344 ĐƯỜNG 20,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 4.400
345 ĐƯỜNG 21,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 5.100
346 ĐƯỜNG SỐ 22,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

TRỌN ĐƯỜNG 3.900
347 ĐƯỜNG SỐ 23,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

TRỌN ĐƯỜNG 3.900
348 ĐƯỜNG SỐ 24,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

TRỌN ĐƯỜNG 3.900
349 ĐƯỜNG SỐ 25,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

TRỌN ĐƯỜNG 3.900
350 THẠNH MỸ LỢI,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯỜNG 16,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

6.000
351 THÍCH MẬT THỂ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

ĐƯỜNG 16,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

ĐỒNG VĂN CỐNG 5.400
352 TRỊNH KHẮC LẬP,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐỒNG VĂN CỐNG 5.700
353 ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG CÁT LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG CÁT LÁI 4.800
354 ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG CÁT LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 4.400
355 ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG CÁT LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 5.200
356 ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG CÁT LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 5.200
357 ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG CÁT LÁI TRỌN ĐƯỜNG 4.400
358 ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG CÁT LÁI TRỌN ĐƯỜNG 4.400
359 ĐƯỜNG 12,13,

PHƯỜNG CÁT LÁI

TRỌN ĐƯỜNG 4.600
360 ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG CÁT LÁI LÊ VĂN THỊNH LÊ ĐÌNH QUẢN 4.800
361 ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG CÁT LÁI LÊ VĂN THỊNH LÊ ĐÌNH QUẢN 4.800
362 ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG CÁT LÁI ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG CÁT LÁI NGUYỄN ĐÔN TIẾT 5.100
363 ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG CÁT LÁI LÊ VĂN THỊNH NGUYỄN ĐÔN TIẾT 4.600
364 ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG CÁT LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH LÊ VĂN THỊNH NỐI DÀI 4.800
365 ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG CÁT LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH LÊ ĐÌNH QUẢN 4.500
366 LÊ PHỤNG HIẾU,

PHƯỜNG CÁT LÁI

NGUYỄN THỊ ĐỊNH CẢNG CÁT LÁI 4.500
367 LÊ VĂN THỊNH NỐI DÀI, PHƯỜNG CÁT LÁI NGÃ 3

ĐƯỜNG LÊ VĂN THỊNH -ĐƯỜNG 24

ĐƯỜNG 5,

PHƯỜNG CÁT LÁI

5.100
368 LÊ ĐÌNH QUẢN,

PHƯỜNG CÁT LÁI

ĐƯỜNG 5,

PHƯỜNG CÁT LÁI

ĐƯỜNG 28,

PHƯỜNG CÁT LÁI

4.800
369 NGUYỄN ĐÔN TIẾT TRỌN ĐƯỜNG 4.000
370 HẺM 112, ĐƯỜNG 42,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 42,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

NGUYỄN VĂN GIÁP 5.700
371 ĐƯỜNG 52-TML BÁT NÀN LÊ HIẾN MAI 6.800
372 ĐƯỜNG 54-TML TRƯƠNG VĂN BANG,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

ĐỒNG VĂN CỐNG 6.800
373 ĐƯỜNG 55-TML BÁT NÀN TẠ HIỆN,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

6.800
374 ĐƯỜNG 56-TML ĐƯỜNG 52-TML CUỐI ĐƯỜNG 6.800
375 ĐƯỜNG 57-TML ĐƯỜNG 52-TML ĐỒNG VĂN CỐNG 6.800
376 ĐƯỜNG 58-TML NGUYỄN VĂN KỈNH,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

ĐƯỜNG 103-TML 7.000
377 ĐƯỜNG 59-TML TẠ HIỆN,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

NGUYỄN AN,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

7.000
378 ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÔNG TY HUY HOÀNG – 174HA, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI TRỌN ĐƯỜNG 6.800
379 ĐƯỜNG 60-TML LÊ HIẾN MAI ĐẶNG NHƯ MAI,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

7.000
380 ĐƯỜNG 61-TML ĐƯỜNG 62-TML ĐƯỜNG 60-TML 6.800
381 ĐƯỜNG 68-TML TRỌN ĐƯỜNG 6.800
382 ĐƯỜNG 62-TML NGUYỄN THANH SƠN ĐẶNG NHƯ MAI,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

7.000
383 ĐƯỜNG 64-TML NGUYỄN VĂN KỈNH,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

ĐƯỜNG 103-TML 7.000
384 ĐƯỜNG 67-TML ĐẶNG NHƯ MAI,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

PHAN BÁ VÀNH,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

6.600
385 ĐƯỜNG 69-TML ĐẶNG NHƯ MAI,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

CUỐI ĐƯỜNG 6.800
386 ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M – KDC CÁT LÁI 152,92HA TRỌN ĐƯỜNG 4.500
387 ĐƯỜNG 43-CL ĐƯỜNG 71-CL ĐƯỜNG 69-CL 4.500
388 ĐƯỜNG 57-CL NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 4.200
389 ĐƯỜNG 60-CL TRỌN ĐƯỜNG 4.200
390 ĐƯỜNG 65-CL ĐƯỜNG 39-CL ĐƯỜNG 57-CL 4.200
391 ĐƯỜNG 66-CL ĐƯỜNG 39-CL ĐƯỜNG 57-CL 4.100
392 ĐƯỜNG 69-CL TRỌN ĐƯỜNG 3.900
393 ĐƯỜNG 70-CL ĐƯỜNG 57-CL DỰ ÁN

CÔNG TY CP XD SÀI GÒN

4.500
394 MAI CHÍ THỌ HẦM SÔNG SÀI GÒN NÚT GIAO CÁT LÁI – XA LỘ HÀ NỘI 9.000
395 ĐƯỜNG 10A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ – BÌNH AN ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

CUỐI ĐƯỜNG 12.000
396 ĐƯỜNG SỐ 12A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ TRẦN LỰU ĐƯỜNG 37 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

12.000
397 ĐƯỜNG SỐ 27A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG SỐ 26 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ CUỐI ĐƯỜNG 12.400
398 ĐƯỜNG SỐ 43-BTT LÊ VĂN THỊNH CUỐI ĐƯỜNG 4.600
399 ĐƯỜNG SỐ 44-BTT TRỌN ĐƯỜNG 4.200
400 ĐƯỜNG SỐ 45-BTT TRỌN ĐƯỜNG 4.200
401 PHAN VĂN ĐÁNG,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢl (DỰ ÁN 174HA)

ĐỒNG VĂN CỐNG TRƯƠNG VĂN BANG,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

8.000
402 NGUYỄN AN,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢl (DỰ ÁN 174HA)

