Giá giao dịch nhà đất tp Thủ Đức khu vực quận 2 củ

2.1 Đường AN PHÚ, từ 34.96 Triệu đến 41.4 triệu Đồng /m2
2.2 Đường BÁT NÀN từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.3 Đường BÙI TÁ HÁN từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.4 Đường CAO ĐỨC LÂN từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.5 Đường ĐÀM VĂN LỄ, từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.6 Đường ĐẶNG HỮU PHỔ, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.7 Đường ĐẶNG NHƯ MAI, từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.8 Đường ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.9 Đường ĐỖ PHÁP THUẬN từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.10 Đường ĐỖ QUANG, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.11 Đường ĐỖ XUÂN HỢP, từ 22.8 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
2.12 Đường ĐOÀN HỮU TRƯNG, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.13 Đường ĐỒNG VĂN CỐNG từ 25.84 Triệu đến 30.6 triệu Đồng /m2
2.14 Đường ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.15 Đường ĐƯỜNG 1, KP4, từ 34.96 Triệu đến 41.4 triệu Đồng /m2
2.16 Đường ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG CÁT LÁI từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.17 Đường ĐƯỜNG 1, từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.18 Đường ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN 131HA), từ 47.88 Triệu đến 56.7 triệu Đồng /m2
2.19 Đường ĐƯỜNG 10, 11, từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.20 Đường ĐƯỜNG 10, KP4, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.21 Đường ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG CÁT LÁI từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.22 Đường ĐƯỜNG 10, từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.23 Đường ĐƯỜNG 10, từ 39.9 Triệu đến 47.25 triệu Đồng /m2
2.24 Đường ĐƯỜNG 100-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.25 Đường ĐƯỜNG 101-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.26 Đường ĐƯỜNG 102-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.27 Đường ĐƯỜNG 103-TML từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.28 Đường ĐƯỜNG 104-TML từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.29 Đường ĐƯỜNG 10A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ – BÌNH AN từ 45.6 Triệu đến 54 triệu Đồng /m2
2.30 Đường ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN 131HA), từ 47.88 Triệu đến 56.7 triệu Đồng /m2
2.31 Đường ĐƯỜNG 11, KP4, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.32 Đường ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG CÁT LÁI từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.33 Đường ĐƯỜNG 11, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.34 Đường ĐƯỜNG 11, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.35 Đường ĐƯỜNG 12 (DỰ ÁN 131HA), từ 45.6 Triệu đến 54 triệu Đồng /m2
2.36 Đường ĐƯỜNG 12, KP4, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.37 Đường ĐƯỜNG 12, từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.38 Đường ĐƯỜNG 12, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.39 Đường ĐƯỜNG 12,13, từ 17.48 Triệu đến 20.7 triệu Đồng /m2
2.40 Đường ĐƯỜNG 13, KP4, từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.41 Đường ĐƯỜNG 13, từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.42 Đường ĐƯỜNG 13,15,16 từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.43 Đường ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN 131HA), từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.44 Đường ĐƯỜNG 14, KP4, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.45 Đường ĐƯỜNG 14, từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.46 Đường ĐƯỜNG 14, từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.47 Đường ĐƯỜNG 15 (DỰ ÁN 131HA), từ 46.36 Triệu đến 54.9 triệu Đồng /m2
2.48 Đường ĐƯỜNG 15, KP4, từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.49 Đường ĐƯỜNG 15, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.50 Đường ĐƯỜNG 16, KP4, từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.51 Đường ĐƯỜNG 16, từ 22.8 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
2.52 Đường ĐƯỜNG 16, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.53 Đường ĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA), từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.54 Đường ĐƯỜNG 17, KP4, từ 28.5 Triệu đến 33.75 triệu Đồng /m2
2.55 Đường ĐƯỜNG 17, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.56 Đường ĐƯỜNG 17, từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.57 Đường ĐƯỜNG 18 (DỰ ÁN 131HA), từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.58 Đường ĐƯỜNG 18, KP4, từ 39.9 Triệu đến 47.25 triệu Đồng /m2
2.59 Đường ĐƯỜNG 18, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.60 Đường ĐƯỜNG 18, từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.61 Đường ĐƯỜNG 18, từ 20.52 Triệu đến 24.3 triệu Đồng /m2
2.62 Đường ĐƯỜNG 18A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.63 Đường ĐƯỜNG 19 (DỰ ÁN 131HA), từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.64 Đường ĐƯỜNG 19, KP4, từ 34.96 Triệu đến 41.4 triệu Đồng /m2
2.65 Đường ĐƯỜNG 19, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.66 Đường ĐƯỜNG 19, từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.67 Đường ĐƯỜNG 19, từ 19.38 Triệu đến 22.95 triệu Đồng /m2
