Giá nhà đất thành phố thủ đức – KV quận 9 củ

2.1 Đường BÙI QUỐC KHÁI từ 6.84 Triệu đến 8.1 triệu Đồng /m2
2.2 Đường BƯNG ÔNG THOÀN từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.3 Đường CẦU ĐÌNH từ 5.7 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.4 Đường CẦU XÂY 1 từ 10.64 Triệu đến 12.6 triệu Đồng /m2
2.5 Đường CẦU XÂY 2 từ 10.64 Triệu đến 12.6 triệu Đồng /m2
2.6 Đường ĐẠI LỘ 2, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH từ 22.8 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
2.7 Đường ĐẠI LỘ 3, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH từ 20.52 Triệu đến 24.3 triệu Đồng /m2
2.8 Đường DÂN CHỦ, PHƯỜNG HIỆP PHÚ từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.9 Đường ĐÌNH PHONG PHÚ từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.10 Đường ĐỖ XUÂN HỢP từ 26.6 Triệu đến 31.5 triệu Đồng /m2
2.11 Đường ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B từ 7.6 Triệu đến 9 triệu Đồng /m2
2.12 Đường ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.13 Đường ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 1, từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.14 Đường ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 6, PHƯỜNG TÂN PHÚ từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.15 Đường ĐƯỜNG 102, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.16 Đường ĐƯỜNG 106, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.17 Đường ĐƯỜNG 109, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.18 Đường ĐƯỜNG 11 từ 7.98 Triệu đến 9.45 triệu Đồng /m2
2.19 Đường ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.20 Đường ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.21 Đường ĐƯỜNG 1-20, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.22 Đường ĐƯỜNG 120, PHƯỜNG TÂN PHÚ từ 10.26 Triệu đến 12.15 triệu Đồng /m2
2.23 Đường ĐƯỜNG 138, PHƯỜNG TÂN PHÚ từ 10.26 Triệu đến 12.15 triệu Đồng /m2
2.24 Đường ĐƯỜNG 144, PHƯỜNG TÂN PHÚ từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.25 Đường ĐƯỜNG 147, từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.26 Đường ĐƯỜNG 15 từ 6.84 Triệu đến 8.1 triệu Đồng /m2
2.27 Đường ĐƯỜNG 16, từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.28 Đường ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.29 Đường ĐƯỜNG 179, từ 10.64 Triệu đến 12.6 triệu Đồng /m2
2.30 Đường ĐƯỜNG 182, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.31 Đường ĐƯỜNG 185, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.32 Đường ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.33 Đường ĐƯỜNG 18B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.34 Đường ĐƯỜNG 197, PHƯỜNG TÂN PHÚ từ 10.26 Triệu đến 12.15 triệu Đồng /m2
2.35 Đường ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.36 Đường ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚ từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.37 Đường ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B từ 12.54 Triệu đến 14.85 triệu Đồng /m2
2.38 Đường ĐƯỜNG 22-25, từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.39 Đường ĐƯỜNG 23 từ 5.7 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.40 Đường ĐƯỜNG 24 từ 6.84 Triệu đến 8.1 triệu Đồng /m2
2.41 Đường ĐƯỜNG 245, PHƯỜNG TÂN PHÚ từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.42 Đường ĐƯỜNG 29 từ 5.7 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.43 Đường ĐƯỜNG 297, từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.44 Đường ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B từ 7.6 Triệu đến 9 triệu Đồng /m2
2.45 Đường ĐƯỜNG 339, từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.46 Đường ĐƯỜNG 359, từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.47 Đường ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.48 Đường ĐƯỜNG 400, từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.49 Đường ĐƯỜNG 429, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A từ 14.82 Triệu đến 17.55 triệu Đồng /m2