NGUYỄN VĂN KỈNH,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

ĐƯỜNG 104-TML (DỰ ÁN CÔNG TY HUY

HOÀNG + CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

8.000
403 TRƯƠNG VĂN BANG,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

LÊ HỮU KIỀU CUỐI ĐƯỜNG 8.000
404 NGUYỄN VĂN KỈNH,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

BÁT NÀN CUỐI ĐƯỜNG 8.000
405 NGUYỄN THANH SƠN,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢl (DỰ ÁN 174HA)

ĐỒNG VĂN CỐNG ĐƯỜNG 104-TML (DỰ ÁN CÔNG TY HUY HOÀNG + CÔNG TY PHÚ NHUẬN) 8.000
406 LÊ HIẾN MAI,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

ĐỒNG VĂN CỐNG ĐƯỜNG 104-TML (DỰ ÁN CÔNG TY HUY HOÀNG + CÔNG TY PHÚ NHUẬN) 8.000
407 TẠ HIỆN,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

ĐỒNG VĂN CỐNG ĐƯỜNG 104-TML (DỰ ÁN CÔNG TY HUY HOÀNG + CÔNG TY PHÚ NHUẬN) 8.000
408 ĐẶNG NHƯ MAI,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

ĐỒNG VĂN CỐNG ĐƯỜNG 103-TML 8.000
409 NGUYỄN ĐỊA LÔ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

TRỌN ĐƯỜNG 8.000
410 LÂM QUANG KY,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

ĐỒNG VĂN CỐNG SỬ HY NHAN,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

8.000
411 NGUYỄN KHOA ĐĂNG,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

ĐỒNG VĂN CỐNG CUỐI ĐƯỜNG 8.000
412 PHAN BÁ VÀNH,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

TRỌN ĐƯỜNG 7.000
413 NGUYỄN MỘNG TUÂN,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

TRƯƠNG VĂN BANG,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

CUỐI ĐƯỜNG 7.500
414 TRƯƠNG GIA MÔ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA)

ĐỒNG VĂN CỐNG CUỐI ĐƯỜNG 8.000
415 NGUYỄN QUANG BẬT,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

TRƯƠNG GIA MÔ,

PHUƠNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA)

PHẠM HY LƯỢNG,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

7.000
416 ĐÀM VĂN LỄ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

TRƯƠNG GIA MÔ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA)

NGUYỄN KHOA ĐĂNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1) 8.000
417 PHẠM THẬN DUẬT,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

TRƯƠNG GIA MÔ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA)

NGUYỄN KHOA ĐĂNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1) 6.600
418 PHẠM CÔNG TRỨ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

NGUYỄN TRỌNG QUẢN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1) CUỐI ĐƯỜNG 6.500
419 PHẠM HY LƯỢNG,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

PHẠM CÔNG TRỨ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

CUỐI ĐƯỜNG 6.500
420 PHẠM ĐÔN LỄ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

ĐÀM VĂN LỄ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

ĐƯỜNG 102-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM) 6.600
421 NGUYỄN TRỌNG QUẢN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1) PHẠM CÔNG TRỨ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

CUỐI ĐƯỜNG 6.500
422 VŨ PHƯƠNG ĐỀ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

TRỌN ĐƯỜNG 6.500
423 QUÁCH GIAI,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA – KHU 1)

SỬ HY NHAN,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

CUỐI ĐƯỜNG 6.500
424 SỬ HY NHAN,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

TRỌN ĐƯỜNG 6.500
425 ĐƯỜNG 4,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG SỐ 5,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

ĐƯỜNG SỐ 23,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

4.000
426 ĐƯỜNG 39-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

ĐỖ XUÂN HỢP ĐƯỜNG 50-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

4.800
427 ĐƯỜNG 40-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

ĐỖ XUÂN HỢP ĐƯỜNG 50-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

4.800
428 ĐUỜNG 41-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

ĐƯỜNG 44-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

ĐƯỜNG 45-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

4.800
429 ĐƯỜNG 42-AP

(ỌH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

ĐƯỜNG 40-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

ĐƯỜNG 50-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

4.800
430 ĐƯỜNG 43-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

ĐƯỜNG 40-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

ĐƯỜNG 42-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

4.800
431 ĐƯỜNG 44-AP

(ỌH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

ĐƯỜNG 39-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

CUỐI ĐƯỜNG 4.800
432 ĐƯỜNG 45-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

ĐƯỜNG 40-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

ĐƯỜNG 42-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

4.800
433 ĐƯỜNG 46-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

ĐƯỜNG 39-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

CUỐI ĐƯỜNG 4.800
434 ĐƯỜNG 47-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

ĐƯỜNG 40-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

ĐƯỜNG 42-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

4.800
435 ĐƯỜNG 48-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

ĐƯỜNG 40-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

ĐƯỜNG 42-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

4.800
436 ĐƯỜNG 49-AP

(ỌH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

ĐƯỜNG 39-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

CUỐI ĐƯỜNG 4.800
437 ĐƯỜNG 50-AP

(ỌH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

ĐƯỜNG 39-AP

(QH TĐC KHU LH TDTT

VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

CUỐI ĐƯỜNG 4.800
438 ĐƯỜNG TRONG DỰ ÁN

CÔNG TY CARIC

TRỌN ĐƯỜNG 7.800
439 ĐƯỜNG 51,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 58,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

CUỐI ĐƯỜNG 5.400
440 ĐƯỜNG 52,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

TRỌN ĐƯỜNG 5.400
441 ĐƯỜNG 55,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 54,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 63,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

5.100
442 ĐƯỜNG 57,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

TRỌN ĐƯỜNG 5.100
443 ĐƯỜNG 58,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 51,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 56,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

5.100
444 ĐƯỜNG 59,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 51,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 56,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

5.100
445 ĐƯỜNG 64,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 65,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

6.000
446 ĐƯỜNG 65,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

TRỌN ĐƯỜNG 6.000
447 ĐƯỜNG 46-BTT TRỌN ĐƯỜNG 4.600
448 VÕ CHÍ CÔNG CẦU BÀ CUA CẦU PHÚ MỸ 7.000
449 ĐƯỜNG 53-TML

(DỰ ÁN CÔNG TY HÀ ĐÔ)

BÁT NÀN TẠ HIỆN,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

7.000
450 ĐƯỜNG 63-TML

(DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÔNG TY HUY HOÀNG – 174HA)

NGUYỄN AN,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

ĐẶNG NHƯ MAI,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

7.000
451 ĐƯỜNG 65-TML

(DỰ ÁN CÔNG TY TNHH

TRUNG TIẾN)

ĐẶNG NHƯ MAI,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

NGUYỄN ĐỊA LÔ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

7.000
452 ĐƯỜNG 66-TML

(DỰ ÁN CÔNG TY TNHH

TRUNG TIẾN)