2.68 Đường ĐƯỜNG 2 (KHU NHÀ Ở 280 từ 34.96 Triệu đến 41.4 triệu Đồng /m2
2.69 Đường ĐƯỜNG 2, KP4, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.70 Đường ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG CÁT LÁI từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.71 Đường ĐƯỜNG 2, từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.72 Đường ĐƯỜNG 2, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.73 Đường ĐƯỜNG 20, KP4, từ 34.96 Triệu đến 41.4 triệu Đồng /m2
2.74 Đường ĐƯỜNG 20, từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.75 Đường ĐƯỜNG 20, từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.76 Đường ĐƯỜNG 21, KP4, từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.77 Đường ĐƯỜNG 21, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.78 Đường ĐƯỜNG 21, từ 19.38 Triệu đến 22.95 triệu Đồng /m2
2.79 Đường ĐƯỜNG 22, KHU PHỐ 1, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.80 Đường ĐƯỜNG 22, KHU PHỐ 4, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.81 Đường ĐƯỜNG 22, KP4, từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.82 Đường ĐƯỜNG 22, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.83 Đường ĐƯỜNG 23, KP4, từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.84 Đường ĐƯỜNG 23, từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.85 Đường ĐƯỜNG 23, từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.86 Đường ĐƯỜNG 24, KP5, từ 38.76 Triệu đến 45.9 triệu Đồng /m2
2.87 Đường ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG CÁT LÁI từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.88 Đường ĐƯỜNG 24, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.89 Đường ĐƯỜNG 24, từ 14.82 Triệu đến 17.55 triệu Đồng /m2
2.90 Đường ĐƯỜNG 25, KP5, từ 37.62 Triệu đến 44.55 triệu Đồng /m2
2.91 Đường ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG CÁT LÁI từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.92 Đường ĐƯỜNG 25, từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.93 Đường ĐƯỜNG 26, KP5, từ 37.62 Triệu đến 44.55 triệu Đồng /m2
2.94 Đường ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG CÁT LÁI từ 19.38 Triệu đến 22.95 triệu Đồng /m2
2.95 Đường ĐƯỜNG 26, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.96 Đường ĐƯỜNG 27, KP5, từ 37.62 Triệu đến 44.55 triệu Đồng /m2
2.97 Đường ĐƯỜNG 27, từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.98 Đường ĐƯỜNG 28, KP5, từ 37.62 Triệu đến 44.55 triệu Đồng /m2
2.99 Đường ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG CÁT LÁI từ 17.48 Triệu đến 20.7 triệu Đồng /m2
2.100 Đường ĐƯỜNG 28, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.101 Đường ĐƯỜNG 28, từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.102 Đường ĐƯỜNG 29, KP5, từ 37.62 Triệu đến 44.55 triệu Đồng /m2
2.103 Đường ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG CÁT LÁI từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.104 Đường ĐƯỜNG 29, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.105 Đường ĐƯỜNG 29, từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.106 Đường ĐƯỜNG 3, KP4, từ 33.44 Triệu đến 39.6 triệu Đồng /m2
2.107 Đường ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG CÁT LÁI từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.108 Đường ĐƯỜNG 3, từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.109 Đường ĐƯỜNG 3, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.110 Đường ĐƯỜNG 3,5, từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.111 Đường ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG CÁT LÁI từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.112 Đường ĐƯỜNG 30, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.113 Đường ĐƯỜNG 30, từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.114 Đường ĐƯỜNG 31, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.115 Đường ĐƯỜNG 31, từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.116 Đường ĐƯỜNG 31-CL (ĐƯỜNG N1- KHU ĐÔ THỊ từ 14.82 Triệu đến 17.55 triệu Đồng /m2
2.117 Đường ĐƯỜNG 32, từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.118 Đường ĐƯỜNG 32, từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.119 Đường ĐƯỜNG 33, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.120 Đường ĐƯỜNG 33, từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.121 Đường ĐƯỜNG 33-CL từ 14.82 Triệu đến 17.55 triệu Đồng /m2
2.122 Đường ĐƯỜNG 34, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.123 Đường ĐƯỜNG 34, từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.124 Đường ĐƯỜNG 34-CL từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.125 Đường ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.126 Đường ĐƯỜNG 35, từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.127 Đường ĐƯỜNG 35-CL từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.128 Đường ĐƯỜNG 36, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.129 Đường ĐƯỜNG 37, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.130 Đường ĐƯỜNG 37, từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.131 Đường ĐƯỜNG 38, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.132 Đường ĐƯỜNG 38, từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.133 Đường ĐƯỜNG 38, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.134 Đường ĐƯỜNG 39, từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.135 Đường ĐƯỜNG 39, từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.136 Đường ĐƯỜNG 39, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.137 Đường ĐƯỜNG 39-AP từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.138 Đường ĐƯỜNG 4, KP4, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.139 Đường ĐƯỜNG 4, từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.140 Đường ĐƯỜNG 4, từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.141 Đường ĐƯỜNG 4, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.142 Đường ĐƯỜNG 40, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.143 Đường ĐƯỜNG 40, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.144 Đường ĐƯỜNG 40-AP từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.145 Đường ĐƯỜNG 41, từ 15.96 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.146 Đường ĐUỜNG 41-AP từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.147 Đường ĐƯỜNG 42, từ 18.24 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.148 Đường ĐƯỜNG 42-AP từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.149 Đường ĐƯỜNG 43 từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.150 Đường ĐƯỜNG 43, từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.151 Đường ĐƯỜNG 43, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.152 Đường ĐƯỜNG 43-AP từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.153 Đường ĐƯỜNG 43-CL từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.154 Đường ĐƯỜNG 44, từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.155 Đường ĐƯỜNG 44, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.156 Đường ĐƯỜNG 44-AP từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.157 Đường ĐƯỜNG 45 từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.158 Đường ĐƯỜNG 45-AP từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.159 Đường ĐƯỜNG 46, từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.160 Đường ĐƯỜNG 46, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.161 Đường ĐƯỜNG 46-AP từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.162 Đường ĐƯỜNG 46-BTT từ 17.48 Triệu đến 20.7 triệu Đồng /m2
2.163 Đường ĐƯỜNG 47, từ 20.52 Triệu đến 24.3 triệu Đồng /m2
2.164 Đường ĐƯỜNG 47, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.165 Đường ĐƯỜNG 47-AP từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.166 Đường ĐƯỜNG 47-BTT từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.167 Đường ĐƯỜNG 48, 59 từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.168 Đường ĐƯỜNG 48, từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.169 Đường ĐƯỜNG 48-AP từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.170 Đường ĐƯỜNG 48-BTT từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.171 Đường ĐƯỜNG 49, từ 22.8 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
2.172 Đường ĐƯỜNG 49-AP từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.173 Đường ĐƯỜNG 49B, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.174 Đường ĐƯỜNG 49-BTT từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.175 Đường ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN 131HA), từ 47.12 Triệu đến 55.8 triệu Đồng /m2
2.176 Đường ĐƯỜNG 5, KP4, từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.177 Đường ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG CÁT LÁI từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.178 Đường ĐƯỜNG 5, từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.179 Đường ĐƯỜNG 5, từ 31.92 Triệu đến 37.8 triệu Đồng /m2
2.180 Đường ĐƯỜNG 50, từ 19.38 Triệu đến 22.95 triệu Đồng /m2
2.181 Đường ĐƯỜNG 50, từ 28.12 Triệu đến 33.3 triệu Đồng /m2
2.182 Đường ĐƯỜNG 50-AP từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.183 Đường ĐƯỜNG 50-BTT từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.184 Đường ĐƯỜNG 51, từ 20.52 Triệu đến 24.3 triệu Đồng /m2
2.185 Đường ĐƯỜNG 51-AP từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.186 Đường ĐƯỜNG 51-BTT từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.187 Đường ĐƯỜNG 52, từ 20.52 Triệu đến 24.3 triệu Đồng /m2
2.188 Đường ĐƯỜNG 52-AP từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.189 Đường ĐƯỜNG 52-BTT từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.190 Đường ĐƯỜNG 52-TML từ 25.84 Triệu đến 30.6 triệu Đồng /m2
2.191 Đường ĐƯỜNG 53, từ 20.52 Triệu đến 24.3 triệu Đồng /m2
2.192 Đường ĐƯỜNG 53-AP từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.193 Đường ĐƯỜNG 53-BTT từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.194 Đường ĐƯỜNG 53-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.195 Đường ĐƯỜNG 54, từ 20.52 Triệu đến 24.3 triệu Đồng /m2
2.196 Đường ĐƯỜNG 54, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.197 Đường ĐƯỜNG 54-AP từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.198 Đường ĐƯỜNG 54-TML từ 25.84 Triệu đến 30.6 triệu Đồng /m2
2.199 Đường ĐƯỜNG 55, từ 19.38 Triệu đến 22.95 triệu Đồng /m2
2.200 Đường ĐƯỜNG 55, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.201 Đường ĐƯỜNG 55-AP từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.202 Đường ĐƯỜNG 55-TML từ 25.84 Triệu đến 30.6 triệu Đồng /m2
2.203 Đường ĐƯỜNG 56, từ 19.38 Triệu đến 22.95 triệu Đồng /m2
2.204 Đường ĐƯỜNG 56, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.205 Đường ĐƯỜNG 56-TML từ 25.84 Triệu đến 30.6 triệu Đồng /m2
2.206 Đường ĐƯỜNG 57, từ 19.38 Triệu đến 22.95 triệu Đồng /m2