2.50 Đường ĐƯỜNG 441, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.51 Đường ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.52 Đường ĐƯỜNG 447, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.53 Đường ĐƯỜNG 448, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.54 Đường ĐƯỜNG 449, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A từ 14.82 Triệu đến 17.55 triệu Đồng /m2
2.55 Đường ĐƯỜNG 455, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.56 Đường ĐƯỜNG 475, từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.57 Đường ĐƯỜNG 494, từ 14.82 Triệu đến 17.55 triệu Đồng /m2
2.58 Đường ĐƯỜNG 591, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.59 Đường ĐƯỜNG 671, từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.60 Đường ĐƯỜNG 6A, từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.61 Đường ĐƯỜNG 6B, từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.62 Đường ĐƯỜNG 6C, từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.63 Đường ĐƯỜNG 6D, từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.64 Đường ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.65 Đường ĐƯỜNG 79, từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.66 Đường ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A – PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.67 Đường ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.68 Đường ĐƯỜNG D1, từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.69 Đường ĐƯỜNG D2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A từ 14.82 Triệu đến 17.55 triệu Đồng /m2
2.70 Đường DƯƠNG ĐÌNH HỘI từ 12.92 Triệu đến 15.3 triệu Đồng /m2
2.71 Đường ĐƯỜNG LÀNG TĂNG PHÚ từ 14.44 Triệu đến 17.1 triệu Đồng /m2
2.72 Đường ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG PHÚ HỮU từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.73 Đường ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ TƯ từ 7.98 Triệu đến 9.45 triệu Đồng /m2
2.74 Đường ĐƯỜNG SỐ 1, từ 5.7 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.75 Đường ĐƯỜNG SỐ 1, từ 7.98 Triệu đến 9.45 triệu Đồng /m2
2.76 Đường ĐƯỜNG SỐ 1, từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.77 Đường ĐƯỜNG SỐ 10, từ 5.7 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.78 Đường ĐƯỜNG SỐ 11, từ 5.7 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.79 Đường ĐƯỜNG SỐ 11, từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.80 Đường ĐƯỜNG SỐ 12, từ 5.7 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.81 Đường ĐƯỜNG SỐ 12, từ 7.98 Triệu đến 9.45 triệu Đồng /m2
2.82 Đường ĐƯỜNG SỐ 13, từ 6.84 Triệu đến 8.1 triệu Đồng /m2
2.83 Đường ĐƯỜNG SỐ 13, từ 7.98 Triệu đến 9.45 triệu Đồng /m2
2.84 Đường ĐƯỜNG SỐ 14, từ 6.84 Triệu đến 8.1 triệu Đồng /m2
2.85 Đường ĐƯỜNG SỐ 147, từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.86 Đường ĐƯỜNG SỐ 15, từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.87 Đường ĐƯỜNG SỐ 154, TÂN PHÚ từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.88 Đường ĐƯỜNG SỐ 16, từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.89 Đường ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.90 Đường ĐƯỜNG SỐ 2, từ 5.7 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.91 Đường ĐƯỜNG SỐ 2, từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.92 Đường ĐƯỜNG SỐ 20, từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.93 Đường ĐƯỜNG SỐ 207, từ 14.82 Triệu đến 17.55 triệu Đồng /m2
2.94 Đường ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.95 Đường ĐƯỜNG SỐ 265, từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.96 Đường ĐƯỜNG SỐ 275, từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.97 Đường ĐƯỜNG SỐ 295, từ 10.26 Triệu đến 12.15 triệu Đồng /m2
2.98 Đường ĐƯỜNG SỐ 3, từ 5.7 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.99 Đường ĐƯỜNG SỐ 3, từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.100 Đường ĐƯỜNG SỐ 311, từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.101 Đường ĐƯỜNG SỐ 319, từ 10.26 Triệu đến 12.15 triệu Đồng /m2
2.102 Đường ĐƯỜNG SỐ 379, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A từ 14.82 Triệu đến 17.55 triệu Đồng /m2