PHAN BÁ VÀNH,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

ĐƯỜNG 65-TML (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH

TRUNG TIẾN)

7.000
453 ĐƯỜNG 70-TML (DỰ ÁN CÔNG TY

PHU NHUẬN)

ĐƯỜNG 74-TML

(DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

ĐƯỜNG 69-TML 7.000
454 ĐƯỜNG 71-TML (DỰ ÁN CÔNG TY

PHÚ NHUẬN)

NGUYỄN VĂN KỈNH,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

ĐƯỜNG 103-TML

(DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

7.000
455 ĐƯỜNG 72-TML (DỰ ÁN CÔNG TY

PHÚ NHUẬN)

ĐƯỜNG 74-TML (DỰ ÁN CÔNG TY

PHÚ NHUẬN)

ĐƯỜNG 69-TML 7.000
456 ĐƯỜNG 73-TML (DỰ ÁN CÔNG TY

PHÚ NHUẬN)

PHAN BÁ VÀNH,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

CUỐI ĐƯỜNG 7.000
457 ĐƯỜNG 74-TML (DỰ ÁN CÔNG TY

PHÚ NHUẬN)

PHAN BÁ VÀNH,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

CUỐI ĐƯỜNG 7.000
458 ĐƯỜNG 75-TML

(DỰ ÁN CÔNG TY TNHH

ĐÁ BÌNH DƯƠNG)

NGUYỄN ĐỊA LÔ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

NGUYỄN MỘNG TUÂN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA) 7.000
459 ĐƯỜNG 76-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN

SÀI GÒN)

ĐƯỜNG 79-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN

SÀI GÒN)

ĐƯỜNG 80-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN

SÀI GÒN)

7.000
460 ĐƯỜNG 77-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN

SÀI GÒN)

ĐƯỜNG 79-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN

SÀI GÒN)

ĐƯỜNG 80-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN

SÀI GÒN)

7.000
461 ĐƯỜNG 78-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN

SÀI GÒN)

ĐƯỜNG 77-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN

SÀI GÒN)

ĐỒNG VĂN CỐNG 7.000
462 ĐƯỜNG 79-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN

SÀI GÒN)

LÂM QUANG KY,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

NGUYỄN KHOA ĐĂNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1) 7.000
463 ĐƯỜNG 80-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN

SÀI GÒN)

ĐƯỜNG 79-TML

(DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI

GÒN)

CUỐI ĐƯỜNG 7.000
464 ĐƯỜNG 81-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN

SÀI GÒN)

LÂM QUANG KY,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

NGUYỄN KHOA ĐĂNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1) 7.000
465 ĐƯỜNG 82-TML

(DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

NGUYỄN ĐỊA LÔ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢl (DỰ ÁN 174HA)

LÂM QUANG KY,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LƠI (DỰ ÁN 174HA)

7.000
466 ĐƯỜNG 83-TML

(DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

NGUYỄN ĐỊA LÔ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

LÂM QUANG KY,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

7.000
467 ĐƯỜNG 84-TML

(DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

NGUYỄN VĂN KỈNH,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢl (DỰ ÁN 174HA)

TRƯƠNG VĂN BANG,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỘI (DỰ ÁN 174HA)

7.000
468 ĐƯỜNG 85-TML

(DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

NGUYỄN VĂN KỈNH,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢl (DỰ ÁN 174HA)

TRƯƠNG VĂN BANG,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

7.000
469 ĐƯỜNG 86-TML

(DỰ ÁN CÔNG TY QUANG

TRUNG)

LÂM QUANG KY,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

NGUYỄN VĂN KỈNH,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LƠI (DỰ ÁN 174HA)

7.000
470 ĐƯỜNG 87-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

ĐƯỜNG 103-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

QUÁCH GIAI 7.000
471 ĐƯỜNG 88-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

ĐƯỜNG 103-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

ĐƯỜNG 96-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

7.000
472 ĐƯỜNG 89-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

TRỌN ĐƯỜNG 7.000
473 ĐƯỜNG 90-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

ĐƯỜNG 103-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

QUÁCH GIAI 7.000
474 ĐƯỜNG 91-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

VŨ PHƯƠNG ĐỀ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢl (DỰ ÁN 143HA – KHU 1)

SỬ HY NHAN,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA – KHU 1)

7.000
475 ĐƯỜNG 92-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

VŨ PHƯƠNG ĐỀ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢl (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

ĐƯỜNG 96-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

7.000
476 ĐƯỜNG 93-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

ĐƯỜNG 92-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

ĐƯỜNG 96-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ TH1ÊM)

7.000
477 ĐƯỜNG 94-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

VŨ PHƯƠNG ĐỀ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

SỬ HY NHAN,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

7.000
478 ĐƯỜNG 95-TML

(DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

ĐƯỜNG 88-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

SỬ HY NHAN,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

7.000
479 ĐƯỜNG 96-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ TH1ÊM)

ĐƯỜNG 88-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

SỪ HY NHAN,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LƠI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

7.000
480 ĐƯỜNG 97-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

ĐƯỜNG 102-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

ĐÀM VĂN LỄ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢl (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

7.000
481 ĐƯỜNG 98-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

NGUYỄN KHOA ĐĂNG,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

ĐƯỜNG 99-TML

(DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

7.000
482 ĐƯỜNG 99-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

ĐƯỜNG 102-TML

(DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

CUỐI ĐƯỜNG 7.000
483 ĐƯỜNG 100-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

ĐƯỜNG 102-TML

(DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

NGUYỄN TRỌNG QUẢN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA – KHU 1) 7.000
484 ĐƯỜNG 101-TML

(DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

ĐƯỜNG 102-TML

(DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

ĐÀM VĂN LỄ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

7.000
485 ĐƯỜNG 102-TML

(DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

NGUYỄN KHOA ĐĂNG,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

TRƯƠNG GIA MÔ,

PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA)

7.000
486 ĐƯỜNG 103-TML

(DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

BÁT NÀN ĐƯỜNG 90-TML

(DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN

CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM)

8.000
487 ĐƯỜNG 104-TML

(DỰ ÁN CÔNG TY HUY HOÀNG + CÔNG TY PHỦ NHUẬN)

TRỌN ĐƯỜNG 8.000
488 ĐƯỜNG 31-CL (ĐƯỜNG N1- KHU ĐÔ THỊ

CÁT LÁI 44HA)

NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯỜNG 69-CL 3.900
489 ĐƯỜNG 33-CL NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯỜNG 69-CL 3.900
490 ĐƯỜNG 34-CL TRỌN ĐƯỜNG 4.500
491 ĐƯỜNG 35-CL NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯỜNG 66-CL 4.200
492 ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 10M ĐẾN 12M – KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA TRỌN ĐƯỜNG 4.200
493 ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 14M ĐẾN 18M- KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA TRỌN ĐƯỜNG 3.900
494 ĐƯỜNG N4, D4, D5 – KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA TRỌN ĐƯỜNG 3.900
495 ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 8M ĐẾN 12M- (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 7.000
496 ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M – (KHU NHÀ Ở 280 LƯƠNG ĐỊNH CỦA), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 8.000
497 ĐƯỜNG A (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ CUỐI ĐƯỜNG 8.000
498 ĐƯỜNG c (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG SỐ 7 (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ 8.000
499 ĐƯỜNG D (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH ĐƯỜNG SỐ 2 (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG SỐ 7 (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ 8.000
500 ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M (KHU NHÀ Ở MỸ MỸ – 87HA), PHƯỜNG AN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 12.400
501 ĐƯỜNG 43

(KHU NHÀ Ở MỸ MỸ – 87HA), PHƯỜNG AN PHÚ

TRỌN ĐƯỜNG 13.500
502 ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M

(KHU A – DỰ ÁN 131HA)

TRỌN ĐƯỜNG 12.600
503 ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TÂY (DỰ ÁN 131) LƯƠNG ĐỊNH CỦA ĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN 131HA),

PHƯỜNG AN PHÚ

13.500
504 ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 8M – 12M (KHU B VÀ KHU C – DỰ ÁN 131HA) TRỌN ĐƯỜNG 12.400
505 ĐƯỜNG D

(KHU 30,1 HA NAM RẠCH

CHIẾC – LAKEVIEW),

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG K

(KHU 30,1 HA NAM RẠCH

CHIÉC – LAKEVIEW),

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG T

(KHU 30,1 HA NAM RẠCH

CHIẾC – LAKEVIEW),

PHƯỜNG AN PHÚ

4.800
506 ĐƯỜNG K

(KHU 30,1 HA NAM RẠCH

CHIẾC – LAKEVIEW),

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG S

(KHU 30,1 HA NAM RẠCH

CHIẾC – LAKEVIEW),

PHƯỜNG AN PHÚ

CUỐI ĐƯỜNG 4.800
507 ĐƯỜNG M

(KHU 30,1 HA NAM RẠCH

CHIẾC – LAKEVIEW),

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG D

(KHU 30,1 HA NAM RẠCH

CHIẾC – LAKEVIEW),

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG S

(KHU 30,1 HA NAM RẠCH

CHIẾC – LAKEVIEW),

PHƯỜNG AN PHÚ

4.800
508 ĐƯỜNG R

(KHU 30,1 HA NAM RẠCH

CHIẾC – LAKEVIEW),

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG D

(KHU 30,1 HA NAM RẠCH

CHIẾC – LAKEVIEW),

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐỖ XUÂN HỢP 4.800
509 ĐƯỜNG S

(KHU 30,1 HA NAM RẠCH

CHIẾC – LAKEVIEW),

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG K

(KHU 30,1 HA NAM RẠCH

CHIẾC – LAKEVIEW),

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG T

(KHU 3 0,1 HA NAM RẠCH

CHIẾC – LAKEVIEW), PHƯỜNG AN PHÚ

4.800
510 ĐƯỜNG T

(KHU 30,1 HA NAM RẠCH

CHIẾC – LAKEVIEW),

PHƯỜNG AN PHÚ

ĐƯỜNG S

(KHU 30,1 HA NAM RẠCH

CHIÊC – LAKEVIEW),

PHƯỜNG AN PHÚ

CUỐI ĐƯỜNG 4.800
511 ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 10M- 12M(KHU 30,1 HA NAM RẠCH CHIẾC – LAKEVIEW), PHƯỜNG AN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 4.800
512 ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 8M – 10M (KHU TÁI ĐỊNH CƯ SỐ 3 THUỘC KHU 30HA NAM RẠCH CHIẾC), PHƯỜNG AN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 4.800
513 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH

TRONG KHU LIÊN HỢP

TDTT RẠCH CHIẾC

XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 9.000
514 ĐƯỜNG 2,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

NGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 41,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

4.400
515 ĐƯỜNG 17,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 6,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

ĐƯỜNG 18,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

4.800
516 ĐƯỜNG QUA UBND,

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

NGUYỄN DUY TRINH CUỐI ĐƯỜNG 6.000
517 ĐƯỜNG 45

(KHƯ DÂN CƯ LAN ANH), PHƯỜNG BÌNH AN

TRỌN ĐƯỜNG 7.800
518 ĐƯỜNG 38,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

QUỐC HƯƠNG XUÂN THỦY 7.800
519 ĐƯỜNG D1 VÀ D2 (DỰ ÁN 38,4HA), PHƯỜNG BÌNH KHÁNH LƯƠNG ĐỊNH CỦA MAI CHÍ THỌ 9.000
520 ĐƯỜNG NỘI BỘ