2.207 Đường ĐƯỜNG 57, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.208 Đường ĐƯỜNG 57-AP từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.209 Đường ĐƯỜNG 57-CL từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.210 Đường ĐƯỜNG 57-TML từ 25.84 Triệu đến 30.6 triệu Đồng /m2
2.211 Đường ĐƯỜNG 58, từ 19.38 Triệu đến 22.95 triệu Đồng /m2
2.212 Đường ĐƯỜNG 58, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.213 Đường ĐƯỜNG 58-AP từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.214 Đường ĐƯỜNG 58-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.215 Đường ĐƯỜNG 59, từ 19.38 Triệu đến 22.95 triệu Đồng /m2
2.216 Đường ĐƯỜNG 59-AP từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.217 Đường ĐƯỜNG 59-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.218 Đường ĐƯỜNG 6, KP4, từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.219 Đường ĐƯỜNG 6, từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.220 Đường ĐƯỜNG 6, từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.221 Đường ĐƯỜNG 6, từ 22.8 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
2.222 Đường ĐƯỜNG 6, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.223 Đường ĐƯỜNG 60, từ 19.38 Triệu đến 22.95 triệu Đồng /m2
2.224 Đường ĐƯỜNG 60, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.225 Đường ĐƯỜNG 60-AP từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.226 Đường ĐƯỜNG 60-CL từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.227 Đường ĐƯỜNG 60-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.228 Đường ĐƯỜNG 61, từ 19.38 Triệu đến 22.95 triệu Đồng /m2
2.229 Đường ĐƯỜNG 61, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.230 Đường ĐƯỜNG 61-AP từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.231 Đường ĐƯỜNG 61-TML từ 25.84 Triệu đến 30.6 triệu Đồng /m2
2.232 Đường ĐƯỜNG 62, từ 19.38 Triệu đến 22.95 triệu Đồng /m2
2.233 Đường ĐƯỜNG 62, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.234 Đường ĐƯỜNG 62-AP từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.235 Đường ĐƯỜNG 62-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.236 Đường ĐƯỜNG 63, từ 19.38 Triệu đến 22.95 triệu Đồng /m2
2.237 Đường ĐƯỜNG 63, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.238 Đường ĐƯỜNG 63-AP từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.239 Đường ĐƯỜNG 63-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.240 Đường ĐƯỜNG 64, từ 22.8 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
2.241 Đường ĐƯỜNG 64, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.242 Đường ĐƯỜNG 64-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.243 Đường ĐƯỜNG 65, từ 22.8 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
2.244 Đường ĐƯỜNG 65, từ 28.5 Triệu đến 33.75 triệu Đồng /m2
2.245 Đường ĐƯỜNG 65-CL từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.246 Đường ĐƯỜNG 65-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.247 Đường ĐƯỜNG 66, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.248 Đường ĐƯỜNG 66-CL từ 15.58 Triệu đến 18.45 triệu Đồng /m2
2.249 Đường ĐƯỜNG 66-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.250 Đường ĐƯỜNG 67-TML từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.251 Đường ĐƯỜNG 68-TML từ 25.84 Triệu đến 30.6 triệu Đồng /m2
2.252 Đường ĐƯỜNG 69-CL từ 14.82 Triệu đến 17.55 triệu Đồng /m2
2.253 Đường ĐƯỜNG 69-TML từ 25.84 Triệu đến 30.6 triệu Đồng /m2
2.254 Đường ĐƯỜNG 7 (DỰ ÁN 131HA), từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.255 Đường ĐƯỜNG 7, KP4, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.256 Đường ĐƯỜNG 7, từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.257 Đường ĐƯỜNG 7, từ 20.52 Triệu đến 24.3 triệu Đồng /m2
2.258 Đường ĐƯỜNG 70-CL từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.259 Đường ĐƯỜNG 70-TML (DỰ ÁN CÔNG TY từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.260 Đường ĐƯỜNG 71-TML (DỰ ÁN CÔNG TY từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.261 Đường ĐƯỜNG 72-TML (DỰ ÁN CÔNG TY từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.262 Đường ĐƯỜNG 73-TML (DỰ ÁN CÔNG TY từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.263 Đường ĐƯỜNG 74-TML (DỰ ÁN CÔNG TY từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.264 Đường ĐƯỜNG 75-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.265 Đường ĐƯỜNG 76-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.266 Đường ĐƯỜNG 77-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.267 Đường ĐƯỜNG 78-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.268 Đường ĐƯỜNG 79-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.269 Đường ĐƯỜNG 7C (DỰ ÁN 131HA), từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.270 Đường ĐƯỜNG 8, KP4, từ 33.44 Triệu đến 39.6 triệu Đồng /m2
2.271 Đường ĐƯỜNG 8, từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.272 Đường ĐƯỜNG 8, từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.273 Đường ĐƯỜNG 8, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.274 Đường ĐƯỜNG 80-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.275 Đường ĐƯỜNG 81-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.276 Đường ĐƯỜNG 82-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.277 Đường ĐƯỜNG 83-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.278 Đường ĐƯỜNG 84-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.279 Đường ĐƯỜNG 85-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.280 Đường ĐƯỜNG 86-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.281 Đường ĐƯỜNG 87-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.282 Đường ĐƯỜNG 88-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.283 Đường ĐƯỜNG 89-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.284 Đường ĐƯỜNG 8A (DỰ ÁN 131HA), từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.285 Đường ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN 131HA), từ 47.88 Triệu đến 56.7 triệu Đồng /m2