2.103 Đường ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A từ 14.82 Triệu đến 17.55 triệu Đồng /m2
2.104 Đường ĐƯỜNG SỐ 4, từ 5.7 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.105 Đường ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.106 Đường ĐƯỜNG SỐ 5, từ 5.7 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.107 Đường ĐƯỜNG SỐ 5, từ 6.84 Triệu đến 8.1 triệu Đồng /m2
2.108 Đường ĐƯỜNG SỐ 5, từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.109 Đường ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.110 Đường ĐƯỜNG SỐ 6, từ 5.7 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.111 Đường ĐƯỜNG SỐ 6, từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.112 Đường ĐƯỜNG SỐ 68, từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.113 Đường ĐƯỜNG SỐ 7, từ 5.7 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.114 Đường ĐƯỜNG SỐ 7, từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.115 Đường ĐƯỜNG SỐ 77, từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.116 Đường ĐƯỜNG SỐ 8 từ 5.7 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.117 Đường ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.118 Đường ĐƯỜNG SỐ 8, từ 5.7 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.119 Đường ĐƯỜNG SỐ 8, từ 6.84 Triệu đến 8.1 triệu Đồng /m2
2.120 Đường ĐƯỜNG SỐ 85, từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.121 Đường ĐƯỜNG SỐ 9, từ 5.7 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.122 Đường ĐƯỜNG SỐ 904, từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.123 Đường ĐƯỜNG SỐ 96, từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.124 Đường ĐƯỜNG TỔ 1 từ 6.84 Triệu đến 8.1 triệu Đồng /m2
2.125 Đường ĐƯỜNG TRẦN THỊ ĐIỆU, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.126 Đường GÒ CÁT từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.127 Đường GÒ NỔI từ 7.98 Triệu đến 9.45 triệu Đồng /m2
2.128 Đường HAI BÀ TRƯNG từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.129 Đường HÀNG TRE từ 7.98 Triệu đến 9.45 triệu Đồng /m2
2.130 Đường HỒ BÁ PHẤN từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.131 Đường HỒ THỊ TƯ từ 20.52 Triệu đến 24.3 triệu Đồng /m2
2.132 Đường HOÀNG HỮU NAM từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.133 Đường HỒNG SẾN từ 5.7 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.134 Đường HUỲNH THÚC KHÁNG từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.135 Đường ÍCH THẠNH từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.136 Đường KHỔNG TỬ từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.137 Đường KHU PHỐ LONG HÒA từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
2.138 Đường LÃ XUÂN OAI từ 22.8 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
2.139 Đường LÊ LỢI từ 22.8 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
2.140 Đường LÊ VĂN VIỆT từ 51.3 Triệu đến 60.75 triệu Đồng /m2
2.141 Đường LÒ LU từ 14.44 Triệu đến 17.1 triệu Đồng /m2
2.142 Đường LONG PHƯỚC từ 5.7 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.143 Đường LONG SƠN từ 7.98 Triệu đến 9.45 triệu Đồng /m2
2.144 Đường LONG THUẬN từ 6.84 Triệu đến 8.1 triệu Đồng /m2
2.145 Đường MẠC HIỂN TÍCH từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.146 Đường MAN THIỆN từ 18.24 Triệu đến 21.6 triệu Đồng /m2
2.147 Đường NAM CAO từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.148 Đường NAM HOÀ từ 14.44 Triệu đến 17.1 triệu Đồng /m2
2.149 Đường NGÔ QUYỀN từ 20.52 Triệu đến 24.3 triệu Đồng /m2
2.150 Đường NGUYỄN CÔNG TRỨ từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.151 Đường NGUYỄN DUY TRINH từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.152 Đường NGUYỄN THÁI HỌC từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.153 Đường NGUYỄN VĂN TĂNG từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.154 Đường NGUYỄN VĂN THẠNH từ 7.98 Triệu đến 9.45 triệu Đồng /m2
2.155 Đường NGUYỄN XIỂN từ 10.26 Triệu đến 12.15 triệu Đồng /m2
2.156 Đường PHAN CHU TRINH từ 19.38 Triệu đến 22.95 triệu Đồng /m2
2.157 Đường PHAN ĐẠT ĐỨC từ 6.84 Triệu đến 8.1 triệu Đồng /m2