DỰ ÁN 38,4HA,

PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

TRỌN ĐƯỜNG 8.000
chung cư giá rẻ, bán chung cư quận 12, chung cư gò vấp, căn hộ phú mỹ hưng quận 7, can hộ landmax 81, chung cư nguyễn hữu cảnh\, chung cư phường tân phong, chung cư bình hưng, chung cư quận 8, bán chung cư có sổ đỏ, chung cư cao cấp quận 1, chung cư tp thủ đức, chung cư thủ thiêm, chungcu7, thanh lý chung cư , chung cư ma, Mua chung cư TPHCM, Chung cư là gì, Bán chung cư cư TPHCM, Khu chung cư là gì, Bán căn hộ chung cư đã hoàn thiện TPHCM, Bảng giá chung cư TPHCM, Thuê chung cư giá rẻ TPHCM, Mua chung cư 2 phòng ngủ TPHCM, chung cư bình dương, chugn cư an xương, chung cư mới xây, chung cư tân hưng thuận, chung cư đại học bách khoa, chung cư dịch vụ, căn hộ studio, cho thuê căn hộ có nội thất, căn hộ chung cư chính chủ, chung cư mở bán 2021, căn hộ khởi công 2021, giá chung cư, mua chung cư có lời không, mua chung cư quận 12-7-9-bình tân bao nhiêu tiền, #muachungcutphcm, #chungculagi, #banchungcucutphcm, #khuchungculagi, #bancanhochungcudahoanthientphcm, #banggiachungcutphcm, #thuechungcugiaretphcm, #muachungcu2phongngutphcm, #chungcubinhduong, #chugncuanxuong, #chungcumoixay, #chungcutanhungthuan, #chungcudaihocbachkhoa, chung cư tầng 13, chung cư tầng nào đắt nhất, chung cư tầng trệt, chung cư hồ ngọc hà, chung cư tầng nào đẹp nhất, chung cư tầng áp mái, chung cư tầng bao nhiêu không có muỗi, chung cư tầng thấp, chung cư tầng 4, chung cư tầng cao, chung cư tầng cao nhất, tower quận, quận 12, dự án, chung cư view sân bay, căn hộ, chung cư đen vâu, chung cưchung cư toky tower, chung cư quận 7, chung cư belleza, chung cư sunrise riverside, chung cư đức khải, chung cư đức khải quận 7, chung cư jamona, chung cư hoàng anh gia lai 3, chung cư phú mỹ, 8x chung cư, chung cư phú hoàng anh, chung cư kiểu nhật, chung cư kiểu đơn nguyên, chung cư kiểu hành lang, chung cư kiểu thông tầng, chung cư kiểu mẫu, phim chung cư xung xuong, chung cư kiểu khách sạn, chung cư mini kiểu nhật, chung cư thuận kiểu, căn hộ chung cư kiểu nhật, chung cư hà kiểu, Căn hộ CTL TOWER Quận 12, Căn hộ The ParkLand, Moscow Tower Tham Lương, Căn Hộ Prosper Plaza, Căn Hộ Prosper Plaza, chung cư vui vẽ, ERE Chung Cư First Home Thạnh Lộc, Tín Phong 12 View, Cát Tường Kim Tâm Hải , Chung cư Thái An 3, Chung cư Hoa Phượng, Ga Metro số 2, Chung Cư Tecco Green Nest, Hưng Ngân garden, Chung Cư Prosper Plaza, chung cư sala, chung cư sala đại quang minh, chung cư sala giá bao nhiêu, phim chng cu tầng 13, chung cư view hồ bơi, chung cư sala cho thuê, chung cư sala bao nhiêu tiền, chung cư sadora sala, bán căn hộ chung cư sala quận 2, Có nên mua chung cư tầng 14, Nhà chung cư có kiêng tầng 12A không, Tại sao chung cư không có tầng 14, Tầng 13 có kiêng không, Vì sao không nên ở chung cư, Có nên mua nhà, số 13, Tại sao chung cư không có tầng 4, Chung cư 12A, Địa chỉ chung cư Phú Mỹ Hưng Quận 7, Bán chung cư Quận 7, Chung cư Phường Phú Mỹ, Quận 7, Bán căn hộ Panorama Phú Mỹ Hưng, chung cư phú mỹ, quận 7, Giá thuê chung cư Phú Mỹ Hưng, Dự án chung cư Quận 7, Dự an Chung cư Phú Mỹ, Nhà chung cư có kiêng tầng 12A không, Có nên mua chung cư tầng 14, Tại sao chung cư không có tầng 14, Tầng 13 có kiêng không, Vì sao không nên ở chung cư, Có nên mua nhà, số 13, Tại sao chung cư không có tầng 4, Chung cư 12A, chung cư ngọc trinh, chung cu hồ quang hiều, Chung cư 727 hiện nay, Thuận Kiều Plaza, Chung cư 727 bị đập, Thuận Kiều Plaza bị ếm bùa, Câu chuyện về chung cư 727, Chung cư 727 2020, Truyền ma chung cư 727, Bên trong căn hộ Thuận Kiều Plaza, #chungcubinhduong, #chugncuanxuong, #chungcumoixay, #chungcutanhungthuan, #chungcudaihocbachkhoa, chung cu tập thể, Chung cư vip, chung cư cán bộ, chung cư nà ở xã hội, chung cư dát vàng, chung cư có hồ bơi, chung cư trung tâm thương mại, chung cuư nội thất, #chungcu allengines co #chungcu bbs whu edu c #chungcu giving umd ed #chungcu google co n #chungcu hcpalmbeaches clubs harvard ed #chungcu koha oac uncor ed #chungcu ladyboysurprises co #chungcu libcat cofc edu:455 #chungcu uca ed #chungcu library sust ed #chungcu library sust ed #chungcu ttf sdsu ed #chungcu qyzx edu sh c #chungcu lynx lib usm ed #chungcu nccu ed #chungcu newsinfo iu ed #chungcu pandora nla gov a #chungcu pandora nla gov a #chungcu php ccps tp edu t #chungcu proxy lib miamioh ed #chungcu rd a #chungcu sally sandiego edu:455 #chungcu sculib scu edu:455 #chungcu translate itsc cuhk edu h #chungcu translate itsc cuhk edu h #chungcu cs odu ed #chungcu www2 apwa ne #chungcu ttf sdsu ed #chungcu uca ed #chungcu wagnercolorado co #chungcu web stanford ed #chungcu web2 nihs tp edu t #chungcu webfeeds brookings ed #chungcu onlinemanuals txdot go wireless fcc go #chungcu advancing colostate ed #chungcu afm-invest co #chungcu afm-invest co #chungcu blps tyc edu t #chungcu capella ed #chungcu ezproxy lib usf ed #chungcu ezproxy samford ed #chungcu educanet2 c #chungcu galter northwestern ed google m #chungcu login ezproxy canberra edu a #chungcu novacat nova edu:455 #chungcu roch ed #chungcu splash hume vic gov a #chungcu sfb606 kit ed #chungcu slc ed #chungcu tc faa go #chungcu tc faa go #chungcu www ronald-o-perelman ne #chungcu www1 rmit edu a #chungcu apps southernct ed #chungcu ashdown mit ed #chungcu forum education-sa co #chungcu login umt ed #chungcu my siumed ed #chungcu opac library strathmore ed #chungcu proxy campbell ed #chungcu rekruter d #chungcu sd40 senate ca go #chungcu thepoint umb ed #chungcu webservices lib uconn ed #chungcu cs odu ed #chungcu fletc go #chungcu jobzone ny go #chungcu planning dot go #chungcu planning dot go #chungcu qatar vcu ed #chungcu smccd ed #chungcu transtats bts gov #chungcu transtats bts gov #chungcu weather go #chungcu whistleblower go #chungcu wmtips co