2.286 Đường ĐƯỜNG 9, KP4, từ 23.94 Triệu đến 28.35 triệu Đồng /m2
2.287 Đường ĐƯỜNG 9, từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.288 Đường ĐƯỜNG 9, từ 31.92 Triệu đến 37.8 triệu Đồng /m2
2.289 Đường ĐƯỜNG 90-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.290 Đường ĐƯỜNG 91-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.291 Đường ĐƯỜNG 92-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.292 Đường ĐƯỜNG 93-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.293 Đường ĐƯỜNG 94-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.294 Đường ĐƯỜNG 95-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.295 Đường ĐƯỜNG 96-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.296 Đường ĐƯỜNG 97-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.297 Đường ĐƯỜNG 98-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.298 Đường ĐƯỜNG 99-TML từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.299 Đường ĐƯỜNG A (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.300 Đường ĐƯỜNG BẮC NAM II, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) từ 36.48 Triệu đến 43.2 triệu Đồng /m2
2.301 Đường ĐƯỜNG BÌNH TRUNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY – CÁT LÁI) từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.302 Đường ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.303 Đường ĐƯỜNG c (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.304 Đường ĐƯỜNG CHÍNH (ĐOẠN 1, DỰ ÁN FIDICO), từ 28.12 Triệu đến 33.3 triệu Đồng /m2
2.305 Đường ĐƯỜNG D (DỰ ÁN 17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ – PHƯỜNG BÌNH KHÁNH từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.306 Đường ĐƯỜNG D từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.307 Đường ĐƯỜNG D1 VÀ D2 (DỰ ÁN 38,4HA), PHƯỜNG BÌNH KHÁNH từ 34.2 Triệu đến 40.5 triệu Đồng /m2
2.308 Đường ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY I, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) từ 36.48 Triệu đến 43.2 triệu Đồng /m2
2.309 Đường ĐƯỜNG E (DỰ ÁN 17,3HA), từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.310 Đường ĐƯỜNG F (DỰ ÁN 17,3HA), từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.311 Đường ĐƯỜNG G (DỰ ÁN 17,3HA), từ 31.92 Triệu đến 37.8 triệu Đồng /m2
2.312 Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÔNG TY HUY HOÀNG – 174HA, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI từ 25.84 Triệu đến 30.6 triệu Đồng /m2
2.313 Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 10M- 12M(KHU 30,1 HA NAM RẠCH CHIẾC – LAKEVIEW), PHƯỜNG AN PHÚ từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.314 Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 10M ĐẾN 12M – KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.315 Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M – (KHU NHÀ Ở 280 LƯƠNG ĐỊNH CỦA), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.316 Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M – KDC CÁT LÁI 152,92HA từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.317 Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M (KHU NHÀ Ở MỸ MỸ – 87HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 47.12 Triệu đến 55.8 triệu Đồng /m2
2.318 Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M từ 47.88 Triệu đến 56.7 triệu Đồng /m2
2.319 Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 14M ĐẾN 18M- KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA từ 14.82 Triệu đến 17.55 triệu Đồng /m2
2.320 Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 8M – 10M (KHU TÁI ĐỊNH CƯ SỐ 3 THUỘC KHU 30HA NAM RẠCH CHIẾC), PHƯỜNG AN PHÚ từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.321 Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 8M – 12M (KHU B VÀ KHU C – DỰ ÁN 131HA) từ 47.12 Triệu đến 55.8 triệu Đồng /m2
2.322 Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 8M ĐẾN 12M- (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.323 Đường ĐƯỜNG K từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.324 Đường ĐƯỜNG M từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.325 Đường ĐƯỜNG N4, D4, D5 – KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA từ 14.82 Triệu đến 17.55 triệu Đồng /m2
2.326 Đường ĐƯỜNG NHÁNH CỤT (DỰ ÁN FIDICO), từ 25.84 Triệu đến 30.6 triệu Đồng /m2
2.327 Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN CÔNG TY THÁI DƯƠNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG từ 19.38 Triệu đến 22.95 triệu Đồng /m2
2.328 Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.329 Đường ĐƯỜNG QUA UBND, từ 22.8 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
2.330 Đường ĐƯỜNG R từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.331 Đường ĐƯỜNG S từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.332 Đường ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17,3HA), từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.333 Đường ĐƯỜNG SỐ 1 từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.334 Đường ĐƯỜNG SỐ 1 từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.335 Đường ĐƯỜNG SỐ 1, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.336 Đường ĐƯỜNG SỐ 1, từ 74.1 Triệu đến 87.75 triệu Đồng /m2