2.158 Đường PHAN ĐÌNH PHÙNG từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.159 Đường PHƯỚC THIỆN từ 9.88 Triệu đến 11.7 triệu Đồng /m2
2.160 Đường PHƯỜNG HIỆP PHÚ từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
2.161 Đường PHƯỜNG LONG BÌNH từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
2.162 Đường PHƯỜNG LONG PHƯỚC từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
2.163 Đường PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
2.164 Đường PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
2.165 Đường PHƯỜNG PHƯỚC LONG B từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
2.166 Đường PHƯỜNG TÂN PHÚ từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
2.167 Đường PHƯỜNG TÂN PHÚ từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.168 Đường PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.169 Đường PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH từ 0 Triệu đến 0 triệu Đồng /m2
2.170 Đường QUANG TRUNG (NỐI DÀI) từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.171 Đường QUANG TRUNG từ 22.8 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
2.172 Đường TAM ĐA từ 9.88 Triệu đến 11.7 triệu Đồng /m2
2.173 Đường TÂN HOÀ II từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.174 Đường TÂN LẬP I, từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.175 Đường TÂN LẬP II từ 17.1 Triệu đến 20.25 triệu Đồng /m2
2.176 Đường TĂNG NHƠN PHÚ từ 13.68 Triệu đến 16.2 triệu Đồng /m2
2.177 Đường TÂY HOÀ từ 22.8 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
2.178 Đường TRẦN HƯNG ĐẠO từ 22.8 Triệu đến 27 triệu Đồng /m2
2.179 Đường TRẦN QUỐC TOẢN từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.180 Đường TRẦN TRỌNG KHIÊM từ 11.4 Triệu đến 13.5 triệu Đồng /m2
2.181 Đường TRỊNH HOÀI ĐỨC từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.182 Đường TRƯƠNG HANH từ 5.7 Triệu đến 6.75 triệu Đồng /m2
2.183 Đường TRƯỜNG LƯU từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.184 Đường TRƯƠNG VĂN HẢI từ 9.12 Triệu đến 10.8 triệu Đồng /m2
2.185 Đường TRƯƠNG VĂN THÀNH từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.186 Đường TỰ DO, từ 19.76 Triệu đến 23.4 triệu Đồng /m2
2.187 Đường TÚ XƯƠNG từ 16.72 Triệu đến 19.8 triệu Đồng /m2
2.188 Đường VÕ CHÍ CÔNG từ 15.96 Triệu đến 18.9 triệu Đồng /m2
2.189 Đường VÕ VĂN HÁT từ 10.26 Triệu đến 12.15 triệu Đồng /m2
2.190 Đường XA LỘ HÀ NỘI từ 21.66 Triệu đến 25.65 triệu Đồng /m2

Viết một bình luận

Giá đất Kontum giadat Kontum bảng giá đất Hà tỉnh giaá đất 2021 hà giang giá đất 2019-2024 quảng trị gianhadat điện biên khung giá đất Hậu giang giá đất 2019 hà giang giá đất ubnd tỉnh Quảng trị giá đất ubnd tp hà giang tra cứu giá đất bình phước tham khảo giá đất Hồ chí minh giá đất 2020 quảng trị banggiadat cao bằng thongtindatdai bình phước giá đất nền cao bằng giá đất ở bình phước giá đất thổ cư bình phước giá đất ở đô thị quảng trị giá đất ở nông thôn cao bằng giá đất thổ cư quảng trị giất đất nền phân lô Hồ chí minh giá dất tính thuế quảng trị Giá đất quảng trị giadat hà giang bảng giá đất đà nẵng giaá đất 2022 đà nẵng giá đất 2019-2025 bình phước gianhadat quảng trị khung giá đất quảng trị giá đất 2020 bình phước giá đất ubnd tỉnh nam định giá đất ubnd tp quảng trị tra cứu giá đất quảng trị tham khảo giá đất cao bằng giá đất 2021 cao bằng banggiadat quảng trị thongtindatdai bắc cạn giá đất nền hà nam giá đất ở phú thọ giá đất thổ cư vĩnh phúc giá đất ở đô thị thành phố điện biên phủ giá đất ở nông thôn hà giang giá đất thổ cư quảng trị giất đất nền phân lô tam kỳ giá dất tính thuế hà giang Giá đất đồng tháp giadat hà giang bảng giá đất bình phước giaá đất 2023 dak lak giá đất 2019-2026 kon tum gianhadat điện biên khung giá đất quảng ngãi giá đất 2021 tuyên quang giá đất ubnd tỉnh lai châu giá đất ubnd tp quảng trị tra cứu giá đất bắc giang tham khảo giá đất hà nam giá đất 2022 trà vinh banggiadat hà giang thongtindatdai bình phước giá đất nền hải dương giá đất ở đà nẵng giá đất thổ cư bình phước mua bán nhà đất hà nội | mua bán nhà đất Bình Dương