Ai mua bán nhà đất liên hệ liền tay với chúng tôi để giúp bạn tính giá mua bán nhà đất mới nhất - giá bất động sản còn tăng không? #gianhadat #banggiamuabannhadat #giamuaban #muabannhadat #phomuabannhadat #banggianhadat #giamuabannhadatdep gia bat dong san, giá bđs tphcm, giá chung cư m one quận 7, gia đat, gia đất, giá đất ba đình, gia dat binh chanh, giá đất bình chánh 2021, giá đất bình chánh hiện nay, gia dat binh tan, giá đất các quận, giá đất cần giuộc 2021, gia dat cu chi, giá đất củ chi hiện nay, giá đất củ chi năm 2021, giá đất dĩ an bình dương, giá đất dĩ an hiện nay, giá đất đức hòa, giá đất hà nội hiện nay, giá đất hoàn kiếm, giá đất huyện bình chánh, giá đất huyện củ chi, giá đất huyện nhà bè, giá đất khâm thiên, gia dat nha be, giá đất nhà be 2021, giá đất nông nghiệp bình chánh, giá đất nông nghiệp củ chi, giá đất ở quận 1, giá đất ở quận 9, giá đất ở tân uyên bình dương, giá đất ở thành phố hồ chí minh, giá đất phường phú hữu quận 9, giá đất phường thạnh lộc quận 12, gia dat quan 10, giá đất quận 12 năm 2021, giá đất quận 12 thành phố hồ chí minh, giá đất quận 3 năm 2021, giá đất quận 8 2021, gia dat quan 9, giá đất quận 9 mới nhất, giá đất quận ba đình, giá đất quận đống đa, giá đất quận tây hồ hà nội, giá đất sài gòn, giá đất tại đà nẵng, giá đất tại thủ đức, giá đất tại tphcm, giá đất tân uyên bình dương, giá đất thành phố, gia dat tphcm, giá đất trung bình các quận, gia nha, giá nhà đất bình thạnh, giá nhà đất hcm, giá nhà đất hôm nay, giá nhà đất ở hóc môn, giá nhà đất ở quận 6, giá nhà đất ở việt nam, giá nhà đất quận 10, giá nhà đất quận 11, giá nhà đất quận 5, giá nhà đất quận 6, giá nhà đất quận 8, giá nhà đất quận đống đa, giá nhà đất quận hoàn kiếm hà nội, giá nhà đất quận hoàng mai, giá nhà đất quận phú nhuận, giá nhà đất quận thủ đức, gia nha dat sai gon, giá nhà đất sài gòn, giá nhà đất thành phố hồ chí minh, giá nhà đất tp hcm, giá nhà đất tphcm 2021, giá nhà mogi, giá nhà ở quận 3, giá nhà ở sài gòn, giá nhà ở tphcm, giá nhà quận 11, giá nhà quận 12, giá nhà quận 2, gia nha quan 8, giá nhà quận 8, giá nhà quận bình tân, giá nhà quận bình thạnh, gia nha quan go vap, giá nhà quận phú nhuận, giá nhà quận tân bình, giá nhà quận tân phú, giá nhà trung bình ở hà nội, giá nhà trung bình ở tphcm, giá thị trường nhà đất tp hcm, giá thuê căn hộ chung cư, giá thuê chung cư mini ở bình dương gianhadat - bảo mua bán nhà đất allengines co gianhadat - bảo mua bán nhà đất bbs whu edu c gianhadat - bảo mua bán nhà đất giving umd ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất google co n gianhadat - bảo mua bán nhà đất hcpalmbeaches clubs harvard ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất koha oac uncor ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất ladyboysurprises co gianhadat - bảo mua bán nhà đất libcat cofc edu:455 gianhadat - bảo mua bán nhà đất uca ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất library sust ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất library sust ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất ttf sdsu ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất qyzx edu sh c gianhadat - bảo mua bán nhà đất lynx lib usm ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất nccu ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất newsinfo iu ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất pandora nla gov a gianhadat - bảo mua bán nhà đất pandora nla gov a gianhadat - bảo mua bán nhà đất php ccps tp edu t gianhadat - bảo mua bán nhà đất proxy lib miamioh ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất rd a gianhadat - bảo mua bán nhà đất sally sandiego edu:455 gianhadat - bảo mua bán nhà đất sculib scu edu:455 gianhadat - bảo mua bán nhà đất translate itsc cuhk edu h gianhadat - bảo mua bán nhà đất translate itsc cuhk edu h gianhadat - bảo mua bán nhà đất cs odu ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất www2 apwa ne gianhadat - bảo mua bán nhà đất ttf sdsu ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất uca ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất wagnercolorado co gianhadat - bảo mua bán nhà đất web stanford ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất web2 nihs tp edu t gianhadat - bảo mua bán nhà đất webfeeds brookings ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất onlinemanuals txdot go wireless fcc go gianhadat - bảo mua bán nhà đất advancing colostate ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất afm-invest co gianhadat - bảo mua bán nhà đất afm-invest co gianhadat - bảo mua bán nhà đất blps tyc edu t gianhadat - bảo mua bán nhà đất capella ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất ezproxy lib usf ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất ezproxy samford ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất educanet2 c gianhadat - bảo mua bán nhà đất galter northwestern ed google m gianhadat - bảo mua bán nhà đất login ezproxy canberra edu a gianhadat - bảo mua bán nhà đất novacat nova edu:455 gianhadat - bảo mua bán nhà đất roch ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất splash hume vic gov a gianhadat - bảo mua bán nhà đất sfb606 kit ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất slc ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất tc faa go gianhadat - bảo mua bán nhà đất tc faa go gianhadat - bảo mua bán nhà đất www ronald-o-perelman ne gianhadat - bảo mua bán nhà đất www1 rmit edu a gianhadat - bảo mua bán nhà đất apps southernct ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất ashdown mit ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất forum education-sa co gianhadat - bảo mua bán nhà đất login umt ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất my siumed ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất opac library strathmore ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất proxy campbell ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất rekruter d gianhadat - bảo mua bán nhà đất sd40 senate ca go gianhadat - bảo mua bán nhà đất thepoint