2.337 Đường ĐƯỜNG SỐ 10, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.338 Đường ĐƯỜNG SỐ 11, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.339 Đường ĐƯỜNG SỐ 12, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.340 Đường ĐƯỜNG SỐ 12A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 45.6 Triệu đến 54 triệu Đồng /m2
2.341 Đường ĐƯỜNG SỐ 13, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.342 Đường ĐƯỜNG SỐ 14, 15, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.343 Đường ĐƯỜNG SỐ 16, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.344 Đường ĐƯỜNG SỐ 17, 18, từ 29.26 Triệu đến 34.65 triệu Đồng /m2
2.345 Đường ĐƯỜNG SỐ 19, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.346 Đường ĐƯỜNG SỐ 19B, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.347 Đường ĐƯỜNG SỐ 2 (DỰ ÁN 17,3HA), từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.348 Đường ĐƯỜNG SỐ 2 từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.349 Đường ĐƯỜNG SỐ 2, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.350 Đường ĐƯỜNG SỐ 2, từ 74.1 Triệu đến 87.75 triệu Đồng /m2
2.351 Đường ĐƯỜNG SỐ 20 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.352 Đường ĐƯỜNG SỐ 20, từ 32.68 Triệu đến 38.7 triệu Đồng /m2
2.353 Đường ĐƯỜNG SỐ 21, từ 32.68 Triệu đến 38.7 triệu Đồng /m2
2.354 Đường ĐƯỜNG SỐ 22 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.355 Đường ĐƯỜNG SỐ 22, từ 14.82 Triệu đến 17.55 triệu Đồng /m2
2.356 Đường ĐƯỜNG SỐ 22, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.357 Đường ĐƯỜNG SỐ 23 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 46.36 Triệu đến 54.9 triệu Đồng /m2
2.358 Đường ĐƯỜNG SỐ 23, từ 14.82 Triệu đến 17.55 triệu Đồng /m2
2.359 Đường ĐƯỜNG SỐ 23, từ 32.68 Triệu đến 38.7 triệu Đồng /m2
2.360 Đường ĐƯỜNG SỐ 24 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 47.12 Triệu đến 55.8 triệu Đồng /m2
2.361 Đường ĐƯỜNG SỐ 24, từ 14.82 Triệu đến 17.55 triệu Đồng /m2
2.362 Đường ĐƯỜNG SỐ 24, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.363 Đường ĐƯỜNG SỐ 25 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 47.12 Triệu đến 55.8 triệu Đồng /m2
2.364 Đường ĐƯỜNG SỐ 25, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.365 Đường ĐƯỜNG SỐ 25, từ 14.82 Triệu đến 17.55 triệu Đồng /m2
2.366 Đường ĐƯỜNG SỐ 25, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.367 Đường ĐƯỜNG SỐ 26, 28 từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.368 Đường ĐƯỜNG SỐ 26, từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.369 Đường ĐƯỜNG SỐ 27, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.370 Đường ĐƯỜNG SỐ 27, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.371 Đường ĐƯỜNG SỐ 27A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 47.12 Triệu đến 55.8 triệu Đồng /m2
2.372 Đường ĐƯỜNG SỐ 28 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 47.12 Triệu đến 55.8 triệu Đồng /m2
2.373 Đường ĐƯỜNG SỐ 29 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 47.12 Triệu đến 55.8 triệu Đồng /m2
2.374 Đường ĐƯỜNG SỐ 29, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.375 Đường ĐƯỜNG SỐ 3 (DỰ ÁN 17,3HA), từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.376 Đường ĐƯỜNG SỐ 3 từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.377 Đường ĐƯỜNG SỐ 3, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.378 Đường ĐƯỜNG SỐ 3, từ 74.1 Triệu đến 87.75 triệu Đồng /m2
2.379 Đường ĐƯỜNG SỐ 30, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.380 Đường ĐƯỜNG SỐ 30B, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.381 Đường ĐƯỜNG SỐ 31, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.382 Đường ĐƯỜNG SỐ 31A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 45.22 Triệu đến 53.55 triệu Đồng /m2
2.383 Đường ĐƯỜNG SỐ 31B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.384 Đường ĐƯỜNG SỐ 31C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.385 Đường ĐƯỜNG SỐ 31D (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.386 Đường ĐƯỜNG SỐ 31E (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.387 Đường ĐƯỜNG SỐ 32 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 45.6 Triệu đến 54 triệu Đồng /m2
2.388 Đường ĐƯỜNG SỐ 32, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.389 Đường ĐƯỜNG SỐ 33 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 45.6 Triệu đến 54 triệu Đồng /m2
2.390 Đường ĐƯỜNG SỐ 33, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.391 Đường ĐƯỜNG SỐ 34 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 45.6 Triệu đến 54 triệu Đồng /m2
2.392 Đường ĐƯỜNG SỐ 34, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.393 Đường ĐƯỜNG SỐ 35 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 45.6 Triệu đến 54 triệu Đồng /m2
2.394 Đường ĐƯỜNG SỐ 35, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.395 Đường ĐƯỜNG SỐ 36 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 45.6 Triệu đến 54 triệu Đồng /m2
2.396 Đường ĐƯỜNG SỐ 36, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.397 Đường ĐƯỜNG SỐ 37 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 47.12 Triệu đến 55.8 triệu Đồng /m2
2.398 Đường ĐƯỜNG SỐ 37, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.399 Đường ĐƯỜNG SỐ 38, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.400 Đường ĐƯỜNG SỐ 39, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.401 Đường ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 131HA), từ 47.12 Triệu đến 55.8 triệu Đồng /m2
2.402 Đường ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 17,3HA), từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.403 Đường ĐƯỜNG SỐ 4 từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.404 Đường ĐƯỜNG SỐ 4 từ 74.1 Triệu đến 87.75 triệu Đồng /m2
2.405 Đường ĐƯỜNG SỐ 4, từ 22.04 Triệu đến 26.1 triệu Đồng /m2
2.406 Đường ĐƯỜNG SỐ 4, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.407 Đường ĐƯỜNG SỐ 40, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.408 Đường ĐƯỜNG SỐ 41, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.409 Đường ĐƯỜNG SỐ 41, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.410 Đường ĐƯỜNG SỐ 42, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.411 Đường ĐƯỜNG SỐ 43-BTT từ 17.48 Triệu đến 20.7 triệu Đồng /m2
2.412 Đường ĐƯỜNG SỐ 44-BTT từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.413 Đường ĐƯỜNG SỐ 45, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.414 Đường ĐƯỜNG SỐ 45-BTT từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.415 Đường ĐƯỜNG SỐ 46, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.416 Đường ĐƯỜNG SỐ 47, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.417 Đường ĐƯỜNG SỐ 4A (DỰ ÁN 131HA), từ 46.36 Triệu đến 54.9 triệu Đồng /m2
2.418 Đường ĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN 17,3HA), từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.419 Đường ĐƯỜNG SỐ 5 từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.420 Đường ĐƯỜNG SỐ 5 từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.421 Đường ĐƯỜNG SỐ 5, KP 1, từ 30.78 Triệu đến 36.45 triệu Đồng /m2
2.422 Đường ĐƯỜNG SỐ 5, từ 22.04 Triệu đến 26.1 triệu Đồng /m2
2.423 Đường ĐƯỜNG SỐ 5, từ 74.1 Triệu đến 87.75 triệu Đồng /m2
2.424 Đường ĐƯỜNG SỐ 6 (DỰ ÁN 17,3HA), từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.425 Đường ĐƯỜNG SỐ 6 từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.426 Đường ĐƯỜNG SỐ 6 từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.427 Đường ĐƯỜNG SỐ 6, từ 22.04 Triệu đến 26.1 triệu Đồng /m2
2.428 Đường ĐƯỜNG SỐ 6, từ 79.8 Triệu đến 94.5 triệu Đồng /m2
2.429 Đường ĐƯỜNG SỐ 7 (DỰ ÁN 17,3HA), từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.430 Đường ĐƯỜNG SỐ 7 từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.431 Đường ĐƯỜNG SỐ 7, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.432 Đường ĐƯỜNG SỐ 7, từ 22.04 Triệu đến 26.1 triệu Đồng /m2
2.433 Đường ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17,3HA), từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.434 Đường ĐƯỜNG SỐ 8 từ 23.56 Triệu đến 27.9 triệu Đồng /m2
2.435 Đường ĐƯỜNG SỐ 8, từ 22.04 Triệu đến 26.1 triệu Đồng /m2
2.436 Đường ĐƯỜNG SỐ 9 (DỰ ÁN 17,3HA), từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.437 Đường ĐƯỜNG SỐ 9, từ 14.06 Triệu đến 16.65 triệu Đồng /m2
2.438 Đường ĐƯỜNG SỐ 9, từ 22.04 Triệu đến 26.1 triệu Đồng /m2
2.439 Đường ĐƯỜNG SỐ31F (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.440 Đường ĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA), từ 57 Triệu đến 67.5 triệu Đồng /m2
2.441 Đường ĐƯỜNG T từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.442 Đường ĐƯỜNG TRONG DỰ ÁN từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.443 Đường ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH từ 34.2 Triệu đến 40.5 triệu Đồng /m2
2.444 Đường DƯƠNG VĂN AN từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.445 Đường ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TÂY (DỰ ÁN 131) từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.446 Đường GIANG VĂN MINH, từ 34.96 Triệu đến 41.4 triệu Đồng /m2
2.447 Đường HẺM 112, ĐƯỜNG 42, từ 21.66 Triệu đến 25.65 triệu Đồng /m2
2.448 Đường LÂM QUANG KY, từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.449 Đường LÊ ĐÌNH QUẢN, từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.450 Đường LÊ HIẾN MAI, từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.451 Đường LÊ HỮU KIỀU từ 22.8 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
2.452 Đường LÊ PHỤNG HIẾU, từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.453 Đường LÊ THƯỚC, từ 31.92 Triệu đến 37.8 triệu Đồng /m2
2.454 Đường LÊ VĂN MIẾN, từ 29.64 Triệu đến 35.1 triệu Đồng /m2
2.455 Đường LÊ VĂN THỊNH NỐI DÀI, PHƯỜNG CÁT LÁI từ 19.38 Triệu đến 22.95 triệu Đồng /m2
2.456 Đường LÊ VĂN THỊNH từ 22.04 Triệu đến 26.1 triệu Đồng /m2
2.457 Đường LỘ GIỚI 12M- 17M, từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
2.458 Đường LƯƠNG ĐỊNH CỦA từ 50.16 Triệu đến 59.4 triệu Đồng /m2
2.459 Đường LƯƠNG ĐỊNH CỦA), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
2.460 Đường MAI CHÍ THỌ từ 34.2 Triệu đến 40.5 triệu Đồng /m2
2.461 Đường NGÔ QUANG HUY, từ 31.92 Triệu đến 37.8 triệu Đồng /m2
2.462 Đường NGUYỄN AN, từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.463 Đường NGUYỄN BÁ HUÂN, từ 31.92 Triệu đến 37.8 triệu Đồng /m2
2.464 Đường NGUYỄN BÁ LÂN, từ 31.92 Triệu đến 37.8 triệu Đồng /m2
2.465 Đường NGUYỄN CỪ, từ 31.92 Triệu đến 37.8 triệu Đồng /m2
2.466 Đường NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.467 Đường NGUYỄN ĐĂNG GIAI, từ 31.92 Triệu đến 37.8 triệu Đồng /m2