umb ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất webservices lib uconn ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất cs odu ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất fletc go gianhadat - bảo mua bán nhà đất jobzone ny go gianhadat - bảo mua bán nhà đất planning dot go gianhadat - bảo mua bán nhà đất planning dot go gianhadat - bảo mua bán nhà đất qatar vcu ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất smccd ed gianhadat - bảo mua bán nhà đất transtats bts gov gianhadat - bảo mua bán nhà đất transtats bts gov gianhadat - bảo mua bán nhà đất weather go gianhadat - bảo mua bán nhà đất whistleblower go gianhadat - bảo mua bán nhà đất wmtips co định giá nhà đất môi giới nhà đất tính giá gia bán nhà giaá bán đất nhà quận 1 giá bao nhiêu giá đất tphcm bao nhiêu 1m2 giá 1 m2 đất báo giá bán nhà gia chung cư bao nhiêu m2 giá nhà phố liền kề giá đất ở đô thị giá đất ở nông thôn định giá nhà đất cách tính giá bán nhà định giá nhà đất hợp lý Bình Chánh Chuyên gia nhà đất Củ Chi Giá nhà đất quận 1 Giá nhà đất quận 10 Giá nhà đất quận 11 Giá nhà đất quận 12 Giá nhà đất quận 2 Giá nhà đất quận 3 Giá nhà đất quận 4 Giá nhà đất quận 5 Giá nhà đất quận 6 Giá nhà đất quận 7 Giá nhà đất quận 8 Giá nhà đất quận 9 Giá nhà đất tp Thủ Đức Hóc Môn Nhà Bè Quận Bình Tân Quận Bình Thạnh Quận Gò Vấp Quận Phú Nhuận Quận Tân Bình Quận Tân Phú cho thuê nhà nguyên căn lê minh xuân giá dưới 3tr chung cư bình thạnh giá rẻ chung cư cho thuê giá rẻ chung cư mini giá rẻ tphcm chung cư quận 7 cho thuê giá rẻ chung cư quận 8 giá rẻ đất củ chi xuống giá đất quận 9 giảm giá định giá nhà đất mogi định giá nhà đất online giá bất dộng sản giá bđs tphcm giá cả nhà đất giá đât giá đất bình chánh hiện nay giá đất cần giuộc 2021 giá đất dĩ an bình dương 2021 giá đất đức hoà long an giá đất đức hòa long an giá đất đường đồng khởi giá đất hiện tại giá đất huyện bình chánh giá đất lái thiêu giá đất nhà be 2021 giá đất nhà bè 2021 giá đất nông nghiệp củ chi giá đất ở bình chánh giá đất phú nhuận giá đất q12 giá đất q7 giá đất quận 10 năm 2020 giá đất quận 3 năm 2020 giá đất quận 7 năm 2021 giá đất quận 8 2021 giá đất quận 9 hiện nay giá đất quận đống đa giá đất quận phú nhuận giá đất quận phú nhuận 2021 giá đất quy nhơn 2021 giá đất sài gòn giá đất sg giá đất tại gò vấp giá đất tại quy nhơn giá đất tại tỉnh lộ 52, huyện đất đỏ, brvt giá đất tân uyên bình dương giá đất thành phố hồ chí minh giá đất tp thủ đức giá đất tràng cát giá đất trung bình giá đất trung bình các quận giá đất trung bình ở hà nội giá đất trung tâm quận 1 giá nhà đất 2021 giá nhà đất hồ chí minh giá nhà đất huyện bình chánh giá nhà đất huyện hóc môn giá nhà đất ở hóc môn giá nhà đất ở việt nam giá nhà đất phường thạnh lộc quận 12 giá nhà đất q3 giá nhà đất quận 11 giá nhà đất quận 2 giá nhà đất quận bình tân giá nhà đất quận bình thạnh giá nhà đất quận hoàn kiếm hà nội giá nhà đất quận phú nhuận giá nhà đất quận thủ đức giá nhà đất quy nhơn giá nhà đất sài gòn giá nhà đất tân bình giá nhà đất thành phố hồ chí minh giá nhà đất tp hcm giá nhà đất xã vĩnh lộc a mới nhất giá nhà ở giá nhà ở gò vấp giá nhà ở quận 1 giá nhà ở sài gòn giá nhà ở thành phố hồ chí minh giá nhà ở việt nam giá nhà quận 10 giá nhà quận 3 giá nhà quận 4 giá nhà quận 9 giá nhà quận bình thạnh giá nhà quận gò vấp giá nhà quận tân bình giá nhà quận tân phú giá nhà tân bình giá nhà thủ đức giá nhà tphcm giá nhà trung bình ở hà nội giá nhà việt nam giá penhouse giá thị trường nhà đất tp hcm giá thuê 1 căn chung cư giá thuê chung cư bình thạnh giá thuê chung cư mini tphcm giá thuê chung cư quận 2 giá thuê phòng trọ ở sài gòn nhà đất giá rẻ bán đất nhà bè giá rẻ bảng giá đất bình chánh 2020 bảng giá đất hóc môn bảng giá đất mỹ tho 2021 bảng giá đất phụng châu bảng giá đất quận 1 năm 2020 bảng giá đất quận 10 bảng giá đất quận 11 năm 2020 bảng giá đất quận 12 bảng giá đất quận 2 bảng giá đất quận 7 năm 2021 bảng giá đất quận gò vấp bảng giá đất quận hoàng mai năm 2020 bảng giá đất quận tân bình bảng giá đất tân phú 2020 bảng giá đất thị xã gò công bảng giá đất thị xã phổ yên bảng giá đất thủ đức bảng giá đất tp hcm 2021 biểu đồ giá bất động sản biểu đó giá đất qua các năm giá đất nền xây dựng tự do Bảng giá nhà đất "bảo mua bán nhà đất" - đăng tin mua bán nhà đất báo giá bất động sản tphcm nhanh chóng - thành phố thủ đức hồ chí minh Giá đất Quận 1 báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 3 báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 5 báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 10 báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận Phú Nhuận báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận Bình Thạnh báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 11 báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 4 báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 6 báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận Tân Bình báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận Gò Vấp báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 7 báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 8 báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận Tân Phú báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 2 báo mua bán nhà đất, Giá đất TP Thủ Đức báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận Bình Tân báo mua bán nhà đất, Giá đất Huyện Bình Chánh báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 12 báo mua bán nhà đất, Giá đất Huyện Nhà Bè báo mua bán nhà đất, Giá đất Quận 9 báo mua bán nhà đất, Giá đất Huyện Hóc Môn báo mua bán nhà đất, Giá đất Huyện Củ Chi báo mua bán nhà đất, Giá đất Huyện Cần Giờ báo mua bán nhà đất, Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận Phú Nhuận, Quận Bình Thạnh, Quận 11, Quận 4, Quận 6, Quận Tân Bình, Quận Gò Vấp, Quận 7, Quận 8, Quận Tân Phú, Quận 2, TP Thủ Đức, Quận Bình Tân, Huyện Bình Chánh, Quận 12, Huyện Nhà