2.468 Đường NGUYỄN ĐỊA LÔ, từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.469 Đường NGUYỄN ĐÔN TIẾT từ 15.2 Triệu đến 18 triệu Đồng /m2
2.470 Đường NGUYỄN DUY HIỆU, từ 31.92 Triệu đến 37.8 triệu Đồng /m2
2.471 Đường NGUYỄN DUY TRINH từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.472 Đường NGUYỄN HOÀNG từ 53.2 Triệu đến 63 triệu Đồng /m2
2.473 Đường NGUYỄN KHOA ĐĂNG, từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.474 Đường NGUYỄN MỘNG TUÂN, từ 28.5 Triệu đến 33.75 triệu Đồng /m2
2.475 Đường NGUYỄN QUANG BẬT, từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.476 Đường NGUYỄN QUÝ CẢNH từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.477 Đường NGUYỄN QUÝ ĐỨC từ 54.72 Triệu đến 64.8 triệu Đồng /m2
2.478 Đường NGUYỄN THANH SƠN, từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.479 Đường NGUYỄN THỊ ĐỊNH từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.480 Đường NGUYỄN TRỌNG QUẢN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1) từ 24.7 Triệu đến 29.25 triệu Đồng /m2
2.481 Đường NGUYỄN TRUNG NGUYỆT, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG từ 20.52 Triệu đến 24.3 triệu Đồng /m2
2.482 Đường NGUYỄN TƯ NGHIÊM, từ 22.04 Triệu đến 26.1 triệu Đồng /m2
2.483 Đường NGUYỄN TUYỂN, từ 22.04 Triệu đến 26.1 triệu Đồng /m2
2.484 Đường NGUYỄN Ư DĨ, từ 31.92 Triệu đến 37.8 triệu Đồng /m2
2.485 Đường NGUYỄN VĂN GIÁP, từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.486 Đường NGUYỄN VĂN HƯỞNG, từ 34.96 Triệu đến 41.4 triệu Đồng /m2
2.487 Đường NGUYỄN VĂN KỈNH, từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.488 Đường PHẠM CÔNG TRỨ, từ 24.7 Triệu đến 29.25 triệu Đồng /m2
2.489 Đường PHẠM ĐÔN LỄ, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.490 Đường PHẠM HY LƯỢNG, từ 24.7 Triệu đến 29.25 triệu Đồng /m2
2.491 Đường PHẠM THẬN DUẬT, từ 25.08 Triệu đến 29.7 triệu Đồng /m2
2.492 Đường PHAN BÁ VÀNH, từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.493 Đường PHAN VĂN ĐÁNG, từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.494 Đường PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG từ 19.38 Triệu đến 22.95 triệu Đồng /m2
2.495 Đường PHƯỜNG THẢO ĐIỀN từ 36.48 Triệu đến 43.2 triệu Đồng /m2
2.496 Đường QUÁCH GIAI, từ 24.7 Triệu đến 29.25 triệu Đồng /m2
2.497 Đường QUỐC HƯƠNG, từ 34.96 Triệu đến 41.4 triệu Đồng /m2
2.498 Đường SÀI GÒN) từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
2.499 Đường SỬ HY NHAN, từ 24.7 Triệu đến 29.25 triệu Đồng /m2
2.500 Đường TẠ HIỆN, từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.501 Đường THÁI THUẬN từ 47.88 Triệu đến 56.7 triệu Đồng /m2
2.502 Đường THÂN VĂN NHIẾP từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.503 Đường THẠNH MỸ LỢI, từ 22.8 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
2.504 Đường THẢO ĐIỀN, từ 55.48 Triệu đến 65.7 triệu Đồng /m2
2.505 Đường THÍCH MẬT THỂ, từ 20.52 Triệu đến 24.3 triệu Đồng /m2
2.506 Đường TỐNG HỮU ĐỊNH, từ 31.92 Triệu đến 37.8 triệu Đồng /m2
2.507 Đường TRẦN LỰU từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.508 Đường TRẦN NÃO từ 83.6 Triệu đến 99 triệu Đồng /m2
2.509 Đường TRẦN NGỌC DIỆN, từ 34.96 Triệu đến 41.4 triệu Đồng /m2
2.510 Đường TRỊNH KHẮC LẬP, từ 21.66 Triệu đến 25.65 triệu Đồng /m2
2.511 Đường TRƯƠNG GIA MÔ, từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.512 Đường TRƯƠNG VĂN BANG, từ 30.4 Triệu đến 36 triệu Đồng /m2
2.513 Đường VÕ CHÍ CÔNG từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.514 Đường VÕ TRƯỜNG TOẢN từ 36.48 Triệu đến 43.2 triệu Đồng /m2
2.515 Đường VŨ PHƯƠNG ĐỀ, từ 24.7 Triệu đến 29.25 triệu Đồng /m2
2.516 Đường VŨ TÔNG PHAN từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.517 Đường XA LỘ HÀ NỘI từ 54.72 Triệu đến 64.8 triệu Đồng /m2
2.518 Đường XUÂN THỦY, từ 41.8 Triệu đến 49.5 triệu Đồng /m2

Viết một bình luận

Giá đất Kontum giadat Kontum bảng giá đất Hà tỉnh giaá đất 2021 hà giang giá đất 2019-2024 quảng trị gianhadat điện biên khung giá đất Hậu giang giá đất 2019 hà giang giá đất ubnd tỉnh Quảng trị giá đất ubnd tp hà giang tra cứu giá đất bình phước tham khảo giá đất Hồ chí minh giá đất 2020 quảng trị banggiadat cao bằng thongtindatdai bình phước giá đất nền cao bằng giá đất ở bình phước giá đất thổ cư bình phước giá đất ở đô thị quảng trị giá đất ở nông thôn cao bằng giá đất thổ cư quảng trị giất đất nền phân lô Hồ chí minh giá dất tính thuế quảng trị Giá đất quảng trị giadat hà giang bảng giá đất đà nẵng giaá đất 2022 đà nẵng giá đất 2019-2025 bình phước gianhadat quảng trị khung giá đất quảng trị giá đất 2020 bình phước giá đất ubnd tỉnh nam định giá đất ubnd tp quảng trị tra cứu giá đất quảng trị tham khảo giá đất cao bằng giá đất 2021 cao bằng banggiadat quảng trị thongtindatdai bắc cạn giá đất nền hà nam giá đất ở phú thọ giá đất thổ cư vĩnh phúc giá đất ở đô thị thành phố điện biên phủ giá đất ở nông thôn hà giang giá đất thổ cư quảng trị giất đất nền phân lô tam kỳ giá dất tính thuế hà giang Giá đất đồng tháp giadat hà giang bảng giá đất bình phước giaá đất 2023 dak lak giá đất 2019-2026 kon tum gianhadat điện biên khung giá đất quảng ngãi giá đất 2021 tuyên quang giá đất ubnd tỉnh lai châu giá đất ubnd tp quảng trị tra cứu giá đất bắc giang tham khảo giá đất hà nam giá đất 2022 trà vinh banggiadat hà giang thongtindatdai bình phước giá đất nền hải dương giá đất ở đà nẵng giá đất thổ cư bình phước mua bán nhà đất hà nội | mua bán nhà đất Bình Dương