Bè, Quận 9, Huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi, bảng giá đất, giá đất 2020, khung giá đất, giá đất nông nghiệp, giá đất năm 2020, bang gia dat, khung giá, giá đất thổ cư, bảng giá đất nông nghiệp, giá đất quy định của nhà nước, giá đất ruộng hiện nay, vung dat thoi tien su bang gia, gia dat tho cu, gia dat nong nghiep, giadat, bảng giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giá nhà đất 2020, đắt giá, bang dat, giá đất đắt nhất việt nam, tinh đat, gia dat hien nay, thanh pho nao giau nhat viet nam, giá nhà đất, ia dun, 64 tỉnh thành phố, tinh dat minh phuong, nguoi giau nhat ha tinh, 10 tinh giau nhat viet nam, tinh đất, số tỉnh thành của việt nam, tinh nao giau nhat viet nam, bán đất nam định giá rẻ, thành phố nào đông dân nhất việt nam, nguoi nhen va nu hoang bang gia moi nhat, bang gia 2 ssi.com.vn, giá làm sổ đỏ, mua ban nha cap 4 gia re an giang, pha dat, nha dat thanh hoa moi nhat, tinh thanh, mua ban nha dat thanh hoa moi nhat, bang gia 2 ssi com vn, nhà đất thành phố, các thành phố lớn của nga, mua bai tinh dat, mua tinh dat, tỉnh nào đông dân nhất việt nam, các tỉnh thành trung quốc, nha dat ha noi moi nhat, gia su dat thanh, tinh giau nhat viet nam, nhà thành phố, nhaà thanh, gia nha dat hien nay, thanh ph, các tỉnh thành của trung quốc, pho tinh, thanh pho muoi mua hoa, thành phố đông dân nhất việt nam, giá thanh cua, nha dat hoi an moi nhat, bang gia thuoc, nhà đất thọ quang sơn trà đà nẵng, mot tinh nam thuoc mien trung viet nam, 10 thành phố lớn nhất trung quốc, nhà thanh, pho nha dat, gia dat, giá đất, bảng giá đất, gia dat, giá đất, bang gia dat, tra cuu gia dat, bảng giá đất, bang gia dat, sím, bảng giá, tra cuu gia dat, bảng giá, giadat, đất, bảng giá, bảng giá, mộc thôn, đất, dđất, bang ba ng, dđất, dan ba gia, bang giá, bang ba ng, bang ban g, gia cuu, baảng, dat ca, tra giá, dan ba gia, bang giá, bang ban g, baảng giá, gia cuu, baảng, dat ca, tra giá, tra cứu vị trí cont, bảng, bảng giá nước, bangb ang, bảng gia, banggia truc tuyen, icon báo giá, bảng, bảng tra, bảng giá nước, bangb ang, bảng gia, banggia truc tuyen, icon báo giá, bảng tra, bang gia, bang gia, k là gì, hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất là gì, hệ số sử dụng đất là gì, số gia là gì, hệ số đào đất, dat là gì, hệ số là gì, quy định về hệ số sử dụng đất, cách tính giá đất, phương pháp hệ số bất định, công thức tính hệ số sử dụng đất, đất cấp 1 2 3 4 là gì, hệ số sử dụng đất quy định ở đâu, giá điều chỉnh là gì, hệ số k, hệ số đồng thời là gì, cách tính hệ số sử dụng đất, dieu chinh, he so su dung dat la gi, hệ số k của đất, hệ số sử dụng đất tối đa, hệ số sử dụng đất tính thế nào, công thức tính giá đất, hệ số đồng thời, tiêu chuẩn hệ số sử dụng đất, k la gi, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, công thức tính hệ số góc, hệ số xác định, công thức tính k, cach tinh he so su dung dat, tinh chỉnh là gì, hệ số góc k là gì, hệ số nền k của đất, cách tính hệ số sử dụng đất trong quy hoạch, hệ số cao nhất là gì, so k, he so k, cách tính vị trí đất, hệ số điều chỉnh giá đất tphcm, giá đất là gì, phuong phap he so bat dinh, hệ số điều chỉnh giá đất tphcm 2019, điều chỉnh giá, tinh he, định giá đất là gì, mua bán nhà đất, mua ban nha dat, mua bán nhà đất hà nội, hợp đồng mua bán nhà đất, mua bán nhà đất hải phòng, mua bán nhà đất vũng tàu, mua bán nhà đất tphcm, mua bán nhà đất đà nẵng, mua bán nhà đất hà nội chính chủ, click49 mua bán nhà đất, mua bán nhà đất quy nhơn, thủ tục mua bán nhà đất, mua bán nhà đất tphcm giá rẻ, mua bán nhà đất hải dương, mua bán nhà đất thanh hóa, báo mua bán nhà đất, mua bán nhà đất quận 12, mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ, mua bán nhà đất cần thơ, mua ban nha dat rach gia, mua bán nhà đất nha trang, các trang web mua bán nhà đất uy tín, mua ban nha dat cho tot, mua bán nhà đất nam định, mua bán nhà đất cà mau, mua ban nha dat hoi an, thủ tục mua bán nhà đất 2017, mua ban nha dat ben tre, mua bán nhà đất ninh thuận, mua ban nha dat bac lieu, mua ban nha dat vung tau, mua bán nhà đất huế, mua ban nha dat tra vinh, bảo hành tủ lạnh toshiba mua bán nhà đất nền ba đình, mua bán nhà đất biên hòa, mua bán nhà đất thái bình, hội mua bán nhà đất hà nội, mua bán nhà đất long an, mua bán nhà đất an giang, mua bán nhà đất bmt, mẫu hợp đồng mua bán nhà đất, mua ban nha dat ninh thuan, rao vặt mua bán nhà đất, bảo hành máy giặt electrolux mua bán nhà đất nền trung cư thanh xuân, mua bán nhà đất trà vinh, mua ban nha dat q7, mua ban nha dat tp hcm, mua ban nha dat tam ky, thủ tục mua bán nhà đất có sổ hồng, mua bán nhà đất lạng sơn, mua bán nhà đất tiền giang, mua bán nhà đất lào cai, mua ban nha dat bien hoa dong nai, mua ban nha dat o thi xa tay ninh, mua bán nhà đất bảo lộc, mua ban nha dat an giang, mua bán nhà đất bình dương, mua ban nha dat thai nguyen, mua ban nha dat cu chi, hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, hop dong dat coc mua ban nha, bao mua ban nha dat, mua ban nha dat gia lai 24h, mua bán nhà đất buôn ma thuột, mua ban nha dat quan phu nhuan, mua bán nhà đất ninh bình, mua ban nha dat hue, mua ban nha dat phu yen, mua ban nha dat binh phuoc, bảo hành tủ lạnh hitachi mua bán nhà đất nền cầu giấy, mua ban nha dat bac giang, mua bán nhà đất tại hải phòng, mua ban nha dat khanh hoa, mua bán nhà đất quận 8, mua ban nha dat quang ngai, mua bán nhà đất kiến an hải phòng, mua ban nha dat soc trang, mua bán nhà đất tại đà nẵng, mua ban nha dat thai binh, mua bán nhà đất thái nguyên, mua bán nhà đất quảng ninh, mua ban nha dat long an, mua bán ký gửi nhà đất, hop dong mua ban nha dat, mua ban nha dat q6, mua ban nha dat kien giang, mua bán nhà đất meeyland, mua bán nhà đất đà lạt, mua bán nhà đất tại hà nội, hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất viết tay, mua bán nhà đất quảng ngãi, mua ban nha dat tuy hoa, mua bán nhà đất quận 9, mua ban nha dat quan 6